Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωστή Χατζηδάκη

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Διοικητή ΟΑΕΔ
κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 212
 

Θέμα: Επίλυση του προβλήματος που δημιουργείται από τη διαδικασία συμψηφισμού της αποζημίωσης του μισθοδοτικού κόστους των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών από τον ΟΑΕΔ με οφειλές των δικαιούχων προς τους δημόσιους φορείς.

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσιο αίτημα του Συλλόγου Λογιστών Νομού Καστοριάς με θέμα την επίλυση του προβλήματος που δημιουργείται από τη διαδικασία συμψηφισμού της αποζημίωσης του μισθοδοτικού κόστους των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών από τον ΟΑΕΔ με οφειλές των δικαιούχων προς τους δημόσιους φορείς.

Συγκεκριμένα στο αίτημά του ο Σύλλογος αναφέρει:

Βρισκόμαστε στη θέση να σας παρουσιάσουμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί κατά τη χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία συμψηφισμού της αποζημίωσης του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών, με οφειλές των δικαιούχων προς τους δημόσιους φορείς.

Σύμφωνα με την αριθμ. 34341/5991 (ΦΕΚ Β΄ 4014/18.09.2020) και όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 47284/359/2020 ΦΕΚ 5080/Β/17-11-2020:

«Ρυθμίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι όροι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζόμενων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).»

Στο άρθρο 4 περιγράφεται η διαδικασία επιβεβαίωσης οφειλών, συμψηφισμού και παρακράτησης και συγκεκριμένα:

  1. Ο ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση και συνολικά, για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 31-12-2015, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς.

  2. Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει τα δικαιούχα πρόσωπα, το ποσό της απαίτησης έναντι του ΟΑΕΔ, τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το ποσό της οφειλής προς συμψηφισμό ή παρακράτηση και την ημερομηνία με την οποία καθορίζεται το προς συμψηφισμό ή και προς παρακράτηση ποσό.

  3. Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς την Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το αρχείο συμπληρωμένο με τα ποσά των οφειλών επιστρέφεται στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται με την ως άνω ημερομηνία συμψηφισμού.

  4. Συμψηφίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές σε ΑΛΕ εντός κρατικού προϋπολογισμού.

  5. Η Γ.Δ.Ο.Υ. εκδίδει το σχετικό χρηματικό ένταλμα και το εξοφλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 έως 80 του ν. 4446/2016 και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/107929/0026/1-1-2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 3172), με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ισόποσο με τις οφειλές των δικαιούχων. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών και εσόδων στην δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται, με την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και με τον συμψηφισμό από την αρμόδια την Φορολογική Διοίκηση και τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην πράξη λοιπόν, η παραπάνω διαδικασία αποδεικνύεται χρονοβόρα, αναποτελεσματική και επιζήμια για τις επιχειρήσεις και το δημόσιο καθώς:

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας είναι μεγάλο και οι οφειλές που εμφανίζονται τη στιγμή που κάνουν τον έλεγχο οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να μην υφίστανται την επόμενη μέρα, αφού η ανάγκη έκδοσης πιστοποιητικών ενημερότητας υποχρεώνει τις επιχειρήσεις στην εξόφληση των οφειλών τους.

Η έκδοση του τιμολογίου που ζητά ο ΟΑΕΔ από την επιχείρηση, βάσει της πληροφορίας που λαμβάνει συγκεκριμένη στιγμή από την Φορολογική Διοίκηση και τους ασφαλιστικούς φορείς, αφορά σε μέρος ή στο όλον της απαίτησης του δικαιούχου, το οποίο αν δεν επιβεβαιωθεί στο τέλος της χρονοβόρας και γραφειοκρατικής αυτής διαδικασίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβές και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κανένας συμψηφισμός.

Η λήψη των πιστοποιητικών ενημερότητας των επιχειρήσεων έναντι της φορολογικής αρχής και των ασφαλιστικών ταμείων είναι βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους και δεν θεωρείται καλή πρακτική η δημιουργία οφειλών με σκοπό τον συμψηφισμό απαιτήσεων από το Δημόσιο.

Επιπλέον, η χρονοβόρα διαδικασία της ολικής εκκαθάρισης, επιβαρύνει με προσαυξήσεις τις επιχειρήσεις που στη δύσκολη οικονομική και υγειονομική συγκυρία που βιώνουμε διαταράσσει τη λειτουργία τους αλλά και την σχέση εμπιστοσύνης επιχειρήσεων και κράτους.

Για τους παραπάνω λόγους,

Ζητούμε να ακολουθηθεί, ως παράδειγμα, η διαδικασία που εφαρμόστηκε επιτυχώς για την επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων και να πιστωθεί το ποσό που αναλογεί και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του ΟΑΕΔ, στην οικονομική καρτέλα των επιχειρήσεων στη Φορολογική Διοίκηση και τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Με τον τρόπο αυτό λύνεται άμεσα το πρόβλημα συμψηφισμού των οφειλών των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις από το Δημόσιο, αποδεσμεύονται οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που δημιουργούνται με τις επιμέρους καταβολές, ενισχύεται η θέση χρηστής Δημόσιας Διοίκησης και της στήριξης των επιχειρήσεων.

Θεωρώντας πως έγινε κατανοητό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, αναμένουμε την άμεση απόκριση σας και διευθέτηση του θέματος.

 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Λογιστών Νομού Καστοριάς

 

Η πρόεδρος

Παπακωνσταντίνου Βασιλική 

  

Η γραμματέας 

 Γκατσώνη Ελευθερία

 Ο αντιπρόεδρος

Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος

 Ο ταμίας

Ιασωνίδης Ιάσων

   

Τα μέλη

Αντωνίου Ανδρέας - Θυμιοπούλου Αλίκη - Ράτσου Αθηνά

 

 

                                                                         

                                                  

                                                                     

                                                                               

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.