ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 003


Θέμα: Αίτημα για αποσύνδεση της διαδικασίας επικαιροποίησης στοιχείων των φορολογουμένων από την υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την Α.1025/2022 ορίζεται ότι: «…1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο).»

Ανοίγοντας η πλατφόρμα υποβολής των φετινών Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος διαπιστώσαμε ότι απαιτείται να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων των φορολογουμένων, ώστε να υποβληθεί η φορολογική τους δήλωση.

Σε περιπτώσεις δε εγγάμων – μερών συμφώνου συμβίωσης φορολογουμένων που υποβάλουν κοινή Δήλωση, η παραπάνω διαδικασία απαιτείται υποχρεωτικά και από τα δυο μέρη.

Επειδή:

  1. Έχουν διαπιστωθεί πλείστες περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι δεν έχουν κωδικούς taxisnet. Ενδεικτικά:
    • Υπερήλικων συζύγων των υπόχρεων, οι οποίοι δεν έχουν κωδικούς taxis και δεν πληρούν τα κριτήρια για ηλεκτρονική έκδοση κλειδαρίθμου
    • Συζύγων κατοίκων εξωτερικού που δεν προβλέπεται να επισκεφτούν την Ελλάδα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φετινών Δηλώσεων Εισοδήματος
  2. Χωρίς τους κωδικούς taxisnet δεν μπορεί να γίνει επικαιροποίηση στοιχείων


Με βάση τα παραπάνω εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η διασύνδεση της διαδικασίας «επικαιροποίησης στοιχείων» με αυτήν της υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος δημιουργεί μεγάλη δυσλειτουργία στην διαδικασία ομαλής υποβολής.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό τον σκοπό της διάταξης του άρθρου 1 της Α 1025/22, η ορθή αποτύπωση των στοιχείων επικοινωνίας όμως, απαιτεί ικανό χρόνο που δεν μπορεί να είναι διασυνδεμένος με άλλη δηλωτική υποχρέωση, πόσο δε μάλλον αυτή της υποβολής των Ετήσιων Δηλώσεων Εισοδήματος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, την διευκόλυνση των φορολογούμενων, την αποσυμφόρηση Λογιστών – Φοροτεχνικών, αλλά κυρίως για την ομαλή υποβολή των φετινών Δηλώσεων Εισοδήματος, θεωρούμε απαραίτητη την άμεση αποσύνδεση της «επικαιροποίησης στοιχείων» και την μεταφορά της σε ημερομηνία μεταγενέστερη της λήξης των φετινών φορολογικών δηλώσεων, ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαδικασία της υποβολής.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


 

   
   

ο Πρόεδρος

o Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Χριστοφοράκης Δημήτριος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Νάκας Αστέριος

Σιδερίδης Αστέριος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πιστικούδης Παναγιώτης

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Τσαμόπουλος Δημήτριος

Παπαδημητρίου Γεώργιος

 

Παρλάνης Δημήτριος

 

Θεοδόσης Γεώργιος

 

Τριανταφύλλου Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr