ΠΡΟΣ

τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

 

Κοινοποίηση

τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

την Γεν. Γραμματέα Εργ. Σχέσεων του
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κα Άννα Στρατινάκη

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 034 
 

Θέμα: Πρόταση διατάξεων για τροποποίηση άρθρου 93 του Ν.4764/2020 – Ασθένεια Λογιστή – Φοροτεχνικού, κύηση – λοχεία, θάνατος

 

Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Υφυπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, το θέμα της ασθένειας των Λογιστών – Φοροτεχνικών είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί διαχρονικά τους συναδέλφους και χρήζει άμεσης νομοθετικής βελτίωσης και διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής.


Με αυτή την επιστολή, σας παραθέτουμε την πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την τροποποίηση του άρθρου 93 του Ν.4764/2020, η οποία περιλαμβάνει την θέση του Κλάδου μας για το θέμα της ασθένειας, του θανάτου και της εγκυμοσύνης.

 Πρόταση διατάξεων


Άρθρο … - Τροποποίηση άρθρου 93 Ν.4764/2020

  1. Ο τίτλος του άρθρου 93 του Ν.4764/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Παράταση υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών λόγω ασθενείας, κύησης – λοχείας και θανάτου και των εντολέων πελατών τους».

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 93 του Ν.4764/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1α. Σε περίπτωση που λογιστής - φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια και λόγω αυτής έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο ή/και ιδιωτικό νοσοκομείο/κλινική, όπως το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του εν λόγω νοσοκομείου/κλινικής, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.

1β.Σε περίπτωση κύησης - λοχείας λογίστριας – φοροτεχνικού οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων της ιδίας και των εντολέων πελατών της που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με το εύλογο χρονικό διάστημα ανάπαυσης που απαιτείται πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και μετά τον τοκετό, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί το διάστημα της λοχείας, όπως το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του μαιευτηρίου.

1γ. Στις περιπτώσεις ασθένειας και νοσηλείας είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτική κλινική προσώπων που είναι ανιόντες-κατιόντες Α΄βαθμού συγγένειας ή και συζύγου με λογιστή – φοροτεχνικό, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με το διάστημα νοσηλείας των παραπάνω προσώπων στο νοσοκομείο ή στην κλινική παρατείνονται κατά τρείς εργάσιμες ημέρες. Η ημερομηνία εισαγωγής και εξιτηρίου του ασθενούντος προσώπου αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του εν λόγω νοσοκομείου/κλινικής.».


  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 93 του Ν.4764/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής - φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα Taxisnet:

α) μέχρι και την παραμονή της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και εφόσον παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης,

β) μέχρι και ένα (1) μήνα πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού λογίστριας – φοροτεχνικού και εφόσον παραμένει εξουσιοδοτημένη, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης.

Η εξουσιοδότηση λογιστή - φοροτεχνικού στο σύστημα Taxisnet δημιουργεί τεκμήριο εξουσιοδότησης του ιδίου και για την υποβολή των ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων.».

  1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 93 του Ν.4764/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3α. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή - φοροτεχνικού, οι προθεσμίες της παραγράφου 1 παρατείνονται μέχρι τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εξουσιοδότησης του εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή - φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

3β. Στις περιπτώσεις θανάτου των συγγενών προσώπων του λογιστή-φοροτεχνικού που αναφέρονται στην παράγραφο 1γ, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με την ημερομηνία θανάτου των παραπάνω προσώπων παρατείνονται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η ημερομηνία θανάτου αποδεικνύεται από την ληξιαρχική πράξη θανάτου.».

  1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 93 του Ν.4764/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020) αναριθμείται σε παράγραφο 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:

«4. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του λογιστή - φοροτεχνικού και των εντολέων πελατών του παραταθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 κατόπιν αν ακριβούς βεβαίωσης, ο λογιστής – φοροτεχνικός ο οποίος προσκόμισε την ανακριβή βεβαίωση, παραπέμπεται στα αρμόδια Πειθαρχικά του όργανα.


Πρόταση αιτιολογικής έκθεσης

Επί της παραγράφου 1:

Με την προτεινόμενη παράγραφο 1 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 93 του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020) έτσι ώστε να περιλαμβάνει ασθένεια, κύηση – λοχεία και θάνατο λογιστή – φοροτεχνικού.

Επί της παραγράφου 2:

Με την προτεινόμενη παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 93 του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020):

α) Οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του λογιστή – φοροτεχνικού και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, για οποιαδήποτε ασθένεια σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο/κλινική, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου. Για την απόδειξη του ως άνω γεγονότος απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό και το νοσοκομείο/κλινική.


β) Οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων της λογίστριας - φοροτεχνικού και των εντολέων πελατών της που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με το εύλογο χρονικό διάστημα ανάπαυσης που απαιτείται πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και μετά τον τοκετό, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί το διάστημα της λοχείας. Για την απόδειξη του ως άνω γεγονότος απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό και το μαιευτήριο που έλαβε χώρα ο τοκετός.


γ) Οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του λογιστή - φοροτεχνικού και των εντολέων πελατών τους που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με το διάστημα ασθένειας και νοσηλείας ανιόντων - κατιόντων συγγενών πρώτου βαθμού η και συζύγου σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτική κλινική, παρατείνονται κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εξιτηρίου των ανωτέρω προσώπων. Για την απόδειξη του ως άνω γεγονότος απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό και το νοσοκομείο/κλινική.


Επί της παραγράφου 3:

Με την προτεινόμενη παράγραφο 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 93 του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020) για την εναρμόνισή της με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 1, (νομοτεχνική προσαρμογή).Επί της παραγράφου 4:

Με την προτεινόμενη παράγραφο 4 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 93 του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020) έτσι ώστε:


α) Στην περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του παρατείνονται μέχρι τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εξουσιοδότησης του εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή - φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία θανάτου.


β) Στην περίπτωση θανάτου συγγενών προσώπων του λογιστή-φοροτεχνικού (α’ βαθμού ή συζύγου, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1γ να παρατείνονται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ίδιου και των εντολέων πελατών του που λήγουν την ημέρα θανάτου όπως αυτό αποδεικνύεται από την ληξιαρχική πράξη θανάτου.


Επί της παραγράφου 5:

Με την προτεινόμενη παράγραφο 5 αναριθμείται η παράγραφος 4 του άρθρου 93 του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’256/23.12.2020) σε παράγραφο 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 4 με την οποία προβλέπεται ότι, σε περίπτωση καταστρατήγησης των διατάξεων της παραγράφου 1 με τη χρήση ανακριβούς βεβαίωσης, παραπέμπεται ο λογιστής – φοροτεχνικός που προσκόμισε την ανωτέρω βεβαίωση στα αρμόδια πειθαρχικά του όργανα.

 


  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr