Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το «Φοροτεχνικό Ινστιτούτο της - ΙΝ-ΦΟΡΟ» και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Δράμας (Ε.Φ.Ε.Ε. Δράμας), διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Συνέδριο Λογιστών - Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών με θέμα: «Ο Λογιστής - Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα», στην πόλη της Δράμας στις 5,6 και 7 Δεκεμβρίου 2008.

Εισηγητές πλην των Ελλήνων Συναδέλφων μας κ.κ. Πανίδη Αβραάμ, Παπαδόπουλου Νικόλαου, Πατέλη Νικόλαου και Δεληγιάννη Αθανάσιου, ήταν οι εξής Πανεπιστημιακοί Καθηγητές:

  • Νικόλαος Ηρειώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών &
  • Γκίνογλου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καθώς και οι κάτωθι Φοροτεχνικοί προερχόμενοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέλη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Φοροτεχνικών (C.F.E.):

  • Α. Henk Koller, Μέλος Δ.Σ. της Ολλανδικής Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών και Προεδρεύων της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων στη C.F.E. Συνεργάτης της Delloitte στην Ολλανδία.
  • Β. Knut Henze, Γενικός Διευθυντής της Γερμανικής Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών
  • Γ. Mihaela Mitroi, Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου του Ρουμανικού Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου.
  • Δ. Todor Tabaskov, Μέλος του Δ.Σ. της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών
  • Ε. Izabela Dzhalazova, Συνεργάτιδα, Μέλος Δ.Σ. της EURADIT BX Βουλγαρίας (Κρατικοί Λογιστές)
  • Στ. Ιωσηφάκης Γεώργιος Λογιστής - Ορκωτός Ελεγκτής στην Κύπρο, Πρόεδρος των Εθνικών Συμβουλίων Ελλάδας και Ρουμανίας (νεοϊδρυθέν) του Α.Ι.Α (Association of international Accountants).

 

Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, αναδείχτηκαν  τα προβλήματα του Κλάδου στη χώρα μας, καταγράφηκαν οι διαφορές και τα κοινά σημεία (όπως αυτά αποτυπώνονται και από την Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων της C.F.E.) μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε),  ενώ έγινε αναλύθηκε ο ρόλος των Φοροτεχνικών στη νέα οικονομική πραγματικότητα, και στις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται ενόψει και της έκδοσης νέας Οδηγίας από την Ε.Ε. μέχρι το 2010, για την αναγνώριση των προσόντων άσκησης του επαγγέλματος μας, την ποιότητα των υπηρεσιών και την σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται από τις Οδηγίες 2005/36/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ανέδειξαν ως προτεραιότητα έξη σημεία που απαιτούν  διαβούλευση και επεξεργασία από την πλευρά μας και πλέον θεωρούμε βέβαιη την  συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ώστε μέσα από την επεξεργασία των αντίστοιχων προτάσεων από τις 33 Ομοσπονδίες & Επαγγελματικά Επιμελητήρια που εκπροσωπούν Φοροτεχνικούς από 25 χώρες να δημιουργηθεί μια κοινή γραμμή απόψεων που θα εξομαλύνει τις μεταξύ μας διαφορές, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, που θα αποτελέσει την πρόταση της C.F.E. (ως τεχνικού Συμβούλου της Επιτροπής για το Επάγγελμά μας) για την υπό σύσταση Οδηγία.

Ειδικότερα επισημάνθηκαν τα εξής σημεία που απαιτούν μικρές ή μεγαλύτερες διαθρωτικές παρεμβάσεις :

1.     Επαναπροσδιορισμός των ελάχιστων προσόντων Άσκησης του Επαγγέλματος σύμφωνα με τις υπάρχουσες Οδηγίες

2.     Καθορισμός τρόπου πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών μας

3.     Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας από Συνδικαλιστικό Φορέα ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο

4.     Ασφαλιστική κάλυψη της άσκησης της δραστηριότητας

5.     Καθορισμός των τίτλων Σπουδών και οι Σχολές που θα αναγνωρίζονται στην Ε.Ε. και θα επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση για την άσκηση του Επαγγέλματος &

6.     Καθορισμός τρόπου προσδιορισμού αμοιβών που θα επιτρέπουν την ανεξαρτησία του Λογιστή - Φοροτεχνικού

Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ως η μόνη Συνδικαλιστική εκπρόσωπος του Κλάδου μας στην Ελλάδα, αποδεχόμενη το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί και υπηρετώντας τον ρόλο της ως αξιόπιστος Συνδικαλιστικός και Επαγγελματικός Φορέας και μόνος εκπρόσωπος των Ελλήνων Συναδέλφων στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, κατάφερε μέσα από την διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου τους δύο στόχους της:

αφ' ενός να δώσει την δυνατότητα σε όλους τους Συνέδρους να πληροφορηθούν με την βοήθεια των εισηγητών - Ελλήνων και ξένων - το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του Επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση &

αφ' ετέρου, μέσα από την ανταλλαγή προτάσεων, να εξαχθούν καίρια συμπεράσματα τα οποία θα συμπεριληφθούν στην έκθεση που πρέπει να καταθέσει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (C.F.E.) στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε ενεργά ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα και να διαμορφωθούν απλοί και ξεκάθαροι κανόνες για την άσκηση του επαγγέλματός μας στο υφιστάμενο ενιαίο Ευρωπαϊκό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, προς όφελος όλων μας αλλά κυρίως των νέων Συναδέλφων, βάζοντας ισχυρούς φραγμούς στην παραοικονομία του επαγγέλματός μας, αυτούς τους φραγμούς που δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να επιβάλλει τόσο το Οικονομικό Επιμελητήριο (Ο.Ε.Ε.) όσο και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο.) .

Είμαστε σίγουροι ότι αυτό το Συνέδριο ήδη αποτελεί «σταθμό» για το μέλλον του Επαγγέλματός μας αναδεικνύοντας τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει ένας αξιόπιστος Συνδικαλιστικός Επαγγελματικός Φορέας που μπορεί και πρέπει να ενώνει την αναγκαία Επιστημονική και Συνδικαλιστική Ευθύνη, καθώς τα συμπεράσματα  θα διαμορφώσουν  την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για την αναγκαία πορεία του Επαγγέλματός μας.

Παράλληλα υλοποιήθηκε ένας ακόμη στόχος του Συνεδρίου μας που ήταν να αναδειχθεί η σημασία του ρόλου μας στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία και η συνολική προσφορά μας όπως αυτά αποτυπώνονται στην καθημερινή άσκηση του λειτουργήματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού .

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                      Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr