Προς

Τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
κ. Χρήστο Μέτιο

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 185

Θέμα: Αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει με το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί επιστολή του Συλλόγου Λογιστών Ν. Ροδόπης σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει με το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο Σύλλογος αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Με την από 17/3/2021 δήλωσή σας ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση επιπλέον 10.034 προτάσεων του προγράμματος «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», διαπιστώνεται ότι 7.793 από τις αξιολογηθείσες προτάσεις είναι στη φάση της ένταξης και 2.241 εκτός, δηλαδή σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις απορρίπτεται από το πρόγραμμα. Οι λόγοι απόρριψης σε 135 προτάσεις έχουν ως αιτία ότι "Δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης", σε 769 "Η αίτηση δεν είναι πλήρης δικαιολογητικών" σε 769 ενώ στις υπόλοιπες «Μη ορθή συμπλήρωση δικαιολογητικών».

Λόγω του ότι το 60% των προτάσεων που έχουν απορριφθεί αφορούν σε καθαρά τυπικούς λόγους και η επανυποβολή τους δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων, χωρίς να εξυπηρετείται η στόχευση του προγράμματος, όπως:

  • καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις των χρημάτων που χρειάζονται άμεσα οι επιχειρήσεις,
  • τεράστιο όγκο απλήρωτων εργατοωρών για όλα τα μέλη του Συλλόγου μας που διαχειρίζονται αυτές τις αιτήσεις σε μία ήδη βεβαρυμμένη περίοδο από την υλοποίηση των υπόλοιπων οικονομικών μέτρων στήριξης και των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων,
  • μεγάλο επιπλέον διοικητικό φόρτο για τα στελέχη της ΔΕΣΜΟΣ που θα επανεξετάσουν χιλιάδες αιτήσεις,
  • τριβή με τους πελάτες - επιχειρήσεις και τους συμβούλους - μελετητές χωρίς να υπάρχει λόγος σε καιρούς δύσκολους για όλους,

προτείνουμε την τροποποίηση - προσθήκη της παρακάτω διατύπωσης της πρόσκλησης του προγράμματος η οποία υπάρχει αυτούσια και σε άλλους οδηγούς (π.χ. Εργαλειοθήκη):

«...Είναι δυνατόν κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, να ζητηθούν διευκρινιστικά/επεξηγηματικά στοιχεία απαραίτητα για την συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν αποκλειστικά σε διευκρινίσεις/επεξηγήσεις για την κατανόηση των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής του Παραρτήματος Ι «Δικαιολογητικά Υποβολής/ Ένταξης» και δεν δύνανται να αφορούν σε ελλείψεις δικαιολογητικών που απαιτείται να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας…»

Με την προσθήκη αυτή, οι προτάσεις με πλήρη δικαιολογητικά στις οποίες έχουν παρατηρηθεί λάθη εκ παραδρομής ή μικρά λάθη τυπογραφικά κατά τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, να μπορούν να ενταχθούν στις επιλέξιμες προτάσεις μετά από διευκρινίσεις των επιχειρήσεων επί των υποβεβλημένων δικαιολογητικών.

Επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο απορρίψεων λόγω ασυμφωνίας του αριθμού εργαζομένων που έχει δηλωθεί στην πρόταση και λανθασμένο αριθμό που βλέπει ο ελεγκτής από το Π.Σ. Εργάνη.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη συμβουλευτική συνδρομή του φορέα μας στην βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος για την ταχύτερη εξέταση των φακέλων και τις εκταμιεύσεις των ενισχύσεων.

       Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                       Ο Γραμματέας

        Θεόδωρος Σαββάκης                       Απόστολος Ταρνανάς

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.