1.- Κείμενο που έχει τροποποιηθεί από επιτροπή με Δικηγόρους 2012- από Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ με email 17/9/12 (δόθηκε στο Δ.Σ. ΠΟΦΕΕ στην Κατερίνη 9ο/12)

2.- Η αναδιάταξη & ονομασία των άρθρων έγινε βάσει υπομνήματος του κ.Φ.Σταθόπουλου

3.- Οι παρατηρήσεις του κ.Δ.ΜΠΟΥΣΙΟΥ για διαφήμιση, υποχρεώση γνωστοποίησης σε μεταβολές εταιριών και πειθαρχικό τοποθετήθηκαν ανάλογα

Παρατηρήσεις – προσθήκες – τροποποιήσεις Ν.Π. για ΠΟΦΕΕ 17/09/12 (& από 2011)

Επισήμανση για σημεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός

Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς υπηρεσιών για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 2

Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλους ανεξαιρέτως τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, μέλη ή μη του Οικονομικού Επιμελητηρίου (Ο.Ε.Ε.), οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και αρχές του προβλέπονται στον παρόντα κώδικα καθώς επίσης και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων.

2. Θέματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα συμπληρώνονται με τον ισχύοντα Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants).

ΑΡΘΡΟ 3

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις προσδιοριζόμενες έννοιες:

- Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι αυτά που ορίζονται στο Ν.1100/1980, όπως ισχύει.

- Λογιστές – Φοροτεχνικοί είναι όσοι έχουν λάβει επαγγελματική ταυτότητα από το Οικονομικό Επιμελητήριο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

- Πελάτης ή Εργοδότης είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που αναθέτει σε Λογιστή Φοροτεχνικό, ελεύθερο επαγγελματία ή μισθωτό να του προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε σταθερή σχέση (τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων) για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα είτε εκτάκτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή οικονομικές γενικά εργασίες), στα πλαίσια των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών.

- Βοηθός είναι κάθε τρίτος ο οποίος μπορεί να έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες από το Λογιστή Φοροτεχνικό και ο οποίος μπορεί να είναι είτε Λογιστής Φοροτεχνικός ή να ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

- Νόμιμη αμοιβή Λογιστή-φοροτεχνικού είναι κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει:

α) ύστερα από νόμιμα ανατεθειμένη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάση ιδιαίτερης έγγραφης συμφωνίας των δύο πλευρών η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν τον αναγκαίο ελάχιστο χρόνο απασχόλησης σε κάθε επιμέρους εργασίας που θα καθορίζεται ανά έτος από το Ο.Ε.Ε. μετά από εισήγηση των Δευτεροβαθμίων Ομοιοεπαγγελματικών Συνδικαλιστικών Ενώσεων του Κλάδου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές υποχρεώσεις των φορολογούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων. Με την ίδια απόφαση το Ο.Ε.Ε. μπορεί να καθορίζει ένα μέγιστο ημερήσιο ή μηνιαίο επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας ανά απασχολούμενο Λογιστή – Φοροτεχνικό ή βοηθό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγκαία «δια βίου εκπαίδευση» αλλά και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω της αποφυγής λαθών προς όφελος του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. Η προσδιοριζόμενη αμοιβή πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του Λογιστή – Φοροτεχνικού και είναι δυνατόν να ελέγχεται από το Ο.Ε.Ε. ως προς την δυνατότητα εξασφάλισης ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.

β) για τους παρέχοντες τις υπηρεσίες τους με υπαλληλική σχέση, βάση της εργατικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις συλλογικές, επιχειρησιακές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 4

Θεμελιώδεις Αρχές που διέπουν το Επάγγελμα

Ο Λογιστής - Φοροτεχνικός πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

1. Ακεραιότητα - να είναι ευθύς και ειλικρινής σε όλες τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές σχέσεις,

2. Αντικειμενικότητα - να μην επιτρέπει την προκατάληψη, τη σύγκρουση συμφερόντων ή τη καταχρηστική επιρροή άλλων, που αναιρεί την επαγγελματική ή εμπορική κρίση,

3. Επαγγελματική επάρκεια και δέουσα προσοχήνα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης ή ο εργοδότης λαμβάνει τις κατάλληλες επαγγελματικές υπηρεσίες, μέσω συνεχούς επιμόρφωσης με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην νομοθεσία, την πράξη, και τις τεχνικές,

4. Εχεμύθεια - να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων και, συνεπώς, να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική αρμοδιότητα και αν δεν υπάρχει νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή υποχρέωση να το γνωστοποιήσει, και να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων,

5. Επαγγελματική συμπεριφορά - να συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελμα.

6. Κοινωνική υπευθυνότητα – να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με αξιοπιστία και κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι στο επάγγελμα, τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.

ΑΡΘΡΟ 5

Έκταση εφαρμογής και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός απαιτείται κατά την άσκηση του Επαγγέλματός του να εντοπίζει και αξιολογεί τους κινδύνους με βάση τις θεμελιώδεις αρχές, την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη ή μείωσή τους σε νομίμως αποδεκτά επίπεδα.

Α. Έννοια του κινδύνου – μορφές κινδύνων

Α1. Κίνδυνοι ενδέχεται να δημιουργηθούν από ένα ευρύ φάσμα σχέσεων και περιστάσεων.

Μια σχέση ή περίσταση δημιουργεί κίνδυνο όταν μπορεί να διακυβεύσει, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θα διακυβεύσει τη συμμόρφωση του Λογιστή Φοροτεχνικού με τις θεμελιώδεις αρχές.

Μια περίσταση ή μία σχέση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους από έναν κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με περισσότερες από μία θεμελιώδεις αρχές.

Οι κίνδυνοι εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Κίνδυνος προσωπικού συμφέροντος : ο κίνδυνος ότι ένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον θα επηρεάσει ανάρμοστα μία απόφαση ή τη συμπεριφορά του Λογιστή Φοροτεχνικού,

2. Κίνδυνος αυτο-αξιολόγησης : ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός δε θα αξιολογήσει σωστά τα αποτελέσματα των ενεργειών του ή άλλου ατόμου του γραφείο του,

3. Κίνδυνος υπεράσπισης : ο κίνδυνος να διακυβεύεται η αντικειμενικότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού όταν αυτός υπερασπίζεται τον πελάτη ή τον εργοδότη του,

4. Κίνδυνος εξοικείωσης : ο κίνδυνος που οφείλεται στη μακρά και στενή σχέση του Λογιστή Φοροτεχνικού με τον πελάτη ή εργοδότη, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον επηρεασμό της αντικειμενικότητάς του στην άσκηση των καθηκόντων του

5. Κίνδυνος εκφοβισμού : ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα αποθαρρύνεται από το να ενεργεί αντικειμενικά, λόγω πιέσεων.

Β. Ενέργειες για αντιμετώπιση του κινδύνου: είναι τα μέτρα που μπορεί να εξαλείψουν τους κινδύνους ή να τους μειώσουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο και εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες:

1. Ενέργειες που δημιουργούνται από τον επαγγελματισμό, τις νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς , δηλαδή:

· Εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία για την είσοδο στο Επάγγελμα ,

· Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη ,

· Κανονισμοί εταιρικής διακυβέρνησης ,

· Επαγγελματικά πρότυπα επαγγελματική ή κανονιστική παρακολούθηση και πειθαρχικές διαδικασίες ,

· Εξωτερική αξιολόγηση από ένα νομικά αρμόδιο τρίτο μέρος των εκθέσεων, των αποδόσεων, των επικοινωνιών ή των πληροφοριών που παράγονται από έναν επαγγελματία λογιστή.

2 . Eνέργειες στο εργασιακό περιβάλλον.

· Αποτελεσματικά συστήματα κοινοποίησης που λειτουργούν στον οργανισμό,  στο επάγγελμα ή σε μια ρυθμιστική αρχή, τα οποία επιτρέπουν στους Συναδέλφους, τους εργοδότες και τους πελάτες να επιστήσουν την προσοχή σε αντιεπαγγελματική ή ανήθικη συμπεριφορά ,

· Η υποχρεωτική καταγγελία των αντιδεοντολογικών συμπεριφορών.

Γ. Επίλυση ηθικού διλήμματος

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να κληθεί να επιλύσει μια σύγκρουση  με τις θεμελιώδεις αρχές. Για να το πραγματοποιήσει αυτό πρέπει να στηριχθεί στα κάτωθι:

· Τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά,

· Τα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται,

· Τις θεμελιώδεις αρχές που συνδέονται με το εν λόγω θέμα,

· Τις βεβαιωμένες εσωτερικές διαδικασίες και

· Τους εναλλακτικούς τρόπους δράσης.

Αφού εξετάσει τους σχετικούς παράγοντες και αξιολογώντας το βάρος των συνεπειών κάθε πιθανής πορείας δράσης, ο Λογιστής Φοροτεχνικός καθορίζει την κατάλληλη δράση. Εάν το θέμα παραμένει ανεπίλυτο, ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να διεξάγει διαβουλεύσεις με άλλα αρμόδια πρόσωπα εντός της επιχείρησης ή του οργανισμού για να βοηθήθει στην επίλυση. Τέλος δύναται να επικοινωνήσει με αρμόδιο Επαγγελματικό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της τήρησης του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας για τη λήψη βοήθειας για τη λύση του ηθικού ζητήματος, χρησιμοποιώντας την ανωνυμία για να μη βάλλεται η εχεμύθεια κατά την υποβολή των ερωτήσεων.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

του ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ και ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Αρχές παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών

1.Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ’ αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος να τηρεί παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τον παρόντα Κώδικα,

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί βοηθούς για την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του, έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ’ αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά, ενώ δεν είναι είναι υπεύθυνος για εργασίες που ανέλαβε να εκτελέσει ο πελάτης του αυτοαπσχολούμενος ή με το προσωπικό του

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να αξιολογεί τυχόν κινδύνους που απειλούν τη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές, όταν γνωρίζει περιστάσεις ή σχέσεις που μπορεί να εμποδίζουν την τήρηση αυτών των θεμελιωδών αρχών.

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός λαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία υπόψη κατά την αξιολόγηση της σημασίας του κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος είναι πολύ σημαντικός, ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να παραιτηθεί από την οποιαδήποτε δέσμευση έχει αναλάβει ή από την επιχείρηση που τον απασχολεί. Εάν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός παραβιάσει κατά λάθος μια διάταξη του παρόντος Κώδικα, ανάλογα με τη φύση και τη σημασία του θέματος, μια τέτοια ακούσια παραβίαση μπορεί να θεωρηθεί ότι δε θίγει τη τήρηση των θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται, εφόσον η παραβίαση εντοπίστηκε, διορθώθηκε αμέσως και εφαρμόστηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης. Όταν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες η εφαρμογή μιας ειδικής διάταξης του Κώδικα θα οδηγούσε σε ανεπιθύμητο αποτέλεσμα ή εναντίον του δημόσιου συμφέροντος, συνιστάται αυτός να συμβουλεύεται τις υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της εφαρμογής του παρόντος Κώδικα.

4. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει:

4.1. Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των αντισυμβαλλομένων μερών, των συναδέλφων και των μελών των θεσμοθετημένων οργάνων,

4.2. Να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των Συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ικανότητα ή αξιοπιστία ,

4.3. Να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη Λογιστική και Φορολογική Νομοθεσία αλλά και κάθε Νόμο που αφορά στο Επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού,

4.4. Να μην εγκαταλείπει χωρίς αναίτιο λόγο οποιαδήποτε εργασία του έχει ανατεθεί αφήνοντας εκτεθειμένους συνεργάτες, πελάτες και εργοδότες,

4.5. Να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε συνεργάτες ή πελάτες του εργοδότη-πελάτη του ή και τρίτους καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα , Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν η υποχρέωσή του αυτή γίνει αιτία να λυθεί η έμμισθη ή επαγγελματική σχέση του, λόγω άρνησής του έναντι εντολών του εργοδότη ή πελάτη του, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει άμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο ή στο φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του Επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού,

4.6. Να μη δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει Συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες ή και τρίτους ,να μην ανταγωνίζεται με αθέμιτο τρόπο Συναδέλφους και να μην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών με μη διαφανή μέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς τα επαγγελματικά του προσόντα,

4.7. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για τις υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον εργοδότη ή πελάτη του ακόμη και αν θεωρεί ότι η παροχή κάποιων πληροφοριών που τους αφορούν δε πρόκειται να τους βλάψει,

4.8. Να μην υπογράφει και να μη διεκπεραιώνει εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από την επαγγελματική του άδεια ή ταυτότητα όπως αυτή χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο (Ν. 2515/1997 και ΠΔ340/1998), και εργασίες που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εκτός εάν δεν απαγορεύεται νομοθετικά η εκτέλεσή τους και αποδέχεται πλήρως την ευθύνη των ενεργειών του

4.9. Να εφαρμόζει σωστά την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

4.10. Να προστατεύει και να σέβεται τις κατευθύνσεις της Δημόσιας Διοίκησης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να μη συγκαλύπτει καμία παράβαση του παρόντος Κώδικα που περιήλθε από οιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του,

4.11. Να μη δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες, με αμοιβή ή δωρεάν, σε επαγγελματίες, εταιρείες και ιδιώτες, αν δεν υπάρχει μεταξύ τους υπαλληλική σχέση με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ή σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του ΚΒΣ και η οποία προϋποθέτει έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ. - Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον ως άνω περιορισμό προς σύζυγο ή προς συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς Λογιστή - Φοροτεχνικό ή συνταξιούχο Λογιστή – Φοροτεχνικό, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση.

4.12. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας λόγω έκτακτου γεγονότος, σοβαρής ασθένειας ή ανωτέρας βίας, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών του και σε συνεργασία μαζί τους , να απευθύνεται σε Συνάδελφο Λογιστή Φοροτεχνικό ίδιας τάξης.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του ατομικά μόνο αν η επαγγελματική του ταυτότητα είναι σε ισχύ.

6. Κάθε Λογιστής - Φοροτεχνικός σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης του είναι υποχρεωμένος, εντός τριών (3) μηνών, να ενημερώσει εγγράφως το Οικονομικό Επιμελητήριο και να καταθέσει την ταυτότητά του στο Ο.Ε.Ε. για ακύρωση εντός έξη (6) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης για δικαίωμα συνταξιοδότησης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή εντός δώδεκα (12) μηνών εφόσον δηλώσει παύση δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για οιονδήποτε λόγο πλην συνταξιοδότησης.

7. Υπάρχει υποχρέωση των Λογιστών – Φοροτεχνικών που μετέχουν είτε ως ομόρρυθμα μέλη ή διαχειριστές σε Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε. είτε ως μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών, να γνωστοποιούν εντός ενός (1) μηνός στο Ο.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά τις ιδιότητες αυτές, προσκομίζοντας αντίγραφο του τροποποιηθέντος Καταστατικού είτε των Πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα. (ΜΠΟΥΣΙΟΣ)

8. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που πρόκειται να μετέχει είτε ως ομόρρυθμος μέλος ή διαχειριστής σε Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, είτε ως μέλος Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών υποχρεούται πριν την έναρξη της σχέσης να γνωστοποιεί εγγράφως στο Ο.Ε.Ε οποιαδήποτε έναρξη αφορά τις ιδιότητές του αυτές, προκειμένου να λάβει από το Ο.Ε.Ε. έγγραφη βεβαίωση ότι μπορεί να μετέχει και να αναλάβει τις ευθύνες που προβλέπει ο νόμος και ο παρόν Κώδικας. Τόσο η αίτηση όσο και η βεβαίωση-απάντηση θα κοινοποιείται και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ευθύνη του Ο.Ε.Ε. .

ΑΡΘΡΟ 7

Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα του Λογιστή – Φοροτεχνικού

κατά την άσκηση των καθηκόντων του

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει πάντοτε να ασκεί το Λογιστικό Φοροτεχνικό έργο κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή,

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες οφείλει να μην αποδεχθεί ή να διακόψει άμεσα τη συγκεκριμένη εργασία, ενώ απαγορεύεται να συμπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού,

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ,όταν απειλείται η ανεξαρτησία του και αδυνατεί να παρέχει μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην αποδεχθεί την εργασία ή να σταματήσει μια συνεργασία λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων, παρά την αντίθετη προφορική ή έγγραφη ενημέρωση του πελάτη- εργοδότη του,

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του:

4.1. Να μην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκδίδει τα νόμιμα δικαιολογητικά και αποδείξεις,

4.2. Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα μη αρμοδιότητάς του

4.3. Να είναι συνεργάσιμος με τις φορολογικές ή άλλες κρατικές αρχές και να συνδράμει στην ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πελάτης του ή ο Εργοδότης του εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά δυνατό ,

4.4. Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του Ο.Ε.Ε. και να φροντίζει για την τήρηση των ασυμβίβαστων σχετικά με το επάγγελμα,

4.5. Να καταγγέλλει στην Επιτροπή Αμεροληψίας του Οικονομικού Επιμελητήριου κάθε τρίτο που ενεργεί ενάντια στον παρόντα Κώδικα αλλά και που εξασκεί το επάγγελμα ευκαιριακά χωρίς επαγγελματική ταυτότητα ή παρανόμως,

4.6. Να θέτει τη σφραγίδα (έντυπη ή ηλεκτρονική) και την υπογραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο που συντάσσει, και διατηρεί το δικαίωμα να επισημάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι «η συμπλήρωση των δηλώσεων είναι βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπ΄ όψη μου», εφόσον δεν είναι και ο ίδιος εκδότης ή συντάκτης αυτών των στοιχείων,

4.7. Να μη δέχεται δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά και την ανεξαρτησία του,

4.8. Να μην αποδέχεται πρόταση από επιχειρήσεις στις οποίες είναι υπεύθυνος για την Λογιστική Φοροτεχνική τους κάλυψη, για την συμμετοχή του στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του και να υποπέσει σε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα,

4.9. Να μην αποδέχεται πελάτης του να μπει εγγυητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον ίδιο ή πρόσωπο της οικογένειας του,

4.10. Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου να μην επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του.

ΑΡΘΡΟ 8

Υποχρέωση εχεμύθειας

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης του οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο,

2. Απαγορεύεται στον Λογιστή Φοροτεχνικό να κάνει χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο για όφελος δικό του, τρίτων ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων των γεγονότων και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των Πειθαρχικών Οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου,

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και μετά τη λήξη της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να υπενθυμίζει στους βοηθούς και τους συνεργάτες του την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

ΑΡΘΡΟ 9

Υποχρέωση τήρησης κειμένων διατάξεων,

Παροχή υπηρεσιών υψηλούς επιπέδου δια της συνεχούς ενημέρωσης

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται για κάθε εκτελούμενη απ’ αυτόν εργασία να ακολουθεί πιστά τόσο το προβλεπόμενο από το ΠΔ340/1998 περιεχόμενο της, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, και ότι άλλο μελλοντικά ενταχθεί στις υποχρεώσεις του Λογιστή Φοροτεχνικού, όσο και ότι η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει σαν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών ή των ιδιωτών στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του. Πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του Λογιστή Φοροτεχνικού επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα,


2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις Νομικές αλλαγές που αφορούν το Επάγγελμά του και γενικότερα να φροντίζει για τη «δια βίου» εκπαίδευσή του και μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου παρακολουθώντας τα τακτικά σεμινάρια που θα προσφέρει δωρεάν το Ο.Ε.Ε., ώστε να διασφαλίζει τον εργοδότη του ή τους πελάτες του μέσω υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών,

3. Σε περίπτωση που ζητήσει τις υπηρεσίες του πελάτης τον οποίο δε μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζουν οι νόμοι, οφείλει να τον παραπέμψει σε συνάδελφο που έχει τα νόμιμα προσόντα ή να επιλέξει από λίστα συναδέλφων που υπάρχει στο ΟΕΕ και έχουν τα νόμιμα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 10

Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που προκάλεσε με υπαίτια πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον πελάτη ή εργοδότη του, κατά τις κείμενες διατάξεις. Αντίστοιχα διατηρεί το δικαίωμα διεκδίκησης χρηματικής ή ηθικής αποκατάστασης εάν ο πελάτης ή εργοδότης του προκάλεσε περιουσιακή ή ηθική βλάβη με λόγια ή πράξεις. (Σπαθόπουλος: θέτει ζήτημα για την δημιουργία μηχανισμού στο ΟΕΕ για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών {διαιτησία} θεωρώ ότι μπορεί να ορισθεί ο Πρόεδρος του Π.Τ.)

2. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας,

3. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης παρανομίας και υπαιτιότητας.

Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, ιδίως:

· Το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας,

· Η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζημιωθείς,

· Ο εύλογος απαιτούμενος χρόνος για αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων,

· Η αξία της παρεχομένης υπηρεσίας,

· Η ελευθερία δράσης που δόθηκε στον Λογιστή Φοροτεχνικό στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας,

· Το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και

· Το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος.

4. Η ύπαρξη ή δυνατότητα αρτιότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δε θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα,

5. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης δικαιούται να λάβει ότι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα υπηρεσία,

6. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. fax ή e-mail) διασφαλίζοντας την ημερομηνία παραλαβής ή ανάγνωσης και να του δώσει ένα (1) ή δύο (2) μήνες προθεσμία, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί (Β’ ή Γ’ του ΚΒΣ), να βρει άλλον Λογιστή Φοροτεχνικό ως Συνεργάτη.

7. Σε περιπτώσεις που ο πελάτης δεν συμμορφώνεται με τις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις του ή παραβαίνει ηθελημένα την φορολογική νομοθεσία η αποχώρησή του μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση των προηγούμενων προθεσμιών

8. Σε περίπτωση επίσης που εκκρεμεί η πληρωμή της αμοιβής του για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί σε πελάτη, κατά τη λύση της, για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να παραδώσει, με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του πελάτη του στο Συνάδελφο που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών μετά από έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του Συναδέλφου. Θεωρείται παράβαση του παρόντος κώδικα εάν Λογιστής - Φοροτεχνικός αναλάβει την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών σε πελάτη αν στο, ως άνω, πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο προκειμένου η Κεντρική Διοίκηση να αποφασίσει για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

Διαφήμιση – Αθέμιτος Ανταγωνισμός

1. Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των νόμιμα ασκούντων το επάγγελμα Λογιστών - Φοροτεχνικών ή εταιρειών ή γραφείων στο μέτρο και το βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που δεν υποβαθμίζει το Λογιστικό – Φοροτεχνικό επάγγελμα.

2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή τα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε ιδιαίτερο τομέα δραστηριότητας είτε σε νόμιμα αξιολογημένη κατηγορία.

3. Οποιαδήποτε τέτοια προβολή ή δημοσιοποίηση των υπηρεσιών των λογιστών-φοροτεχνικών ή εταιρειών ή γραφείων δεν πρέπει

α. να είναι αθέμιτη,

β. να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,

γ. να περιέχει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους Λογιστές – Φοροτεχνικούς ή εταιρείες ή γραφεία σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή ή την μέθοδο αμοιβής ή να δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την επαγγελματική επάρκειά τους και

δ. να περιέχει ονόματα πελατών εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεσή τους προς τούτο.

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πριν προβεί σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών σε εργοδότη ή πελάτη για την οποία είχε πρωτύτερα απασχολήσει άλλο λογιστή φοροτεχνικό πρέπει:

(α) Να καταβάλλει προσπάθεια να πείσει τον μέλλοντα πελάτη του να μη σταματήσει την υπάρχουσα συνεργασία αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει λόγος για διακοπή της αφού προηγουμένως επικοινωνήσει και με τον προηγούμενο Συνάδελφο για να πληροφορηθεί την άποψή του.

(β) Σε κάθε περίπτωση να βεβαιωθεί πριν αναλάβει την εργασία ότι ο προηγούμενος Συνάδελφός του έχει λάβει την αμοιβή και τα έξοδά του από τον εργοδότη ή πελάτη.

(γ) Σε περίπτωση που ο προηγούμενος Λογιστής Φοροτεχνικός δεν έχει πληρωθεί να αρνηθεί την ανάληψη εργασίας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο προκειμένου η Κεντρική Διοίκηση να αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

Σχέσεις με άλλους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και εκπροσώπους του Δημοσίου

1. Ο Λογιστής - Φοροτεχνικός οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίμηση έναντι όλων των Συναδέλφων του , είτε αυτοί είναι παρόντες είτε είναι απόντες και να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους,

2. Οι ασκούντες το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν υποχρέωση να σέβονται τους υπαλλήλους των υπηρεσιών και των υπουργείων με τους οποίους συναλλάσσονται και τους Δημόσιους Λειτουργούς, ανεξαρτήτως βαθμίδος. Την ίδια υποχρέωση έχουν, προς τους Λογιστές Φοροτεχνικούς, και οι εκπρόσωποι της διοίκησης, όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία που τους διέπει. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Αν η παράβαση έγινε από Λογιστή Φοροτεχνικό, η Κεντρική Διοίκηση μπορεί να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις. Αν έγινε από εκπρόσωπο της Διοίκησης ενημερώνεται εγγράφως η Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε προκειμένου να επιληφθεί και να προβεί στα δέοντα διαβήματα εντός διμήνου .

3. Στην περίπτωση που ο Λογιστής - Φοροτεχνικός χρησιμοποιεί Συνάδελφό του τακτικά ή έκτακτα ή για τη διεκπεραίωση όλων ή ορισμένων εργασιών του γραφείου του πρέπει:

· Να συμπεριφέρεται προς αυτόν συναδελφικά και με ισοτιμία,

· Να συνεργάζεται μαζί του με συναδελφικότητα, ευγένεια και κατανόηση, να μη θίγει την επαγγελματική και ατομική του αξιοπρέπεια και να μην τον απασχολεί σε μη Λογιστικά ή Φοροτεχνικά καθήκοντα,

· Να καταβάλλει έγκαιρα τη συμφωνημένη αμοιβή,

· Να προβάλλει την εργασία του Συναδέλφου του προς τον πελάτη, τις δημόσιες υπηρεσίες και προς τους τρίτους

ΙΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13

Ασυμβίβαστα

Είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού:

1) Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού από υπάλληλους του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, που απασχολούνται ως μισθωτοί Λογιστές Φοροτεχνικοί στην υπηρεσία στην οποία εργάζονται,

2) Η άσκηση δραστηριότητας Λογιστή Φοροτεχνικού για τρία (3) χρόνια από τη συνταξιοδότηση τους ή παραίτησή τους ή απόλυσής τους , υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία αυτοί υπηρέτησαν,

3) Η άσκηση δραστηριότητας Λογιστή Φοροτεχνικού από συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού των εν ενεργεία υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στην ίδια διοικητική περιφέρεια , για λόγους δημοσίου συμφέροντος, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και άδεια της εποπτεύουσας, τον δημόσιο λειτουργό, αρχής.

4) Η άσκηση δραστηριότητας Λογιστή Φοροτεχνικού από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή και ασκούμενους σε αυτούς που ασκούν το ελεγκτικό επάγγελμα άμεσα ή έμμεσα,

Άρθρο 14

Υποχρεώση των Λογιστών – Φοροτεχνικών να προστατεύουν το κύρος του ΟΕΕ

1. Δεν επιτρέπεται το περιεχόμενο δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, που υποβαθμίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος του Ο.Ε.Ε. και του Κλάδου των Λογιστών Φοροτεχνικών

2. Δεν εμπίπτει στον ανωτέρω περιορισμό η εμπιστευτική αναφορά προς το Ο.Ε.Ε. που υποχρεούται να κάνει κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβιάσεις του παρόντος Κώδικα από Συναδέλφους ή τρίτους

3. Ως υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του Ο.Ε.Ε. θεωρείται ιδίως από μέρους Λογιστή Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα :

3.1. Οι επανειλημμένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και οδηγίες του Ο.Ε.Ε.,

3.2. Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του Ο.Ε.Ε. εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση απρεπών εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών,

IV. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 15

Τήρηση του παρόντος Κώδικα – Κυρώσεις

Με δεδομένη και αναγνωρισμένη την ανάγκη πιστής εφαρμογής του παρόντα κώδικα από όλους ανεξαιρέτως του Λογιστές-Φοροτεχνικούς είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους :

1. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στους υπαγόμενους στις διατάξεις του παρόντος Λογιστές Φοροτεχνικούς

2. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Αμεροληψίας είτε κατόπιν καταγγελίας Λογιστή - Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα.

3. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός ή οποιοσδήποτε Ελεγκτικός Φορέας υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή Αμεροληψίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου κάθε παράβαση του παρόντος Κώδικα που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο Λογιστή Φοροτεχνικού ή την επωνυμία του Φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από την Επιτροπή Αμεροληψίας μόνο στον αναφερόμενο Λογιστή Φοροτεχνικό ή Φορέα, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή του.

Αναφορά για παράβαση του παρόντος Κώδικα ή των υποχρεώσεων ενός Λογιστή Φοροτεχνικού που απορρέουν από το νόμο μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4. Η Επιτροπή Αμεροληψίας αν συντρέχει παράβαση νόμου ή του παρόντος Κώδικα, με αιτιολογημένη εισήγηση της παραπέμπει την υπόθεση στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου η οποία επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις ή θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Σε περίπτωση που η άποψη της Κεντρικής Διοίκησης είναι διαφορετική από αυτή της Επιτροπής Αμεροληψίας η υπόθεση παραπέμπεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ο οποίος και αποφασίζει ,

5. Παραβάσεις του νόμου και του παρόντος Κώδικα από ελεγκτικούς φορείς εξετάζονται από την Επιτροπή Αμεροληψίας η οποία με αιτιολογημένη εισήγηση της παραπέμπει στη Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου κάθε μέλος της διοίκησης του υπαίτιου ελεγκτικού φορέα που κατά την κρίση της, βασιζόμενη στις υπάρχουσες καταγγελίες, μαρτυρίες ή στοιχεία, ευθύνεται ως εκ της θέσης ή των αρμοδιοτήτων του για τη διαπιστούμενη ή την καταγγελλόμενη παράβαση για περαιτέρω ενέργειες,

6. Η Επιτροπή Αμεροληψίας συστήνεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. με πενταμελή σύνθεση από Μέλη ή μη του Ο.Ε.Ε. και επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας εισηγούμενη στην Κεντρική Διοίκηση. Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. θα είναι Λογιστές – Φοροτεχνικοί με δεκαπενταετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στην άσκηση του Επαγγέλματος. Η θητεία των Μελών της είναι διετής.

ΑΡΘΡΟ 16

Κυρώσεις – Ποινές

Πέραν των ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία με εισήγηση της Επιτροπής Αμεροληψίας δύναται να επιβληθούν επιπροσθέτως οι παρακάτω πειθαρχικές ποινές.

α. έγγραφη επίπληξη.

β. χρηματική ποινή ή πρόστιμο διακοσίων έως τριών χιλιάδων ευρώ ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος και την ζημία ή ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο πελάτης (σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο της ετήσιας αμοιβής του), ή ο Συνάδελφος Λογιστής Φοροτεχνικός αφού λυφθούν υπ΄ όψιν και οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14 και 19 του Π.Δ 340/1998 και του άρθρου 38 του ν.2873/2000 όπως εκάστοτε ισχύει (ή οι ποινές οπουδήποτε νόμου έχουν σχέση με τον Λογιστή - Φοροτεχνικό). Τα όρια των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ κάθε διετία, με ισχύ από την 01/01 του επόμενου έτους .

γ. Προσωρινή ποινή ανάκλησης της άδειας και αφαίρεσης της επαγγελματικής ταυτότητας για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών και

δ. οριστική ανάκληση της άδειας και αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας.

Η ποινή της οριστικής ανάκλησης της άδειας και αφαίρεσης της επαγγελματικής ταυτότητας μπορεί να επιβληθεί :

α. αν ο εγκαλούμενος κηρύχθηκε ένοχος αμετάκλητα οποιουδήποτε κακουργήματος

β. αν κηρύχθηκε αμετάκλητα ένοχος του πλημμελήματος της κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νόθευσης, δωροδοκίας, τοκογλυφίας, απιστίας και φοροδιαφυγής

γ. αν τιμωρήθηκε αμετάκλητα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος

δ. αν τιμωρήθηκε τελεσίδικα μέσα σε μια τριετία με δύο πειθαρχικές ποινές με πρόστιμο και προσωρινή ανάκληση της άδειας και αφαίρεσης της επαγγελματικής ταυτότητας έως έξι μήνες και

ε. Εάν τιμωρήθηκε ήδη και οποτεδήποτε με ποινή προσωρινής παύσης έξι (6) μηνών.

στ. Σε περίπτωση μη καταβολής των προστίμων εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση σε αυτόν της διοικητικής επόφασης για επιβολή προστίμου

Η Επιτροπή Αμεροληψίας οφείλει να διαβιβάσει την αιτιολογημένη εισήγηση της προς την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η καταγγελία και η Κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να πάρει την τελική απόφασή της εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της εισήγησης της Επιτροπής Αμεροληψίας.

Ολες οι αποφάσεις θα δημοσιεύονται και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. ενώ είναι δυνατή η αναδημοσίευτή τους. Επίσης οι αποφάσεις που επιβάλουν οριστική ή προσωρινή ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ή ταυτότητας να γνωστοποιούνται άμεσα στο TAXIS για μπλοκάρισμα των κωδικών τους πρόσβασης καθώς επίσης και σε όλες τις Υπηρεσίες που έχουν έδρα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομού) που δραστηριοποιείται ο Λογιστής – Φοροτεχνικός για εξυπηρέτηση των πελατών (Δ.Ο.Υ.,Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. κλπ)

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός που του επιβλήθηκε ποινή οριστικής ή προσωρινής παύσης, οφείλει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την γνωστοποίηση της τελεσίδικης απόφασης να προσέλθει στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. στο οποίο ανήκει και να παραδώσει την επαγγελματική του ταυτότητα.

Όλα τα πρόστιμα εισπράττονται από το Ο.Ε.Ε. και τίθενται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό που θα διατείθεται αποκλειστικά για κοινωνικό έργο με απόφαση της Κ.Δ. στο τέλος κάθε χρόνου.

IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ και ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Ισχύς προηγούμενων Αποφάσεων και Οδηγιών

Οι μέχρι σήμερα εκδοθέντες Νόμοι και Αποφάσεις σχετικοί με τις προϋποθέσεις ανάληψης και εκτέλεσης πάσης φύσεως Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών, ως κανονιστικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλους τους Λογιστές Φοροτεχνικούς.

ΑΡΘΡΟ 18

Έναρξη Εφαρμογής - Δημοσιότητα

1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο παρών Κώδικας μπορεί να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο και πρέπει να είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του Οικονομικού Επιμελητήριου που θα αναγράφονται όλοι οι κάτοχοι Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστές Φοροτεχνικοί με την τάξη που ο καθένας κατέχει.

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr