Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Ζαββό

Κοινοποίηση

Τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
κ. Χρήστο Τριαντόπουλο

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 199 

Θέμα: Αίτημα για επαναλειτουργία μικρής διάρκειας της πλατφόρμας υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επανεξέταση του προστίμου για μη συμμόρφωση

Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να επανέλθουμε στο θέμα της καταχώρισης στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196), των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ήτο η Δευτέρα 1, Φεβρουαρίου 2021, έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στις με αρ. πρωτ. 165/26.01.2021, 167/2.2.2021 και 176/2.3.2021 επιστολές μας, όπου αναγνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία ήταν μέρος μια σειράς παρατάσεων που είχαν δοθεί, αλλά  και αναλύαμε όλους τους λόγους (διαδικαστικούς αλλά και έκτακτους λόγω της πανδημίας του COVID-19), που θεωρούμε ότι καθιστούσαν επιτακτική όχι μόνο ακόμα μια παράταση, αλλά και επανεξέταση εξ’ αρχής του προστίμου για τη μη συμμόρφωση.

Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω,  σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται (παράγραφοι 8 & 9, του άρθρου 21, ν. 4557, ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734, ΦΕΚ α’ 196/08.10.2020).

Ο λόγος λοιπόν που επανερχόμαστε στο θέμα είναι η πληθώρα αναφορών που έχουν φτάσει στην Ομοσπονδία μας από επιχειρήσεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196), που δεν πρόλαβαν την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά και από επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 1η Φεβρουαρίου, και μέσα στον κυκεώνα των μέτρων και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδημίας του COVID-19, επίσης δεν πρόλαβαν να προβούν στην καταχώριση των στοιχείων, αρχικών ή αλλαγών, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εντός 60 ημερών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις να ζουν κάτω από την απειλή ενός εξοντωτικού προστίμου, σε μια περίοδο όπου η Χώρα μόλις έχει αρχίσει να βγαίνει από ένα εξάμηνο lockdown, το οποίο έχει ήδη πλήξει σημαντικά από όλες τις πλευρές τα ταμειακά τους αποθέματα, και το οποίο αν εφαρμοσθεί θα έχει ως αποτέλεσμα τον αφανισμό τους. Αδιανόητο για μια δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα.

Για αυτό λοιπόν ζητάμε εκ νέου να ορισθεί νέα καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιουλίου 2021, καθώς και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε υποβολές που έχουν γίνει μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, είτε αυτό αφορά αρχική υποβολή, είτε καταχώριση αλλαγής στοιχείων, αλλά και να επανεξεταστεί εξ αρχής το μέγεθος του προστίμου, καθώς θεωρούμε παράλογο να υπάρχουν τόσο παράλογα υψηλά πρόστιμα για υποβολές στοιχείων καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα.

Η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ικανό κίνητρο για την υποβολή των στοιχείων από τους υπόχρεους, αλλά εφόσον ο πλήρης μηδενισμός των προστίμων δεν κρίνεται εφικτός και εφαρμόσιμος, θεωρούμε ότι τα πρόστιμα για να είναι δίκαια και εντός λογικών πλαισίων, θα πρέπει να κρίνονται ανά περίπτωση και να είναι αναλογικά με το μέγεθος της επιχείρησης.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος