ΠΡΟΣ

Πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ κο Σταύρο Καπάκο

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 175

 

Θέμα: Σχετικά με την εγκύκλιο 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ και την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας 30/9/2018 που ορίζεται από αυτήν

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Κρίνουμε ότι η ενημερωτική εγκύκλιος 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ χρήζει διευκρινήσεων.

 

Στην εγκύκλιο σας αναγράφεται:

«Δηλαδή κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, θα πρέπει (το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ποσοστό 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.»

 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4498/2017, όπου αναφέρεται: «και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών…». Με λίγα λόγια,  ο νόμος αναφέρεται στους παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται και εκτός και εντός της Ελλάδας, ενώ στην εγκύκλιο δίνετε έμφαση σε παρόχους μόνο εκτός Ελλάδας.

 

Ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς η έννοια «υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος» και αν μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και υπηρεσίες ταξινόμησης και παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ιστοσελίδων τύπου “booking”, “airbnb” ή ακόμα και υπηρεσιών σύγκρισης τιμών προϊόντων με έδρα την Ελλάδα.

 

Επίσης, δεν διευκρινίζονται ξεκάθαρα οι υπόχρεοι της υποβολής των ΑΚΕΕΔ, δηλαδή αν αφορά και φυσικά πρόσωπα - ιδιώτες (μη-επαγγελματίες).

 

Μετά από όλα τα παραπάνω, όσο αφορά στο θέμα της προθεσμίας της υποβολής και καταβολής, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι η προθεσμία μέχρι 30/09/2018 που δίνετε για την αναδρομική υποβολή των ΑΚΕΕΔ (από 16/11/2017 μέχρι 31/08/2018), δεν επαρκεί για την ομαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης και υποβολής των στοιχείων αυτών, δεδομένου ότι είναι μια ακόμα μηνιαία υποχρέωση που πέφτει τελικά στις πλάτες των Λογιστών-Φοροτεχνικών.

 

Δεδομένου ότι ισχύουν τα πρόστιμα του Ν.2972/2001 (που αφορούν και τις ΑΠΔ) και εν αναμονή διευκρίνισης των παραπάνω και της διαδικασίας που απαιτείται από τους συναδέλφους Λογιστές-Φοροτεχνικούς (συγκέντρωση, έλεγχος και υποβολή), η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει η λήξη της προθεσμίας αναδρομικής υποβολής να οριστεί η 31/12/2018 και το χρονικό διάστημα που θα αφορά να είναι μέχρι και 30/11/2018.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.