Προς

Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Κατερίνα

τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Αθήνα, 15 Απριλίου 2019

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 026

 

 

Θέμα: Απαραίτητη η διόρθωση υπολογισμού προθεσμίας υποβολής ειδικού φόρου πολυτελείας σε περιπτώσεις πωλήσεων που οριστικοποιούνται ως εξαγωγές


Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αίτημα του Συλλόγου Λογιστών Νομού Καστοριάς, με το οποίο ζητείται η διόρθωση του υπολογισμού της προθεσμίας υποβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας που αφορά τις πωλήσεις αγαθών που αγοράστηκαν εντός της χώρας, αλλά οριστικοποιούνται αργότερα ως εξαγωγές.

Συγκεκριμένα στο αίτημά του ο Σύλλογος αναφέρει:

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στις περιοχές της Καστοριάς και της Σιάτιστας, η πλειοψηφία των φορολογουμένων απασχολείται στον γουνοποιητικό τομέα. Μεγάλο μέρος των πωλήσεων των γουνοποιητικών προϊόντων γίνονται προς πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια στην ΠΟΛ.1338/30-12-1996, στην οποία ορίζεται ότι ο αγοραστής οφείλει να θεωρήσει  στην Τελωνειακή Αρχή εξόδου από την κοινότητα το πρωτότυπο φορολογικό στοιχείο αγοράς και μετά την θεώρηση από την παραπάνω αρχή να επιστρέψει αυτό στον πωλητή εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την αγορά των αγαθών. Με αυτόν τον τρόπο η πώληση, αν και λιανική στο εσωτερικό της χώρας, εξομοιώνεται με εξαγωγή και αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της Ελλάδας ή του Κ-Μ εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν..3833/2010, «Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες και επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα, στα παρακάτω είδη:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

α) Δέρματα ερπετών, κροκοδείλων, σαυροειδών και αγρίων ζώων γενικά καθώς και πτηνών, ψαριών και θαλασσίων ζώων γενικά, κατεργασμένα ή μη. Κωδικός Σ.Ο. 41.06.40, 41.13.30, ΕΧ41.14.10.90 4103.20, ΕΧ 4103.90, ΕΧ 4106.91, ΕΧ 4106.92    10%

β) Τεχνουργήματα από δέρμα της περίπτωσης α). Κωδικός Σ.Ο. 42.02.21.00, 42.02.31.00, 42.03.30.30 10%

γ) Υποδήματα από δέρμα της περίπτωσης α). Δ.Κ. ΕΧ 64.03 10%

δ) Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και, άλλα είδη από γουνοδέρματα. Δ.Κ. 43.03 10%....»

Επιπλέον, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται πως «…Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται εάν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από τον αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόμενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό…»

Σύμφωνα με την ΔΤΕΦ Β 1087166 ΕΞ2010, η δήλωση απόδοσης του φόρου πολυτελείας «…υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ημερολογιακός μήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου».

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4174/2013, το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου ανέρχεται σε διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€) για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και πεντακόσια ευρώ (500,00€) για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν όλα τα ανωτέρω, είναι φανερό πως ο πωλητής που πραγματοποιεί πωλήσεις σύμφωνα με την ΠΟΛ.1338/1992, έχει τετράμηνο περιθώριο για να οριστικοποιήσει την συναλλαγή του ως εξαγωγή. Στην περίπτωση όμως, που εντός της προθεσμίας αυτής δεν παραλάβει θεωρημένο από Τελωνειακή Αρχή το πρωτότυπο φορολογικό παραστατικό της πώλησης, οφείλει να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο πολυτελείας, τον οποίο, εκ των πραγμάτων, υποβάλλει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, με την επιβάρυνση του αναλογούντος προστίμου και των προσαυξήσεων, διότι η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής και απόδοσης θα έχει παρέλθει.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα:

  • Πώληση αγαθού σύμφωνα μα την ΠΟΛ.1338/1992 με ημερομηνία: 9/4/2019
  • Προθεσμία απόδοσης φόρου πολυτελείας: 26/5/2019
  • Προθεσμία οριστικοποίησης της συναλλαγής ως εξαγωγή: 9/8/2019

Ερχόμαστε σήμερα να σας ζητήσουμε την αποκατάσταση μιας αδικίας, θύματα της οποίας είναι οι φορολογούμενοι επαγγελματίες, οι οποίοι, όχι από δόλο, αλλά από κενό της νομοθεσίας καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτα πρόστιμα. Ζητούμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 της ΔΤΕΦ Β 1087166 ΕΞ2010 ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου πολυτελείας μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα που ακολουθεί την παρέλευση της τετράμηνης προθεσμίας, όπως αυτή ορίζεται στην ΠΟΛ.1338/1992, αποκλειστικά για τα αγαθά που πωλούνται με αυτήν τη διαδικασία. Στο παραπάνω παράδειγμα, η αιτούμενη ημερομηνία απόδοσης του φόρου πολυτελείας, θα έπρεπε να είναι η 30/9/2019


Ελπίζουμε και πιστεύουμε πως το αίτημά μας θα γίνει αποδεκτό.

 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Λογιστών Νομού Καστοριάς,

 kastoria logo

η Πρόεδρος

Παπακωνσταντίνου Βασιλική

η Γεν. Γραμματέας

Γκατσώνη Ελευθερία

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr