1. Να ορισθεί σαν απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού ή για την ανανέωση της, όταν πρόκειται για Ελεύθερο Επαγγελματία Λογιστή- Φοροτεχνικό, ΒΕΒΑΙΩΣΗ εγγραφής του στα σχετικά Μητρώα Μελών της, η οποία θα εκδίδεται και θα χορηγείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) και κατ’ εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Ενώσεων που είναι ενταγμένες σ’ αυτήν.
  2. Να καταργηθούν τα όρια του Άρθρου 38, παρ. 2 του Ν. 2873/00, η ύπαρξη των οποίων ευνοεί μόνο την παραοικονομία στον κλάδο μας.
  3. Να υλοποιηθούν οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Ν. 2515/97 και Π.Δ 340/98, όπως αυτές έχουν κατατεθεί στην Κεντρική του Ο.Ε.Ε.
  4. Να θεσμοθετηθεί, καθ’ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ως απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε για την λήψη ή προώθηση, εκ μέρους της Κ.Δ του Ο.Ε.Ε, οποιασδήποτε απόφασης που θα αφορά τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς.
  5. Υπαγωγή του κλάδου μας σε αναπτυξιακά προγράμματα λόγω της ανάγκης της συνεχούς αναβάθμισης του εξοπλισμού μας.
  6. Θεσμοθέτηση κώδικα δεοντολογίας για τον κλάδο μας.
  7. Θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης όλων των φορολογουμένων στις υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμα μας.
  8. Άμεση εφαρμογή του e-Δ.Ο.Υ, πρόσβαση στο TAXIS NET και IKA NET.

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.