Αθήνα 23η Ιουλίου 2007

 

 

Θέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε και τι πιστεύουμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής:

 

 • Πάγια θέση μας από πολλά έτη είναι ότι το καλύτερο φάρμακο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η καθιέρωση τόσο μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα δημοτικά σχολεία - ώστε να μάθουν τα παιδιά για την ανταποδοτικότητα των φόρων - όσο και οι διαφημιστικές εκστρατείες της κυβέρνησης για να αγγίξουν τους μεγαλύτερους πολίτες. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.
 • Η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού και ασφαλιστικού τοπίου με απλούς και ξεκάθαρους κανόνες και αντικειμενικούς τρόπους ελέγχου, με πενταετή ορίζοντα ισχύος αρχικά και αύξηση της χρονικής σταθερότητας του στο μέλλον.
 • Η κατάργηση και απλοποίηση της φορολογικής «ΒΑΒΕΛ» σε επίπεδο πολυνομίας. Καθιέρωση μίας και μοναδικής ερμηνευτικής εγκυκλίου για οποιοδήποτε φορολογικό νομοθέτημα. Πρέπει να πάψει επιτέλους το Υ.ΠΟΙ.Κ.Ο. να είναι μια βιομηχανία παραγωγής, συχνά, αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων .
 • Δίκαιο και Σωστό Φορολογικό σύστημα με ταυτόχρονη πάταξη της Φοροδιαφυγής χωρίς την οριοθέτηση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού δεν νοείται. Μέσα από την κατάργηση των περιβόητων ορίων του άρθρου 38 παρ.2 του Ν.2873/00 , των αναγκαίων τροποποιήσεων του Ν. 2515/97 και του Π.Δ 340/98 , βεβαίωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε κάθε ανανέωση αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού , και την εξάλειψη της παραοικονομίας στο χώρο από πάρεργα απασχολούμενους αλλά και η ισχυροποίηση του επαγγέλματος μας (βλέπε μηχανικοί κλπ) με υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές θα επιφέρουν πολλά δημοσιονομικά οφέλη στο θέμα που μας απασχολεί και λέγεται φοροδιαφυγή.
 • Η δημιουργία «ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» μπορεί να αποτελέσει ισχυρό όπλο στην καταπολέμηση της πολυνομίας αλλά και την διευκόλυνση του ελεγκτικού μηχανισμού. Θα αποτελεί την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του φορολογικού ελέγχου με στόχο την καταγραφή και αντικειμενικοποίηση των φορολογικών διαδικασιών ελέγχου, προσδιορισμού και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων και βεβαίωσης και καταβολής των φόρων και προστίμων. Η πρόταση αποβλέπει στην απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών ελέγχου και οι φορολογούμενοι δεν θα φοβούνται την διαδικασία των ελέγχων και θα είναι ευάλωτοι για κάθε παράνομη συναλλαγή, με τους ελεγκτές.
 • Πλήρη ουσιαστική και καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφορίας « e -DOY » Η δημιουργία Κεντρικού πληροφοριακού Μηχανογραφικού συστήματος με κέντρο το Κ.Ε.Π.Υ.Ο. και την Γ.Γ.Π.Σ. , και με άξονα τον Α.Φ.Μ. ,όπου θα καταλήγουν ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α. , Νομαρχίες κλπ). Θα καταργήσει το πλήθος των δικαιολογητικών με μεγάλο δημοσιονομικό όφελος ενώ θα δώσει κεντρικό έλεγχο και θα μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας οποιοδήποτε «πόθεν-έσχες».
 • Η πολλαπλή αντιμετώπιση των συναλλαγών με «εξωχώριες» εταιρίες αλλά και η φορολόγηση κάθε δραστηριότητος των εξωχώριων εταιρειών επί του Ελληνικού εδάφους.
 • Ο επαναπροσδιορισμός και η αποσαφήνιση των διατάξεων που αναφέρονται στα πλαστά-εικονικά στοιχεία που αφορούν τους λήπτες με στόχο της δικαιότερη λειτουργία των ποινών καθώς η «αγορά» δεν μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την «εικονικότητα» του λήπτη. Αν το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. διαθέτει στοιχεία που καθιστούν «ύποπτα» φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις πρέπει να δίνονται στην δημοσιότητα μέσω της Ιστοσελίδας του για να προστατεύονται οι έντιμοι επιχειρηματίες.
 • H ύπαρξη διαφορετικού χαμηλού συντελεστή φορολόγησης με την προϋπόθεση της διατήρησης των θέσεων εργασίας, και τυχόν επενδυτικών κινήτρων στην σημερινή οικονομική συγκυρία είναι απαραίτητο μέτρο και για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου νομικής μορφής.
 • Απαιτείται η κατάργηση του Κ.Β.Σ. με την μορφή του ανεξάρτητου νομοθετήματος που υπάρχει σήμερα. Να ενσωματωθούν πολύ λίγες αναγκαίες διατάξεις (Απογραφή, ΔΛΠ κλπ) στον φορολογικό νόμο. Το μόνο κράτος στον κόσμο με Κ.Β.Σ. σαν ξεχωριστό νομοθέτημα είναι η Ελλάδα, και το πρόβλημα δεν έγκειται στον διαχωρισμό του, αλλά στον γραφειοκρατικό χαρακτήρα του που «λειτουργεί» σαν βιομηχανία προστίμων.
 • Η πλήρης απουσία διάταξης αφορολόγητου ποσοστού κερδών τουλάχιστον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ανασταλτικός παράγοντας στην δημιουργία φορολογικής συνείδησης αλλά και στην ανάπτυξη, ή απλά την βιωσιμότητα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βάσει του κανόνα της Ε.Ε. (την δυνατότητα ύπαρξης αφορολόγητου έχει αποδεχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα πλαίσια του κανόνα de minimis). Θεωρούμε ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης την ύπαρξη Αφορολόγητου Αποθεματικού που θα ανέρχεται έως το 100% των κερδών, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης ώστε να ενισχυθούν ιδιαίτερα περιοχές με υψηλή ανεργία.
 • Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι όλα τα νομοσχέδια πριν την κατάθεσή τους, πρέπει να υποβάλλονται σε δημόσια διαβούλευση στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε. Τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση τη συμμετοχή μας στις επιτροπές του Ν. 3296/2004, δεν υπήρξε άλλη δημόσια διαβούλευση, ούτε καν συνάντηση έγινε με τους αρμόδιους για τα νομοσχέδια τα οποία κατατέθηκαν προς ψήφιση.
 • Η δημιουργία ενιαίας, προοδευτικής και τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας με καθορισμό ελάχιστου αφορολόγητου εισοδήματος τις 15.000,00 €, σαν αποδεκτό όριο διαβίωσης. Η μη ύπαρξη «δίκαιης» κλίμακας λειτουργεί σαν τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής.
 • Η απουσία «δημόσιας» επιβράβευσης των νόμιμων και μη φοροδιαφευγουσών επιχειρήσεων - ίσως σε ειδικές εκδηλώσεις με μεγάλη δημοσιότητα - ώστε σιγά - σιγά να καταστεί κριτήριο ποιότητας της επιχείρησης. Θα μπορούσε επιπλέον να υπάρχει φορέας που να πιστοποιεί την Φορολογική Ποιότητα των επιχειρήσεων.
 • Πρέπει να καταργηθούν οι πολλοί φόροι υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και μειώνουν το καθαρό τους κέρδος με αποτέλεσμα να τους κάνουν να αισθάνονται «εισπράκτορες» και να αυξάνουν την γραφειοκρατία και τα κάθε είδους πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Να διατηρηθούν οι απολύτως αναγκαίοι και οι υπόλοιποι να αποδίδονται στους τελικούς δικαιούχους μέσω του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. ( π.χ. δημοτικός φόρος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων κλπ ).
 • Να νομοθετηθεί η πλήρης και ολοκληρωτική κατάργηση την ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων των επιχειρήσεων διότι είναι τριτοκοσμικό μέτρο τιμωρίας των επιχειρήσεων το οποίο οδηγεί σε φαινόμενα φοροδιαφυγής. Στην σημερινή ηλεκτρονική εποχή είναι δυνατή η σύλληψη της φορολογητέας ύλης ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. Και τέλος είναι Ελληνική πρωτοτυπία - αντίθετη και με τις Οδηγίες της Ε.Ε. - να ζητείται και να αποδίδεται Φ.Π.Α. σε πλασματικά έσοδα. Ποιος δεν αντιλαμβάνεται το επόμενο βήμα κάποιου επιχειρηματία που βάσιμα πιστεύει ότι αδικήθηκε ;
 • Πρέπει να υπάρχει παράλληλη ευθύνη της υπηρεσίας προληπτικού ελέγχου (π.χ. της Υπ.Ε.Ε. ή να δημιουργηθεί άλλη υπηρεσία ή οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. να αναλάβουν το καθήκον αυτό) για να συμβουλεύει τους επιχειρηματίες κατά την διαπίστωση τυπικής ή της πρώτης ουσιαστικής παράβασης (οι παραβάσεις κατά την πρώτη επίσκεψη να είναι χωρίς κυρώσεις εκτός αν είναι πλαστό ή εικονικό με ταυτόχρονη παράδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης). Το όφελος μπορεί να είναι ίσως και μεγαλύτερο από αυτό του κατασταλτικού ελέγχου. Υπάρχει σε άλλες χώρες και ονομάζεται «συμβουλευτικός έλεγχος» διενεργείται κυρίως σε νέες επιχειρήσεις και μπορεί να λειτουργεί ως ξεχωριστό τμήμα στις ήδη υπάρχουσες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Οι Ελληνικές ελεγκτικές αρχές θα πρέπει πέρα από τον ηλεκτρονικό τρόπο ελέγχου θα πρέπει να επικεντρωθούν:

 • Στην  διενέργεια ελέγχων στους  δρόμους  διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων ημέρα και νύκτα (ώστε να προστατευθούν οι έντιμοι επιχειρηματίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό) και όχι εντός των καταστημάτων όπου γίνονται και οι συναλλαγές.
 • Άμεσος και προληπτικός έλεγχος μέσω TAXISNET των δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Την αύξηση των συνεργείων προληπτικού ελέγχου οι οποίοι θα ελέγχουν αν  έχουν εκδοθεί στοιχεία και όχι απλά την εφαρμογή των γραφειοκρατικών διατάξεων κατά την έκδοση των στοιχείων (συχνά παρακάμπτουν την ουσία και διεκδικούν έσοδα από την τυπολατρία)

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια γενική και μερική θεώρηση των φορολογικών πραγμάτων της χώρας μας . Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια όπου συμμετείχε σε διαβουλεύσεις ,σε επιτροπές ,κλπ ,τόσο μόνη της όσο και μέσω άλλων φορέων με αντιπροσώπους , έχει καταθέσει τις καλύτερα επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις οι οποίες  και εισακούστηκαν αλλά και νομοθετήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις, ενίοτε δε αποφευχθήκαν κοινωνικές  κατακραυγές.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.