Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γιώργο

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 006

 

 

Θέμα: Σχετικά με το μέτρο «μεταφορικό ισοδύναμο» και την φορολογική αντιμετώπιση του ποσού «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους» (Α.Νη.Κο)

 

Όπως γνωρίζετε, το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από 1/1/2019 σε όλα τα νησιά της επικράτειας πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας, και το οποίο λειτουργεί ήδη πιλοτικά σε αρκετά από αυτά από τον Ιούλιο του 2018, έχει ως στόχο την καταβολή ενίσχυσης υπό την μορφή Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.Νη.Κο) στους δικαιούχους του μέτρου αυτού.

Μεταξύ των δικαιούχων εκτός από τα φυσικά πρόσωπα είναι και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν.4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο.

Ενδεικτικά, στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4551/2018 αναγράφεται:

«Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτόν, για την είσπραξη του δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επίσης, δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του.»

Επειδή υπάρχει άμεσα ανάγκη για τον ορθό χειρισμό των παραπάνω ποσών ως προς την φορολογία εισοδήματος και του ΦΠΑ, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το ως άνω μέτρο χρήζει άμεσων διευκρινίσεων ως προς τρόπο εμφάνισης του στα φορολογικά έντυπα των επιχειρήσεων.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος