ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 227 


Θέμα: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των τροποποιητικών, ηλεκτρονικών και χειρόγραφων, με λήξη 31/12/2021

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το Άρθρο 8, Παρ. 4, του Ν. 4712/2013, όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1,  Άρθρο 33, του Ν. 4772/2021 με ισχύ την 5/2/2021 ορίζεται ότι:

«4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και o χρόνος στον οποίο ανάγονται.

Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, επιλύθηκε και το πάγιο αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το ζήτημα των τροποποιητικών δηλώσεων με εισοδήματα επιδοτήσεων προηγουμένων ετών που δημιουργούσε μεγάλο φόρτο και στις φορολογικές αρχές και στους λογιστές, χωρίς ουσιαστικό όφελος για τα δημόσια έσοδα.

Ωστόσο για το φορολογικό έτος 2020, παραμένει το σημαντικό ζήτημα, σε πιεστικό μάλιστα χρόνο, με την υποχρέωση υποβολής χειρόγραφων και ηλεκτρονικών τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν τις αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήδη μέχρι 31 Δεκέμβριου πρέπει να υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις για τις επιδοτήσεις που έχουν αναρτηθεί στο 2020 και αφορούν προηγούμενα φορολογικά έτη.

Επειδή η υποχρέωση με την παραπάνω ρύθμιση δεν θα επαναληφθεί, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των εν λόγω περιπτώσεων τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι την 28/02/2022.

 

Πέραν του παραπάνω φλέγοντος ζητήματος εκκρεμούν και οι κάτωθι υποβολές που λήγουν στις 31/12/2021:

  • Δηλώσεις φορολογικού έτους 2020 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.
  • Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή (σχετ.ΠΟΛ.1201/2017 άρθρο 5).
  • Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2021.
  • Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.


Ειδικά για τις περιπτώσεις αναδρομικών, παρατηρήθηκε από Ενώσεις μας, ότι σε πολλές περιπτώσεις είχε φορτωθεί νέο αρχείο βεβαίωσης αναδρομικών για παρελθόντα έτη, με διαφορετικά ποσά εισοδημάτων, με αποτέλεσμα να απαιτείται από τους φορολογούμενους να υποβάλλουν εκ νέου τροποποιητική δήλωση. Η δήλωση αυτή, ως επακόλουθο, χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη με επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου και αποτελεί προϋπόθεση για να αποσταλεί η νέα τροποποιητική δήλωση που αφορά τα αναδρομικά συντάξεων του 2020. Για αυτές τις περιπτώσεις ζητάμε να μην να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμες, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο (κατ. εφαρμογή του Άρθρο 8, Παρ. 4, του Ν. 4712/2013, όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1,  Άρθρο 33, του Ν. 4772/2021 που αναφέραμε στην αρχή της παρούσας επιστολής).


Για την αποσυμφόρηση, τόσο των συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών που έχουν αναλάβει αυτές τις δηλώσεις, αλλά και των ΔΟΥ που θα πρέπει να τις  παραλάβουν και επεξεργαστούν, θεωρούμε απαραίτητη την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των ανωτέρω περιπτώσεων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, μέχρι τις 28/02/2022, μια λύση που δόθηκε και την προηγούμενη χρονιά με την Α. 1302/31-12-2020.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr