26 Μαΐου 2021

 

Παρακάτω θα βρείτε το Υπόδειγμα ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΤΟΛΗΣ της Εταιρείας / Επιχείρησης προς τον Λογιστή - Φοροτεχνικό να υποβάλει την αίτηση με τα δικαιολογητικά για χρηματοδότηση Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία προκηρύχθηκε με την με Α.Π.: 2831/638/Α3/12.05.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η οποία, μαζί με την Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης, έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΟΒΙ46ΜΤΛΡ-ΤΥ7

Σκοπός της εντολής είναι διασφάλιση του Λογιστή που καλείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση που περιέχεται στα δικαιολογητικά.

Το Υπόδειγμα επιμελήθηκε το Δικηγορικό Γραφείο «Γεώργιος Ράντος και Συνεργάτες» (πρώην Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων)

 


Το εν λόγω υπόδειγμα μπορείτε να το διαμορφώσετε ανάλογα με την περίπτωση.

Κατεβάστε το υπόδειγμα
κάνοντας κλικ εδώ 

 download doc 80
 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.