Invalid API key or channel ID. Ανάρτηση για διαβούλευση σχεδίου Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Λογιστικών - Φοροτεχνικών υπηρεσιών | Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 

 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011

Θέμα : Ανάρτηση για διαβούλευση σχεδίου Σύμβασης Παροχής ανεξάρτητων Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών. (ως «βάση» για προσαρμογή ανάλογα με τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες συμφωνίες)

Αξιότιμοι Συνάδελφοι αφού λάβαμε υπ’ όψη ότι:

  1. Το νέο φορολογικό τοπίο αφ’ ενός ενεργοποιεί διάφορες υποχρεώσεις των πελατών μας από 1/1/2011 και αφ’ ετέρου ενεργοποιεί δικές μας υποχρεώσεις έναντι και των πελατών και έναντι των φόρο – ελεγκτικών αρχών.
  2. Αφ’ ετέρου το ζήτημα της πιστοποίησης του Λ/Φ για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εισηγητική έκθεση από την επιτροπή του Ο.Ε.Ε. πρόκειται να ολοκληρωθεί νομοθετικά με την προβλεπόμενη από το άρθρο 17 του ν.3842/2010. Υπ. Απόφαση.
  3. Με βάση τις νέες διατάξεις καλούμεθα φέτος - για πρώτη φορά «υποχρεωτικά» - να αναμορφώσουμε φορολογικά τις δηλώσεις των πελατών μας με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και να πιστοποιήσουμε την ορθή υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων των παρακρατούμενων φόρων.

Την ίδια στιγμή με την Υπ. Απόφαση 1178/07-12-2010 ενεργοποιήθηκε στο νέο Taxisnet η διαδικασία της «ψηφιακής υπογραφής» για απόκτηση «πρόσθετου ρόλου Λ/Φ ή Λογιστικού Γραφείου» με υποχρεώσεις και δικαιώματα που ακόμη δεν αναλύθηκαν.

  1. Επίσης με βάση τις νέες διατάξεις (άρθρα 6 και 22 του ν. 3842/2010) από 01-01-2011 επέρχεται φορολογική εξομοίωση του χρόνου απόκτησης του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα, με τον χρόνο απόκτησης του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις, πράγμα που επηρεάζει πλέον και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
  2. Εν όψει των παραπάνω, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αλλά και όλες οι Ενώσεις μας οφείλουν να αναζητήσουν την σύννομη προστασία των Συναδέλφων, λαμβάνοντας υπ’ όψη σχετικές προτάσεις τους.

Στην Ημερίδα της ΕΦΕΕΑ στις 20-02-2011, από την επιστημονική ομάδα * της οποίας την υποστήριξη ζήτησε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. , παρουσιάσθηκε (ως αρχική πρόταση), ένα ορθά δομημένο σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ Λ/Φ και επιχείρησης.

Σήμερα ύστερα από εμπεριστατωμένη εργασία με τη βοήθεια της επιστημονικής ομάδας, μπορούμε να αναρτήσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο βασικό σχέδιο της σύμβασης, τόσο στο δικό μας site, όσο και σε άλλα φιλόξενα, κλαδικά, site, ώστε να μπορούν οι Συνάδελφοι να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή, με την κατάθεση έγγραφων απόψεων οι οποίες θα συγκεντρωθούν και θα ληφθούν υπ’ όψιν για την οριστική διαμόρφωση του συμφωνητικού με την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα έχουν εκδοθεί, εν τω μεταξύ, οι προβλεπόμενες Υπουργικές Αποφάσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του ν.3842/10 .

Παράλληλα καλούνται οι Ενώσεις μας να αναρτήσουν και στο δικό τους site τα κείμενα με ταυτόχρονη ενημέρωση των Μελών τους , αποστέλλοντας την παρούσα με το συνημμένο σχέδιο του συμφωνητικού και το συνημμένο κείμενο του νομικού πλαισίου.

* η επιστημονική ομάδα που ευγενικά στήριξε στη μελέτη του σχεδίου, αποτελείται από τους Δικηγόρους κ.κ. Γιώργο Ράντο (Τέως Δικαστή Διοικητικών Δικαστηρίων), Σπύρο Δελλαπόρτα (επιτ. Νομικό Σύμβουλο του κράτους)και Μίνα Ζούλοβιτς, (Δικηγόρο παρ’ Εφέταις ειδικευμένη στο δίκαιο πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών). Με την ομάδα συνεργάσθηκε ενεργά ο Συνάδελφος Γιώργος Χριστόπουλος, εκπρόσωπος τύπου της ΠΟΦΕΕ και τα Μέλη του Δ.Σ, κ.κ. Αβραάμ Πανίδης, Νίκος Πατέλης, Βασίλης Καμπάνης και Κώστας Κωνσταντινίδης.

Για το Δ.Σ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε

Ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας

Αβραάμ Πανίδης Νικόλαος Πατέλης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σημαντική διευκρίνιση: " Το παρόν σχέδιο έχει συνταχθεί με σκοπό την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη συμπεριφορά του κλάδου και τη διευκόλυνση των συναδέλφων. Εξυπακούεται ότι το περιεχόμενο του σχεδίου δεν είναι δεσμευτικό και ότι κάθε Συνάδελφος οφείλει, με δική του ευθύνη, να προσαρμόσει τους όρους του σχεδίου ή να τους απαλείψει ή να προσθέσει δικούς του όρους, ανάλογα με τις προσωπικές του συνθήκες και συμφωνίες εργασίας".

Στ...................................σήμερα.....................................ημέρα........................, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση και συμβάλλονται:

α) η Επιχείρηση με την επωνυμία.....................................με έδρα επί της οδού..........................................................του Δήμου.............................. και αντικείμενο εργασιών...................................................................., η οποία νόμιμα εκπροσωπείται από τον /την .............................................................που εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Επιχείρηση» και

β) ο/η κ..................... με έδρα επί της οδού...................................... στον Δήμο ......................... με Α.Δ.Τ..................και Α.Φ.Μ...................Επάγγελμα/αντικείμενο εργασιών Λογιστής-Φοροτεχνικός, που εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται « Λ/Φ»

Οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1:- Γνώση των σχετικών διατάξεων

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν το φορολογικό και εργατικό ή ασφαλιστικό δίκαιο, που καθορίζει το πλαίσιο των ευθυνών και υποχρεώσεων, με βάση την ιδιότητα του καθενός στην παρούσα σύμβαση. Προς τούτο γίνεται ειδικότερη μνεία στις νέες διατάξεις για το Επάγγελμα του Λ/Φ, και τις υποχρεώσεις και ευθύνες όσον αφορά τα δικαιώματα της Αδείας του, τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής των δηλώσεων εφεξής καθώς και την υποχρέωση φορολογικής αναμόρφωσης του φορολογητέου εισοδήματος με τις δαπάνες που σύμφωνα με ρητές διατάξεις του νόμου δεν εκπίπτονται.

Άρθρο 2: Εφαρμογή και δέσμευση των διατάξεων στο περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης.

Οι συμβαλλόμενοι αφού έλαβαν υπόψη τους, τις κατά το προηγούμενο άρθρο υποχρεωτικές και δεσμευτικές διατάξεις, συμφωνούν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι όλοι οι όροι και οι ειδικότερες συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, διέπονται από τις διατάξεις αυτές και σε καμία περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επικαλεστούν άγνοια, ή παρανόηση αυτών.

Άρθρο 3: Προσόντα- προϋποθέσεις- δεδομένα.

Ο «Λ/Φ» είναι κάτοχος Ειδικής Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή –Φοροτεχνικού…….Τάξης (σύμφωνα με τον Ν.2515/1997 και το Π.Δ. 340/1998) η οποία έχει αριθμό………..

Επίσης έχει προβεί (ή έχει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Ν.3842/10 (άρ.17 παρ.8) ) στην/για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής ώστε να έχει πλήρη πρόσβαση ως Λ/Φ στις υπηρεσίες του TaxisNet.

Η «Επιχείρηση» τηρεί βιβλία …. κατηγορίας και πρέπει να υποβάλλει τις κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων μέσω Πιστοποιημένου Λογιστή - Φοροτεχνικού.

Άρθρο 4: Αντικείμενο έργου

Προσοχή: η περιγραφή που παρατίθεται εδώ είναι μεν αντιπροσωπευτική στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, αλλά είναι εντελώς ενδεικτική. Συνεπώς θα προσαρμόζεται ανάλογα με το κατά περίπτωση είδος υπηρεσιών. Π.χ όταν πρόκειται μόνο για επίβλεψη, ή όταν πρόκειται και για επίβλεψη και για τήρηση εξ ολοκλήρου του λογιστηρίου με προσωπικό του γραφείου πού θα επισκέπτεται την επιχείρηση και θα εκτελεί επί τόπου εργασίες. Η παράθεση των εργασιών είναι αναγκαία ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση που «ο Λογιστής τα κάνει όλα με την ίδια αμοιβή» και φυσικά μπορεί να γίνει συγκεντρωτική ή περιληπτική αναφορά κατά την κρίση του κάθε Συναδέλφου

Η «Επιχείρηση» αναθέτει και ο « Λ/Φ» αναλαμβάνει να εκτελεί τις ακόλουθες Λογιστικές και Φοροτεχνικές εργασίες:

1) να κατευθύνει και να παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος της επιχείρησης, έχοντας την εποπτεία-επίβλεψη αυτού.

2) να τηρεί ορθά τα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, με μηχανογραφικό, χειρόγραφο ή μεικτό τρόπο {αναγράφεται ότι ισχύει} και να εξασφαλίζει την εμπρόθεσμη καταχώρηση των στοιχείων και ενημέρωση.

3) να καταρτίζει και να υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης εφόσον η «Επιχείρηση», έχει τέτοια υποχρέωση.

4) να συντάσσει, υπογράφει και υποβάλλει, κατά περίπτωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στο σύστημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TaxisNet τις κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις της «Επιχείρησης», η οποία ως πιστοποιημένη «χρήστης ηλεκτρονικών υπηρεσιών», τον έχει εξουσιοδοτήσει, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και με την παρούσα σύμβαση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων, τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, της εκκαθαριστικής Φ.Π.Α., τις περιοδικές και οριστικές δηλώσεις των παρακρατούμενων φόρων κ.λ.π.

5) να καλύπτει και να διεκπεραιώνει όλες τις υποχρεώσεις της «Επιχείρησης» που απορρέουν από την απασχόληση των εργαζομένων και την συναφή με αυτή εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, όπως προσλήψεις, απολύσεις, σύνταξη, μισθολογικών καταστάσεων, υποβολή Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ, υποβολή καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συμβάσεων στον Ο.Α.Ε.Δ και στην επιθεώρηση εργασίας .

6) να υποβάλει στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή μέσω Taxisnet τις κάθε είδους μεταβολές της «Επιχείρησης».

7) να συντάσσει και υποβάλλει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις νόμων, καταστάσεις ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, όπως Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων, Οριστικές καταστάσεις αμοιβών Μισθωτών Υπηρεσιών, Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αμοιβών εξ Εμπορικών Επιχειρήσεων που προβλέπει ο Ν.3842/10.

8) να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην επιχείρηση σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, και εργατικής νομοθεσίας (και εφόσον του ζητηθεί σε θέματα χρηματοοικονομικά).

9) να παρέχει γραπτά ή προφορικά, σε τακτά διαστήματα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που θα αντλείται από τα λογιστικά βιβλία, ενημέρωση για την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων, όπως έσοδα - έξοδα, και έγκαιρα τις πληρωτέες υποχρεώσεις φόρων, εισφορών, κ.λ.π. ώστε να είναι δυνατή η εμπρόθεσμη πληρωμή των φόρων με ευθύνη και ενέργεια της «επιχείρησης» με τον εκάστοτε ισχύοντα τρόπο.

Άρθρο 5: Χρονική Περίοδος Εκτέλεσης της Εργασίας – Αμοιβή.

Από την φύση και τα περιεχόμενο των πιο πάνω ανατεθεισών εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν ως ενιαίο σύνολο και ενότητα, πρόκειται για συνεχόμενη παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών-έργου, με ετήσια περίοδο αναφοράς.

Ως εκ του λόγου αυτού αντίστοιχα ορίζεται και η διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Συγκεκριμένα ορίζεται για …. διαχειριστικές περιόδους της «Επιχείρησης», ήτοι 2011, 2012…….. , που αντιστοιχούν και στα ημερολογιακά έτη. Η σύμβαση αυτή δύναται να ανανεώνεται αυτομάτως και για κάθε επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Αντίστοιχα η ετήσια αμοιβή συμφωνείται:

Ø Για την τρέχουσα χρήση μέχρι 31-12-2011, στο ποσό……….ευρώ.

Ø Για την επόμενη χρήση 1/1/2012 μέχρι 31-12-2012 στο ποσό……..ευρώ.

Στο ποσό της αμοιβής αφενός προστίθεται ο αναλογών Φ.Π.Α. (σήμερα 23%), και αφετέρου παρακρατείται, για απόδοση από την «Επιχείρηση», φόρος εισοδήματος (σήμερα 20%), εφόσον η παρακράτηση προβλέπεται.

Η κατά τα πιο πάνω συμφωνηθείσα αμοιβή δύναται θα καταβάλλεται τμηματικά ισομερώς κατανεμημένη σε 4 (τέσσερα) τρίμηνα { μπορεί να ορισθεί τμηματική καταβολή ανά μήνα ή ανά δίμηνο ή ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο} μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου, με την λήξη του οποίου καθίσταται απαιτητό το μέρος της ετήσιας αμοιβής.

Ρητά συμφωνείται ότι η ανωτέρω αμοιβή είναι εύλογη και αντιστοιχεί στο βαθμό πολυπλοκότητας της εργασίας, στο απαιτούμενο επίπεδο προσόντων και εμπειρίας και στον εκτιμηθέντα απαιτούμενο χρόνο ωρών εργασίας. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι κατά την εκτέλεση των κατά τα πιο πάνω λογιστικό-φοροτεχνικών εργασιών ο « Λ/Φ», διατηρεί ελευθερία ενέργειας καθορίζοντας τον τόπο, τον χρόνο και τρόπο παροχής της εργασίας του και ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση παροχής εξαρτημένων υπηρεσιών ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Κατά την εκτέλεση του έργου του ο «Λ/Φ» δύναται να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή της «Επιχείρησης».

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης επαγγελματικές υπηρεσίες, μπορούν να παρασχεθούν από τον «Λ/Φ»,ή και από εξουσιοδοτημένους από αυτόν συνεργάτες, ή βοηθούς. Έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι συνεργάτες ή βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σε αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά βάσει της Άδειας Λ/Φ που αυτοί κατέχουν.

Κατά την είσπραξη της αμοιβής σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από τον «Λ/Φ» το οικείο φορολογικό στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92). Ο χρόνος εξόφλησης του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου ορίζεται σε 15 [ή 30] {κατά βούληση ή συμφωνία} ημέρες από την έκδοση του φορολογικού στοιχείου και έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ.166/2003 με το οποίο εφαρμόσθηκε η Οδηγία 2000/35/ΕΚ στο Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 6: Λοιπές συμφωνίες- όροι:

6.1. Ο «Λ/Φ», οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο αντικειμενικό που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών του και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ΄ αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος, να γνωρίζει και να τηρεί τη Λογιστική και Φορολογική Νομοθεσία αλλά και κάθε Νόμο που αφορά στο επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού. Παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είναι υποχρεωμένος, να γνωρίζει και να τηρεί και τον Κώδικα Δεοντολογίας των Πιστοποιημένων Λογιστών - Φοροτεχνικών.

6.2. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων του, ο « Λ/Φ», είναι υπεύθυνος μόνο για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, και για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία.

Αυτό γίνεται αμοιβαία δεσμευτικό και από το γεγονός, ότι αφενός οι συναλλαγές, που αφορούν τα εκδοθέντα και ληφθέντα στοιχεία και αφετέρου η έκδοση, η συλλογή, η εγκυρότητα και ο έλεγχος της ακρίβειας και της ουσίας των παραδιδομένων για καταχώρηση φορολογικών αυτών στοιχείων, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της «Επιχείρησης».

6.3. Η «Επιχείρηση» υποχρεούται να χορηγεί και να παραδίδει εμπρόθεσμα και με κάθε επιμέλεια στον «Λ/Φ», τα κάθε είδους λογιστικά και φορολογικά στοιχεία και παραστατικά που εκδίδει και παραλαμβάνει για τις εν γένει συναλλαγές της, τα οποία είναι αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση των ανατιθεμένων σε αυτόν εργασιών.

6.4. Η «Επιχείρηση» οφείλει να διευκολύνει τον «Λ/Φ» στην φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων, με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, την οποία ο «Λ/Φ» έχει ρητή, από το νόμο, ευθύνη και υποχρέωση να κάνει με την υποβολή και υπογραφή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της «Επιχείρησης».

6.5. Η «Επιχείρηση» οφείλει να μεριμνά για την ορθή και έγκαιρη απόδοση φόρων, τελών, εισφορών και λοιπών εν γένει υποχρεώσεων, με βάση τις δηλώσεις και τα στοιχεία των βιβλίων αναγνωρίζοντας ότι ο «Λ/Φ», με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οφείλει, από το νόμο, να δηλώσει αν κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά, ή δεν έχουν υποβληθεί και πληρωθεί, όλες οι δηλώσεις απόδοσης έμμεσων και παρακρατούμενων φόρων.

6.6. Ο «Λ/Φ», υπό τα πιο πάνω δεδομένα, οφείλει να επιδεικνύει την επιμέλεια του συνετού επαγγελματία περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανέθεσε η «Επιχείρηση», άλλως ευθύνεται έναντι αυτής για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του. Στην περίπτωση αυτή ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως η υποχρέωση αποκατάστασης αφορά μόνον τυχόν αποδεδειγμένη θετική ζημία.

Άρθρο 7: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1.. Η παρούσα σύμβαση πριν από τη λήξη του ορισμένου χρονικού διαστήματος ή πριν από την εκτέλεση ή αποπεράτωση του ορισμένου έργου, δύναται να καταγγελθεί μόνον για σπουδαίο λόγο από τα μέρη , σύμφωνα με το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα η δε καταγγελία θα πραγματοποιείται με έγγραφη γνωστοποίηση του έτερου συμβαλλόμενου ….ημέρες πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της.

7.2. Ο «Λ/Φ», υποχρεούται σε εύλογη αποζημίωση στην «Επιχείρηση», για ανεκτέλεστο τμήμα του έργου που τυχόν εγκαταλείπει χωρίς αιτία και χωρίς να την ειδοποιήσει κατά τα ανωτέρω υπό 7.1. προβλεπόμενα εφόσον αναλογικά έχει ήδη εξοφληθεί για τις εργασίες αυτές. Δεν οφείλει αποζημίωση στην «Επιχείρηση» εφόσον η μη εκτέλεση του έργου οφείλεται στην μη παροχή ή την παροχή ελλιπών ή εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων από την «Επιχείρηση».

7.3. Αιτία καταγγελίας αποτελεί ιδίως για μεν τον «Λ/Φ» αποτελούν εναλλακτικά ή σορευτικά: α) η μη τήρηση των όρων του άρθρου 6 από την «Επιχείρηση», β) η μη καταβολή της αμοιβής του για ένα τρίμηνο {ορίζεται κατά βούληση} και γ) η ύπαρξη υποχρεώσης για εκτέλεση από τον «Λ/Φ» εργασιών πέραν των ορίων της Αδείας του, για δε την «Επιχείρηση» η υπερβολική μείωση ή διακοπή των εργασιών της .

7.4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας της μεταξύ των σύμβασης η «Επιχείρηση» θα οφείλει να καταβάλει την αμοιβή του «Λ/Φ» που αντιστοιχεί αναλογικά στο έργο που έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της καταγγελίας.

7.5. Σε ότι αφορά τον τρόπο κατάθεσης της παρούσας σύμβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990, όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή οι σχετικές αποφ. του Υπ. Οικ. (σχ. εγκ. πολ. 1270/16-11-2000)

Κατά τα λοιπά διέπεται από την καλή πίστη των μερών και ισχύει μέχρι τη σύνταξη νέας σύμβασης.

7.6. Καθώς ο «Λ/Φ» υποχρεούται από σήμερα να παρέχει τις υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν η «Επιχείρηση» παραιτείται από το δικαίωμα υπαναχώρησης στην εντολή που παρέχει στον «Λ/Φ».

Η τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.

Παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να απαιτήσει την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσας ή να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από αυτά.

Τυχόν ακυρότητα μέρους της σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτής η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

Για τυχόν θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας και δεν ρυθμίζονται ρητά από αυτό, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομικού πλαισίου εν γένει.

Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της ………….

Το παρόν υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, το κάθε μέρος λαμβάνει από ένα, το κατατίθεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των συμβαλλομένων.

«Για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

«Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ»

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr