Προς

Τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής  Διοίκησης
κ. Σαΐτη Ευθύμιο

Την Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Σεχπερίδου Σοφία

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 069  

 Θέμα: Αίτημα Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας της μεταβατικής περιόδου, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1177/2018

 Με την ΠΟΛ.1177/2018, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1240/2018 και την ΠΟΛ.1187/2018 θεσπίστηκε η νέα διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ. Η διαδικασία αυτή προέβλεπε την ηλεκτρονική υποβολή της «Δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» του δικαιούχου για την απαλλαγή προσώπου. Σε συνέχεια τις διαδικασίας αυτής και μετά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο έκανε χρήση των απαλλαγών του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1187/2018 έχει υποχρέωση να υποβάλει ηλεκτρονικά,  μέσω του συστήματος TAXISnet, τη «Δήλωση επιβεβαίωσης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους. 

Επειδή έως σήμερα δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες  από τις παραπάνω διατάξεις διαδικασίες και η ηλεκτρονική εφαρμογή τους μέσω του TAXISnet, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και οι μεν «Δηλώσεις διενέργειας», παραλαμβάνονται μόνο χειρόγραφες από τις Δ.Ο.Υ., χωρίς αυτό να προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, οι δε «Δηλώσεις για την επιβεβαίωση της διενέργειας» δεν παραλαμβάνονται καν, και αρκετοί υπόχρεοι της απαλλαγής έχουν λειτουργήσει με το παλαιό καθεστώς, ζητούμε την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας της μεταβατικής περιόδου, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1177/2018, έως την ημερομηνία ενεργοποίησης της δυνατότητας υποβολών των ανωτέρω δηλώσεων μέσω του TAXISnet.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.