Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα

Υφυπουργό Οικονομικών κο Απόστολο Βεσυρόπουλο

Διοικητή ΑΑΔΕ κο Γιώργο Πιτσιλή


Κοινοποίηση:

 • Γραφείο Πρωθυπουργού
 • Γραμματεία της Κυβέρνησης
 • Πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
 • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
 • Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 059
 

Θέμα: Ζητούμενη τροπολογία – προσθήκη στο άρθρο 30 για τα ηλεκτρονικά βιβλία, σύμφωνα με το ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ από την ολομέλεια των Αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας (ΠΟΦΕΕ) που διεξήχθη στην Αθήνα στις 30.11.2019

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ και Διοικητά της ΑΑΔΕ,

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα παρακαλούμε για τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της παράστασής μας κατά την συζήτηση του Ν/Σ στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, και του σχετικού υπομνήματος που κατέθεσε ο Προέδρος του Δ.Σ, κος Βασίλης Καμπάνης, σάς διαβιβάζουμε ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ από την ολομέλεια των περίπου 300 Αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας (ΠΟΦΕΕ) που διεξήχθη στην Αθήνα στις 30.11.2019.

Με το ψήφισμα αυτό σάς διαβεβαιώνουμε ότι ύστερα και από τα εντός του έτους πολυάριθμα σεμινάρια ανά την Ελλάδα με στελέχη της ΑΑΔΕ και διαβουλεύσεις των Ενώσεών μας, (παρά ορισμένες τεχνικής φύσεως επιφυλάξεις), ο κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών και η ΠΟΦΕΕ, ενστερνιστήκαμε με υπευθυνότητα τη βούληση του Υπουργείου σας και της ΑΑΔΕ, όπως την εξέφρασε ρητά και ο Πρωθυπουργός, για τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων, και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ως ζητήματα μείζονος δημοσίου συμφέροντος.

Θεωρούμε όμως, όπως ακριβώς ενεργήσαμε (και δεν ζητήσαμε εκ των προτέρων «εγγυήσεις» για διασφάλιση του κλάδου μας), ότι η διασφάλιση της επιτυχίας του εγχειρήματος απαιτεί τη συνδρομή και τη θεσμική διαπίστευση του κατά νόμο αδειούχου Λογιστή/Φοροτεχνικού, όπως συμβαίνει για όλες τις δηλωτικές φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις, που προβλέπουν οι κατά περίπτωση διατάξεις (Ν. 2873/2000, άρθρο 38, Ν. 2515/1997, Ν. 3842/2010, Ν. 4308/2014, ΠΔ 340/1998, κλπ).

Συνεπώς ήλθε η ώρα με την νομοθέτηση και ζητούμε να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη τροπολογία – προσθήκη.

Προς τούτο παραθέτουμε το άρθρο 30 με ενσωμάτωση παραγράφου 2 και προσθήκη στην παρ. 3 (μπλέ χρώμα) και για την σύννομη και νομοτεχνική τεκμηρίωση ακολουθεί ένα σύντομο ιστορικό - αιτιολογική εισαγωγή, με τις παραπάνω αλλά και άλλες παράλληλες διατάξεις νόμων με αντίστοιχη συνάφεια και βαρύτητα.

Ι. Προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν/Σ

Άρθρο 30

Προσθήκη άρθρου 15 Α στον ΚΦΔ για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

1. Μετά το άρθρο 15 του ν.4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 15 Α, ως εξής:

«Άρθρο 15 Α

Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους

1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α'251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

2. Η οριστικοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, πραγματοποιείται υποχρεωτικά διαμέσου λογιστή-φοροτεχνικού που είναι υπεύθυνος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τόσο για την τήρηση των λογιστικών αρχείων-βιβλίων, όσο και για την εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ. 1.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παρ. 1, κάθε άλλο θέμα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ.1, καθώς και της αυθεντικότητας των εξουσιοδοτημένων από αυτές λογιστών-φοροτεχνικών μέσω της θεσμοθετημένης ψηφιακής υπογραφής και των προσωπικών κωδικών πρόσβασης αυτών».

ΙΙ. Σύντομο ιστορικό - αιτιολογική εισαγωγή, σχετικές διατάξεις νόμων και διατάξεις με αντίστοιχη βαρύτητα

Μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο νομοθετικών κανόνων που εφαρμόζονται διαχρονικά στη χώρα μας αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού αναφορικά με την τήρηση των κείμενων φορολογικών διατάξεων. Η ορθή εφαρμογή εν γένει της φορολογικής νομοθεσίας από τον λογιστή-φοροτεχνικό επηρεάζει σημαντικά τα δημοσιονομικά στοιχεία του τόπου μας και οδηγεί σταδιακά στη μείωση των φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς, σε συνδυασμό πάντα με τις δράσεις της Διοίκησης που κλείνουν σιγά σιγά κάθε «παράθυρο» φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

Το πλέγμα των νομικών διατάξεων, αλλά και της νομολογίας που έχει διαπλαστεί διαχρονικά έχουν σφυρηλατήσει την αγαστή συνεργασία μεταξύ των Λογιστών, και του Υπ. Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ενώ συνάμα έχουν βοηθήσει αποτελεσματικά στην επιτυχή μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή που όλοι γνωρίζουμε πόσο βοηθά τον τόπο γενικότερα.

Η νέα προσπάθεια της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων που αποτελεί μια τεράστια τομή όχι μόνο για τον ελλαδικό χώρο, πρέπει να αναγκαστικά να θωρακιστεί ώστε να επιτύχει. Η πρόθεση των ιθυνόντων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της ορθής τήρησης της νομοθεσίας, της μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά και της ενίσχυσης της διαφάνειας, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ενός σύγχρονου φορολογικού συστήματος που θα έχει ορίζοντα δεκαετιών. Απαραίτητος αρωγός σ΄ αυτή την προσπάθεια είναι και ο Λογιστής -Φοροτεχνικός που λειτουργεί πάντα ως θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος, όντας καθ΄ ύλην αρμόδιος για την ορθή εφαρμογή των εκάστοτε φορολογικών διατάξεων.

Η επιτυχής έκβαση του όλου εγχειρήματος των ηλεκτρονικών βιβλίων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στον νευραλγικό ρόλο του Λογιστή-Φοροτεχνικού που έχει όλα τα εφόδια, τη γνώση και την εμπειρία ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, ενώ το πλήρως θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο (είδατε στη συνέχεια) άσκησης του επαγγέλματός του βοηθά στην εξάλειψη παραβατικών συμπεριφορών.

Η υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων των οντοτήτων στην Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά διαμέσου εξουσιοδοτημένου για το λόγο αυτό Λογιστή-Φοροτεχνικού που ασκεί νομίμως το επάγγελμα αυτό, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την επιτυχία της όλης προσπάθειας και τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας μέσω μάλιστα και της νομοθετημένης ψηφιακής υπογραφής.

ΙΙΙ. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και συγγενείς διατάξεις

Υπάρχει πλειάδα διατάξεων που υπαγορεύουν τη σύνδεσή τους με το (ενόψει) νομοθετικό καθεστώς που θα ρυθμίσει τα των ηλεκτρονικών βιβλίων και την αρμοδιότητα επί αυτών του Λογιστή - Φοροτεχνικού:

1ον άρθρο 38, παρ. 2 του Ν. 2873/2000

«Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία».

2ον Το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού

 Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, καθορίζονται στο άρ. 2 του Π.Δ. 340/1998, ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματικών υπηρεσιών. Για την άσκηση του ως άνω επαγγέλματος είναι απαραίτητες εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, το έργο των Λογιστών - Φοροτεχνικών συνίσταται:………..

 1. ……
 2. ……. Στην εποπτεία και την εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και στον έλεγχο της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών.
 3. Στην ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
 4. …..
 5. Στην σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς και στην επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές.
 6. ……
 7. ……

Για την ορθή τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων (συν)υπογράφει τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Ν 2873/2000 (όπως αυτή διευκρινίστηκε στην ΠΟΛ.1070/15.3.2001 δηλώσεις καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 

3ον Κυρίαρχος στόχος του νομοθέτη σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση για το άρθρο 17 του Ν.3842/2010

…. «για λόγους δημοσίου συμφέροντος στοχεύεται πέραν της αναβάθμισης του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού, και στο να καταστήσει τούς λογιστές υπεύθυνους, έναντι των πελατών τους και έναντι των συμφερόντων του Δημοσίου».

Με τον Νόμο 3842/2010, (άρθρο 17, παρ. 6,7,8), καθιερώθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος υποχρεωτικά κριτήρια στη άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού, με κύρια προϋπόθεση την Πιστοποίηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και την θέση σε λειτουργία ψηφιακής υπογραφής

 

4ον Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014 – ΕΛΠ:

Απαιτεί την έγκριση και την υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε οντότητας υποκείμενης στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης της οντότητας και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή. Στόχος της διάταξης αυτής είναι η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την ανάληψη της σχετικής ευθύνης.

 

5ον Επιτροπή Ανταγωνισμού αριθ. Γνωμοδότησης 15/VI/12.1.2012:

Σύνταξη γνωμοδοτήσεως για τη «Διατήρηση διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ»

«25. Τα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση κλάδου καθιστούν κατ' αρχήν επωφελή και ουσιώδη την ύπαρξη συστήματος ελέγχου από το κράτος της επαγγελματικής επάρκειας των παρόχων των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Το ποιοτικό επίπεδο της παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών έχει επιπτώσεις στους αποδέκτες αυτών,…………. Τυχόν πλημμέλεια του Λογιστή - φοροτεχνικού46……..».

«28. Συναφώς, το Ο.Ε.Ε.48 τονίζει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη του Λογιστή - φοροτεχνικού για την ορθή μεταφορά και αναμόρφωση των οικονομικών στοιχείων, τη συνυπευθυνότητά του στην αποκάλυψη της φοροδιαφυγής και τη συμμετοχή του στο σύστημα προληπτικού φορολογικού ελέγχου. Σύμφωνα με το Ο.Ε.Ε. η κατάργηση της αδειοδότησης θα οδηγήσει στη μείωση των φορολογικών εσόδων και στην αδυναμία είσπραξής τους.

 

6ον Υποχρέωση από το νόμο (άρθρο 13 παρ. 1 του Ν 4174/2013, η οντότητα και εμμέσως ο Λογιστής - Φοροτεχνικός)

Να επιλέγει και τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα …………που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, …..καθώς η σύνταξη ανακριβών καταστάσεων, δηλώσεων και άλλων πληροφοριών επισύρει αφενός διοικητικό πρόστιμο και αφετέρου ποινικές ευθύνες (κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις) για τον ίδιο προσωπικά.

 

7ον Ο Κώδικας Δεοντολογίας

Όλοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί είναι εκ του Νόμου (Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών - ΦΕΚ Β' 3314/24-12-2013) υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν την ποιότητα και διαφάνεια των παρεχομένων υπηρεσιών τους, …….. Η παραβίαση της κείμενης φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας πλήττει το δημόσιο συμφέρον και επιφέρει πειθαρχικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ακόμα και για τον ίδιο λογιστή - φοροτεχνικό.

 

8ον άρθρο 67 παρ. 3 του Ν 4174/2013

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 3 του Ν 4174/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν 4337/2015: «3. Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων τιμωρείται ως άμεσος συνεργός.»

 

9ον Άρθρο 66 παρ. 1 Ν 4174/2013

Υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 66 του Ν 4174/2013 τιμωρείται (δυνητικά) ……με ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης ο λογιστής φοροτεχνικός ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παρακάτω εγκλημάτων.

 

10ον Με τον Νόμο 3842/2010, (άρθρο 17, παρ. 6,7,8), καθιερώθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος υποχρεωτικά κριτήρια στη άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού, με κύρια προϋπόθεση την Πιστοποίηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

 

11ον Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ανάλογη διάταξη):

Στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου που είναι πολύ σημαντικές, ορισμένες ενέργειες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, κ.λπ., πρέπει να ολοκληρώνονται μέσω μηχανικού ο οποίος είναι επιφορτισμένος να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. Δηλαδή, μόνο μηχανικός μπορεί να ολοκληρώσει αυτές τις εργασίες και μάλιστα με κυρώσεις αν δεν ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες.

 

ΙΙΙ. Συμπέρασμα επισημάνσεις

Εν όψει του ανωτέρου πλαισίου των προαναφερθεισών διατάξεων αναδεικνύεται ο σύγχρονος ρόλος και η αξιοποίηση του πιστοποιημένου Λογιστή-Φοροτεχνικού, ως θεματοφύλακα του μεγάλου αυτού εγχειρήματος που σύντομα θα υλοποιηθεί στη χώρα μας. Έχοντας πάντα ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που αποτελεί μια χρόνια πληγή και παθογένεια του συστήματος, ο πιστοποιημένος λογιστής-φοροτεχνικός είναι ο μόνος που μπορεί να συνδράμει στην ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον, καθώς και στην επιτυχή έκβαση της ομολογουμένως εξαίρετης προσπάθειας των ιθυνόντων.

Μέσω των πιστοποιημένων λογιστών-φοροτεχνικών τεκμαίρεται η ασφάλεια εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και της ορθής διαβίβασης των δεδομένων. Επομένως, παρέλκει κάθε περαιτέρω αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για τη θέσπιση στην επικείμενη νομοθέτηση (διάταξη νόμου, απόφαση, εγκύκλιοι, κ.λπ.) για τα ηλεκτρονικά βιβλία, της αποκλειστικής σχέσης και ευθύνης (πέραν της επιχείρησης - οντότητας) του κατά νόμο ασκούντος το επάγγελμα λογιστή – φοροτεχνικού, με την χρήση της ψηφιακής υπογραφής.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.