Η  άποψη και οι θέσεις του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Περί της  ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

των ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του ΑΡΘΡΟΥ 36α του Ν.2190/1920

σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων  36,37 και 37α του ίδιου Νόμου

(άρθρα 45,46 και 52 του Σχεδίου Νόμου)

Κύριοι Βουλευτές,

 

Για να μπορέσουμε να κρίνουμε σωστότερα την επιχειρούμενη αλλαγή με το κατατεθέν νομοσχέδιο «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών» (άρθρα 45,46 και 52) είναι αναγκαίο και χρήσιμο να επιχειρήσουμε μια σύντομη αναδρομή.

O Νομοθέτης κατά την αρχική μορφή του ν.2190/1920 όρισε, στο άρθρο 36, τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων των Α.Ε. από δύο (2) Ελεγκτές
 με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, των πιστωτων και του ελληνικου δημοσιου, ενώ στο άρθρο 36α
 όριζε και τι προϋποθέσεις έπρεπε να έχουν οι «ελεγκτές των Οικονομικών Καταστάσεων των Α.Ε.» καθορίζοντας
 ότι αυτοί έπρεπε να είναι πτυχιούχοι της, τότε, Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με 5ετή εμπειρία τουλάχιστον και άνω των 30 ετών.

Στην διάρκεια των ετών ο βασικός νόμος υπέστη πολλές αλλαγές με στόχο την προσαρμογή στις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες χωρίς όμως να αλλάζει ούτε το σκεπτικό ούτε ο επιδιωκόμενος στόχος και αυτός ήταν αφ' ενός η ενημέρωση των μετόχων, κυρίως των μικρομετόχων, αλλά και των τρίτων για την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, και αφ' ετέρου η θέσπιση ορίων για την υποχρεωτική χρήση ορκωτού ελεγκτού (σε αναπόσπαστο συνδυασμό με την δυνατότητα των επιχειρήσεων να δημοσιεύουν συνοπτικό ισολογισμό) στις «μεγάλες» εταιρίες, χωρίς ποτέ όμως να γίνει προσπάθεια δημιουργίας προϋποθέσεων «προαιρετικού» ελέγχου. Επί πλέον ο νομοθέτης στο άρθρο 37 καθόρισε τόσο τα σημεία και τον τρόπο ελέγχου όσο και τις ευθύνες των ελεγκτών.

Οι εκάστοτε νομοθέτες έκριναν ότι το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και οι μέτοχοι - επενδυτές είχαν την ανάγκη της διενέργειας του ελέγχου από  Ελεγκτή ενώ τα εκάστοτε καθορισθέντα μεγέθη - όρια των προϋποθέσεων που έπρεπε να έχουν οι Α.Ε. για να ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή άφηνε εκτός ορίου ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές εταιρίες που είναι μεν κεφαλαιουχικές, στην συντριπτική τους πλειοψηφία πολυμετοχικές αλλά και αρκετές οικογενειακές και σίγουρα τις εταιρίες εκτός του Χ.Α.Α.

Σαν Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πιστεύουμε ότι σίγουρα ο ρόλος και το έργο των Ελεγκτών, που δεν είναι Ορκωτοί Ελεγκτές, πρέπει και μπορεί να αναβαθμιστεί.

 

Ως εκ τούτου η πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. :

1. Ο έλεγχος να διενεργείται από πρόσωπα που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α') και είναι κάτοχοι Αδείας  ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.340/1998 και του Ν.2515/1997 , ίσης ή μεγαλύτερης τάξης από την άδεια που πρέπει να κατέχει ο υπεύθυνος του λογιστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5γ του άρθρου 42α του παρόντος νόμου και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ.340/1998»

πιστεύουμε ότι θα εξασφαλίσει:

  • Την αξιοπιστία των ελέγχων προς κάθε αντισυμβαλλόμενο καθώς θα γίνεται ουσιαστικός και όχι ο τυπικός έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων
  • Μια πιο δίκαιη σχέση μεταξύ προσφερόμενης εργασίας και αμοιβής, χωρίς να επιβαρύνονται ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,

 

2. Προτείνουμε το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με το Ο.Ε.Ε. να εκπονήσει ένα ειδικό σημείωμα ελέγχου ώστε να καταγράφεται ο έλεγχος που γίνεται, κατοχυρώνοντας και τον ελεγκτή και τα συμφέροντα τις εκάστοτε μειοψηφίας.

 

Εάν κοινός στόχος μας είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας των μικρών και οικογενειακών Α.Ε. πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλοί και πιο ουσιαστικοί τρόποι και λόγοι, καθώς ο μικρομέτοχος θα έχει πάντα την ανάγκη να διαβάσει μια ουσιαστική έκθεση του ελεγκτή της εταιρίας του, αλλά κανείς «τρίτος» (ούτε κάποιος μέτοχος) δεν πρόκειται να διαβάσει τον συνοπτικό ισολογισμό (ή κάποιες άλλες ανακοινώσεις) που δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (που δεν αποτελεί πλέον το μόνο νομιμοποιητικό έγγραφο για τις Α.Ε.) και δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτό ή σε δύο εφημερίδες (πολιτική και οικονομική) εκτός της έδρας της επιχείρησης (που δυστυχώς επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις εταιρίες της Ελληνικής περιφέρειας καθώς απαιτεί και τρίτη δημοσίευση σε «τοπική» εφημερίδα), κάτι που όλοι αναγνωρίζουμε αλλά κανείς δεν τολμά να το «ακουμπήσει», ενώ η πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου (άρθρο 35 που τροποποιεί το άρθρο 26 του ν.2190/20) της δυνατότητας για δημοσίευση της πρόσκλησης μόνον σε τοπική εφημερίδα αν και ελήφθη κάτω από την πίεση των περιφερειακών Επαγγελματικών Επιμελητηρίων εντούτοις δεν δίνει λύση στο πρόβλημα απλά περιορίζει την οικονομική επιβάρυνση των μικρομεσαίων Α.Ε.

 

 

Στην αιτιολογική έκθεση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καμία αναφορά για τον λόγο που τίθεται στο άρθρο 36α ελάχιστο όριο κύκλου εργασιών το 1.500.000,00 € κάτω από το οποίο καταργούνται οι υποχρεωτικοί έλεγχοι του Ισολογισμού από Ελεγκτές. Και δεν υπάρχει γιατί κανένα Επιμελητήριο δεν διανοήθηκε να ζητήσει την εφαρμογή πλαφόν - ουσιαστικά κατάργηση - για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, γιατί πολύ απλά ο επιχειρηματικός κόσμος έχει ανάγκη και πιστεύει στον έλεγχο αυτό.

 

Δεν είμαστε οι «καθ΄ ύλην αρμόδιοι» για να τονίσουμε την μείωση των εσόδων ενός Επιστημονικού Φορέα, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αλλά δεν μπορούμε να σιωπήσουμε όταν γίνεται προσπάθεια να καταργηθούν στην πράξη (όχι νομοθετικά καθώς τυπικά το υποχρεωτικό μετατρέπεται σε προαιρετικό) θεσμοί χωρίς καμία έγγραφη «αιτιολογία».

 

Αν κάτι χρειάζεται βελτίωση δεν προχωρούμε στην κατάργησή του αλλά κατοχυρώνουμε νομοθετικά την βελτίωσή του.

 

Σύμφωνα με δημοσιοποιηθέντα στοιχεία του 2003 το 79,25 % των επιχειρήσεων δηλώνουν ακαθάριστα έσοδα κάτω από  2.000.000,00 €.

 

Κλίμακα Δηλωθέντων Ακαθάριστων Εσόδων σε € από Ανώνυμες Εταιρίες την χρήση 2003

Από                           Έως                  Πλήθος             Ποσοστό

0,01                       1.000.000,00          27.816              68,73 %

1.000.000.01          2.000.000,00            4.258              10,52 %

2.000.000,01          3.000.000,00            2.189                5,41 %

3.000.000,01          4.000.000,00            1.242                3,07 %

4.000.000,01          5.000.000,00               857                2,12 %

5.000.000,01               άνω                     4.112               10,16 %

ΣΥΝΟΛΟ              40.474             100,00 %

 

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

 

Θα ήταν χρήσιμο να πληροφορηθείτε και να αναλύσετε προσωπικά τα επίσημα στοιχεία που έλαβε υπ' όψιν του ο εισηγητής του νομοσχεδίου - βάσει στοιχείων του 2006 - για το πόσες Ανώνυμες Εταιρίες δηλώνουν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 1.500.000,00 € (η πρόχειρη εκτίμησή μας είναι ότι σε έναν σημερινό αριθμό περιπου 54.000 Α.Ε. το 60-70 % δηλαδή περίπου 35.000 Α.Ε. δεν θα εφαρμόζοuν τον προαιρετικό έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων) και να κρίνεται μόνοι σας τις δημιουργούμενες πιθανότητες για αύξηση των φαινομένων εκείνων που όλοι μας καθημερινά κατακρίνουμε αλλά το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί να τους παρέχει νομοθετική «κάλυψη».

 

Το συμφέρον της Ελληνικής Οικονομίας και των μικρομετόχων απαιτεί διαφάνεια και πολύμορφους ελέγχους ενώ η παρούσα επιστολή είναι αποτέλεσμα του πιστεύω μας ότι οι σωστές αποφάσεις απαιτούν σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                   Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.