Αναστολή Πρακτικής άσκησης φοιτητών ή συνέχιση της υπό προϋποθέσεις
με μεθόδους εξ αποστάσεως


Πέτρος Γ. Ραπανάκης
Οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΒΣΠ - Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού, Συγγραφέας

 

Γενικό πλαίσιο

Κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020, έχει επέλθει για το χρονικό διάστημα από την 7η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30η Νοεμβρίου 2020, αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας που η υλοποίηση της απαιτεί φυσική παρουσία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών. Η εκπαιδευτική διαδικασία όμως, μπορεί να συνεχίζεται κανονικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλε - εκπαίδευση), με εξαίρεση αυτή που από τη φύση της δεν δύναται να διεξαχθεί με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις. Πιο συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. 383/7.11.2020 Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


• η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών να επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας,


• το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της να επιτυγχάνεται και να επαληθεύεται,


• να εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και επίβλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ' όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της.


Όπως επισημαίνεται στο ανωτέρω Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με δεδομένη τη ποικιλομορφία των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου κάθε πρακτικής άσκησης, η διεξαγωγή της δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις με μεθόδους εξ αποστάσεως, αντιθέτως μάλιστα, ορισμένες φορές για την ορθή και εύρυθμη διεξαγωγή της, είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση εάν η πρακτική άσκηση φοιτητών δύναται να διεξαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων σύμφωνα με τις ως άνω προϋποθέσεις πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης κάθε προγράμματος σπουδών ή τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανα του Τμήματος ή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών κατά περίπτωση.

Ευνόητο είναι ότι για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών (φοιτητής, επιχείρηση - φορέας υποδοχής και Α.Ε.Ι.) σχετικά με το γεγονός ότι η διεξαγωγή της μπορεί να συνεχιστεί με μεθόδους εξ αποστάσεως. Στο ίδιο Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (383/2020) αναφέρεται ότι ειδικά για τη πρακτική άσκηση που διεξάγεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τα εμπλεκόμενα μέρη (Α.Ε.Ι., φοιτητές και επιχειρήσεις -φορείς υποδοχής) θα πρέπει να εξασφαλίσουν την τήρηση των ειδικότερων όρων που ισχύουν σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου.


Απαιτούμενες ενέργειες

Η πρακτική άσκηση φοιτητών –σπουδαστών σε φορείς υποδοχής (επιχειρήσεις) που λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό αυτό διάστημα (από την 7η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30η Νοεμβρίου 2020), στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία και των τριών συμβαλλομένων μερών, για τη συνέχιση της διεξαγωγής της με μεθόδους εξ αποστάσεως, όπως είναι φυσικό αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή της αναστολής της πρακτικής άσκησης, ο φορέας υποδοχής – επιχείρηση, δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Με τη λήξη του αναστολής και εφόσον το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΕΙ ζητήσει την επιμήκυνση – επέκταση της χρονικής περιόδου πρακτικής άσκησης, ο φορέας υποδοχής (η επιχείρηση) υποβάλλει στο ΠΣ Εργάνη το έντυπο Ε3.5. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Φοιτητών/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης.

Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται:

α) να γίνει αναφορά στο πεδίο «παρατηρήσεις» του Εντύπου Ε3.5, ότι επήλθε επέκταση της χρονικής περιόδου πρακτικής άσκησης λόγω έκτακτων μέτρων COVID 19,

β) να επισυναφθεί η σύμβαση με συνημμένο παράρτημα, ως προς την επικαιροποίηση της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω ενέργειες θα λάβουν χώρα, μετά την άρση των έκτακτων μέτρων COVID και τη συνεπακόλουθη συνέχιση της πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση ύστερα από την υπογραφή ενός παραρτήματος από τα συμβαλλόμενα μέρη (Εκπαιδευτικό Ίδρυμα- ΑΕΙ, επιχείρηση- φορέα υποδοχής και σπουδαστή), το οποίο θα συνοδεύει τη σύμβαση, με τη νέα ημερομηνία λήξης αυτής (της σύμβασης).

Τέλος,στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο σύγκλισης όλων των συμβαλλομένων μερών, συνεχίζει να λαμβάνει χώρα εξ αποστάσεως, ο φορέας υποδοχής (η επιχείρηση ) δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια και δεν υποβάλει το έντυπο Ε4.1 με δεδομένο ότι η υποβολή του εν λόγω εντύπου προβλέπεται μόνο για εργαζόμενους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας.


 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr