ΠΡΟΣ

τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
κ. Σαΐτη Ευθύμιο

την Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κα Σεχπερίδου Σοφία

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 109 
 
 Θέμα: Αίτημα μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης παύσης ΦΗΜ

 

Με την απόφαση σας Αριθμ. Α. 1100 (ΦΕΚ Β’ 1751/07.05.2020) έγινε τροποποίηση της απόφασης Α.1011/16.1.2020(85Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων», και δόθηκε παράταση της προθεσμίας για παύση αυτών μέχρι την 31/7/2020.

Για την εν λόγω παράταση, σύμφωνα με την απόφαση, λάβατε υπόψη σας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

«4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από τη χρήση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β') και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592 Β'), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.»

Παράλληλα με τους ανωτέρω λόγους που συνεχίζουν να υφίστανται, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η καινούργια διαδικασία του myDATA με τους παρόχους, όπου ακόμα δεν είναι εμφανές πως θα λειτουργήσουν οι ΦΗΜ και οι διάφοροι φορολογικοί μηχανισμοί, καθώς και όλες οι αλλαγές που αναμένονται να ενσωματωθούν στα διάφορα μηχανογραφικά συστήματα.

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι τις 30/9, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά την απόσυρση των εν λόγω ΦΗΜ και την αντικατάσταση τους, ώστε να μην χρεώνονται οι επιχειρήσεις με επιπλέον κόστος.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.