ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

στις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 1. Σκοπός

Ο παρών Κανονισμός έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχομένων από τους Λογιστές Φοροτεχνικούς υπηρεσιών για την προστασία:

α) του κάθε Φοροτεχνικού - Λογιστή Ελεύθερου Επαγγελματία αλλά και του ηθικού και επαγγελματικού κύρους του κλάδου

β) των νομίμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρειάζεται και λαμβάνει, υποχρεωτικά ή μη, Λογιστικές ή Φοροτεχνικές υπηρεσίες από Λογιστή - Φοροτεχνικό

γ) του Δημοσίου Συμφέροντος

Άρθρο 2. Γενικές αρχές ασκήσεως επαγγέλματος

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, επιβάλλεται για κάθε ελεύθερο επαγγελματία   που ασκεί το επάγγελμα του Φοροτεχνικού - Λογιστή και είναι κάτοχος Αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού η τήρηση των παρακάτω γενικών αρχών και κανόνων, παράλληλα με τις ειδικότερες υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες διατάξεις νόμων και οδηγιών, καθώς και από ειδικές διατάξεις του παρόντα Κανονισμού.

Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής οφείλει:

 • Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των αντισυμβαλλομένων μερών, των Συναδέλφων και των μελών των θεσμοθετημένων οργάνων.
 • Να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ικανότητα ή αξιοπιστία, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ δύο Συναδέλφων υπάρχει η υποχρέωση να εξαντλούν όλα τα περιθώρια συμβιβασμού διαμέσου των Συνδικαλιστικών τους Ενώσεων.
 • Να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό, τηρώντας τις Αρχές της Λογιστικής αλλά και κάθε άλλο Νόμο που αφορά το επάγγελμα του (Εταιρική, Εμπορική, Φορολογική, Εργατική Νομοθεσία).
 • Να μην εγκαταλείπει χωρίς δικαιολογημένο λόγο οποιαδήποτε ανατεθείσα σ' αυτόν εργασία αφήνοντας εκτεθειμένους τους συνεργάτες, τους πελάτες ή τον εργοδότη του.
 • Να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε συνεργάτες ή πελάτες του εργοδότη-πελάτη του ή και τρίτους, καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα φορείς και δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν η υποχρέωσή του αυτή γίνει αιτία να λυθεί η επαγγελματική σχέση του, λόγω άρνησής του έναντι εντολών του εργοδότη ή πελάτη του, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει άμεσα στο Πρωτοβάθμιο Σωματείο που ανήκει και στο Φοροτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τόσο ο Συνδικαλιστικός του φορέας όσο και το Φοροτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας , το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως Φ.Ε.Ε ,τα δικαιώματα του Φοροτεχνικού - Λογιστή με όλα τα ένδικα ή άλλα μέσα.
 • Να μη δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει συνεργάτες ή πελάτες ή και τρίτους συναδέλφους. Να μην ανταγωνίζεται με τρόπο αθέμιτο άλλους λογιστές - φοροτεχνικούς συνεργάτες ή συναδέλφους και να μην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών με μη διαφανή μέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς τα επαγγελματικά του προσόντα.
 • Επίσης να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για τις Λογιστικές , Φοροτεχνικές και οικονομικές υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον Εργοδότη ή Πελάτη του ακόμη και αν θεωρεί ότι η παροχή κάποιων πληροφοριών που τους αφορούν δεν πρόκειται να τους βλάψει
 • Να μην υπογράφει και να μην διεκπεραιώνει εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από την κατάλληλη επαγγελματική άδεια όπως αυτή διατίθεται τώρα από το Φοροτεχνικού - Λογιστή σύμφωνα με Ν. 2515/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3470/06 άρθρο 17 ή από τις διατάξεις που, εκάστοτε, θα διέπουν την κατοχή και χρήση της επαγγελματικής του άδειας.
 • Να σέβεται την εργατική νομοθεσία και να μην προβαίνει σε ενέργειες που μπορεί να βλάπτουν τα δικαιώματα των εργαζομένων κάθε ειδικότητας στις επιχειρήσεις που προσφέρει τις υπηρεσίες του ή στην επιχείρησή του.
 • Ειδικά ο ελεύθερος επαγγελματίας Φοροτεχνικός - Λογιστής που χρησιμοποιεί με οποιαδήποτε σχέση Αδειούχους Φοροτεχνικούς - Λογιστές πρέπει να συμπεριφέρεται άψογα προς αυτούς.
 • Να μην υποτιμά την εργασία τους και να μη σχολιάζει αρνητικά την ικανότητα ή τη συνεισφορά τους. Πρέπει να τηρεί τις συμφωνίες για την αμοιβή των υπαλλήλων του και να εξασφαλίζει την καταβολή της, παρέχοντάς τους κάθε βοήθεια ώστε να εισπράττουν έγκαιρα τις αντίστοιχες δικαιούμενες αμοιβές από τους πελάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Στην περίπτωση που ο Φοροτεχνικός - Λογιστής  χρησιμοποιεί συνάδελφό του είτε τακτικά είτε έκτακτα είτε για την διεκπεραίωση όλων ή ορισμένων εργασιών του γραφείου του πρέπει:

I.            α. Να συμπεριφέρεται προς αυτόν συναδελφικά και με ισοτιμία και όχι σαν προϊστάμενος προς υφιστάμενο.

II.            β. Να συνεργάζεται μαζί του με συναδελφικότητα, ευγένεια και κατανόηση, να μη θίγει την επαγγελματική και ατομική του αξιοπρέπεια και να μην τον απασχολεί σε μη Λογιστικά  ή Φοροτεχνικά καθήκοντα.

III.            γ. Να καταβάλλει έγκαιρα  τη συμφωνημένη αμοιβή.

IV.            δ. Να προβάλλει την εργασία του συνάδελφού του προς τον πελάτη, τις δημόσιες υπηρεσίες  και προς τους τρίτους.

Να προστατεύει και να σέβεται τις κατά καιρούς αποφάσεις ή κατευθύνσεις του Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου και να μη συγκαλύπτει οιανδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισμού που περιήλθε από οιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του.

Να αρνείται και να μην δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες, με αμοιβή ή δωρεάν, σε επαγγελματίες, εταιρίες και ιδιώτες αν δεν υπάρχει μεταξύ τους είτε υπαλληλική σχέση με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία είτε σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του Κ.Β.Σ. και η οποία προϋποθέτει  έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος - ασθένεια ή ανωτέρα βία - μπορεί και πρέπει να απευθύνεται στο συνδικαλιστικό του σωματείο ή στο αντίστοιχο Πειθαρχικό τμήμα του Φ.Ε.Ε. για την προσωρινή ή οριστική κάλυψη των αναγκών των πελατών του από συναδέλφους βάσει λίστας εθελοντών που πρέπει να διατηρούν για παρόμοιες καταστάσεις ανά Δ.Ο.Υ.

Είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση του επαγγέλματος του Φοροτεχνικού - Λογιστή:

(α) η παράλληλη υπαλληλική ιδιότητα στο Δημόσιο ή στις Τράπεζες και τα Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός από τις περιπτώσεις που παραχωρείται άδεια από την Δημόσια Υπηρεσία που υπηρετεί η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στο πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο που ανήκει ο Δήμος της εργασίας του αλλά και στο αντίστοιχο Π.Τ. του Φ.Ε.Ε.

(β) η άσκηση άλλης επιστήμης ή τέχνης ή εμπορίου, μεσιτείας και γενικά υπηρεσίας που είτε δεν έχει σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος είτε δεν συμβιβάζεται με την ανεξαρτησία και την απαιτούμενη αξιοπρέπειά  του.

(γ) η τήρηση λογιστικών βιβλίων και η παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών (σύμφωνα και με το άρθρο 15 του Π.Δ. 226/1992) από Μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και από εταιρίες στις οποίες είναι μέτοχοι ή εταίροι Ορκωτοί Ελεγκτές ή και ασκούμενοι κάθε βαθμίδος ή από φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται παράλληλα ως ασκούμενοι και ανήκουν σε κάποια από τις βαθμίδες που αναφέρει το άρθρο 10 του Π.Δ.226/1992.

(δ) η τήρηση λογιστικών βιβλίων και η παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών μετά την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση, αποχώρηση κ.α.) από την ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. ανεξάρτητα από την θέση που αυτοί υπηρέτησαν, είτε ατομικά είτε μέσω της συμμετοχής τους σε εταιρία οιασδήποτε μορφής

Άρθρο 3.  Έκταση εφαρμογής και εννοιολογικοί προσδιορισμοί.

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού διέπουν τους Φοροτεχνικούς - Λογιστές και εφαρμόζονται ανεξαιρέτως για κάθε βαθμίδα Λογιστή ή Φοροτεχνικού  που ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού και κάθε άλλο κάτοχο Αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού

2. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις προσδιοριζόμενες έννοιες:

 • Μέλη του Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι αυτά που ορίζονται από τον ιδρυτικό νόμο.
 • Φοροτεχνικοί - Λογιστές είναι μόνον αυτοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φοροτεχνικών - Λογιστή του Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με τον νόμο Ν.2515/1997.
 • Πελάτης είναι κάθε Φυσικό (επαγγελματίας ή ιδιώτης) ή Νομικό Πρόσωπο που ζητάει από Φοροτεχνικό Λογιστή να του προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε σταθερή σχέση (τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων) για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα είτε εκτάκτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή οικονομικές γενικά εργασίες)
 • Συνεργάτης είναι κάθε τρίτος ο οποίος μπορεί να έχει σχέση με τις εκτελούμενες από τον Φοροτεχνικό Λογιστή εργασίες και ο οποίος είτε είναι κάτοχος Αδείας Φοροτεχνικού Λογιστή είτε ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Βοηθός Λογιστή μπορεί να είναι οιοσδήποτε, ανεξάρτητα από την κατοχή ή όχι Άδειας Φοροτεχνικού - Λογιστή, ο οποίος απασχολείται σε συγκεκριμένη εργασία για λογαριασμό και υπό την εποπτεία και ευθύνη του Φοροτεχνικού - Λογιστή στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση της εργασίας αυτής.
 • Νόμιμη αμοιβή Φοροτεχνικού - Λογιστή είναι κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει

α) ύστερα από νόμιμα ανατεθειμένη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας των δύο πλευρών

β) για τους ελεύθερους επαγγελματίες είτε βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που προτείνονται και αναθεωρούνται ανά διετία από το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργάνων του κλάδου είτε

γ) βάσει δίκαιου ωρομισθίου το οποίο θα ισούται με το εκάστοτε ισχύον ελάχιστο μικτό ωρομίσθιο υπαλλήλου, με την αυτή ειδικότητα, προσαυξημένο με τα  ανάλογα επιδόματα που προβλέπει η εργατική νομοθεσία που θα δικαιούταν και ο εκάστοτε παρέχων την υπηρεσία ελεύθερος επαγγελματίας, προσαυξημένο κατά 150% εφόσον απασχολεί προσωπικό ή κατά 100% εφόσον δεν απασχολεί. Το αυτό ωρομίσθιο αποτελεί και την βάση υπολογισμού των προτεινόμενων αμοιβών της παρ. γ του παρόντος άρθρου, ανά είδος υπηρεσίας, από το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. το οποίο δικαιούται να καθορίζει, βάσει μελέτης, τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο, για την διεκπεραίωση, ανά είδος υπηρεσίας.

Άρθρο 4.  Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

1. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή υπηρεσιών του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ' αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο, είναι υποχρεωμένος, να τηρεί παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τον παρόντα κανονισμό.

2. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής δικαιούται να χρησιμοποιεί βοηθούς για την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του, έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ' αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά ή σύμφωνα με την τάξη της αδείας που κατέχουν.

3. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του ατομικά μόνο αν η άδειά του είναι σε ισχύ. Ο κανονισμός αυτός διέπει κάθε Φοροτεχνικό - Λογιστή ελεύθερο επαγγελματία.

4. Κάθε κάτοχος αδείας Φοροτεχνικού - Λογιστή είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση συνταξιοδότησης του να παραδώσει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στο Φ.Ε.Ε. συμπληρώνοντας σχετική αίτηση. Διατηρεί όμως το δικαίωμα να αιτηθεί την επαναχορηγησή της, σε περίπτωση που δηλώσει υπεύθυνα την πρόθεσή του για την εκ νέου άσκηση του επαγγέλματος, καταθέτοντας έγγραφη απόδειξη ενημέρωσης του ασφαλιστικού του φορέα όπου αυτή προβλέπεται εκ του νόμου και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά οι πρώην υπάλληλοι του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. δεν δικαιούνται χορήγηση ή επαναχορήγηση της Άδειας μετά από την αποχώρησή τους από τα καθήκοντα για οποιοδήποτε λόγο.

5. Κάθε κάτοχος αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού αποδέχεται ένα ιδιαίτερο σημείο του Λογιστικού Επαγγέλματος που αναφέρεται στην ευθύνη που αναλαμβάνει ώστε να ενεργεί βάσει του δημοσίου συμφέροντος. Επομένως η ευθύνη ενός Επαγγελματία Λογιστή δεν είναι να ικανοποιηθούν αποκλειστικά οι ανάγκες ενός μεμονωμένου πελάτη.

Άρθρο 5.  Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα.

1. Κάθε Φοροτεχνικός - Λογιστής οφείλει πάντοτε να ασκεί το έργο του κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της Λογιστικής Επιστήμης αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας.

2. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής που διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες οφείλει να διατυπώσει την επιφύλαξη κατά την υπογραφή των σχετικών δηλώσεων και επιτρέπεται , σε κάθε περίπτωση, να θέτει σφραγίδα με την αναφορά ότι «η συμπλήρωση των δηλώσεων είναι βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπ΄ όψιν του» όταν ο ίδιος δεν έχει αναλάβει την έκδοση των φορολογικών στοιχείων, ενώ απαγορεύεται να συμπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού.

3. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής που αδυνατεί να είναι ανεξάρτητος, ώστε να παρέχει μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην αποδεχθεί την εργασία ή να σταματήσει μια συνεργασία λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων παρά την αντίθετο προφορική ή έγγραφη ενημέρωση του πελάτη του.

4. Κάθε μέλος του Μητρώου των Λογιστών του Φ.Ε.Ε. οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του:

(α) Να μην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκδίδει τα νόμιμα δικαιολογητικά και αποδείξεις.

(β) Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα μη αρμοδιότητάς του και να μην βάζει σε κίνδυνο τον πελάτη του ή τον εργοδότη του με παραλήψεις ή σφάλματα ..

(γ) Να είναι συνεργάσιμος με τις φορολογικές ή άλλες κρατικές αρχές και να συνδράμει στην ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πελάτης του ή ο Εργοδότης του.

(δ) Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, τις αποφάσεις του Φ.Ε.Ε. και να φροντίζει για την τήρηση των ασυμβίβαστων σχετικά με το επάγγελμα. Να καταγγέλλει στην αρμόδια επιτροπή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. , και του Φ.Ε.Ε. κάθε τρίτο που ενεργεί ενάντια στον παρόντα κανονισμό ή όπως αυτός θα ισχύει στο μέλλον αλλά και που εξασκεί το επάγγελμα ευκαιριακά χωρίς την νόμιμη επαγγελματική άδεια ή κατά παράβαση ή παρανόμως

(ε) Να θέτει την σφραγίδα και την υπογραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο που συντάσσει σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

(στ) Να μην δέχεται δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά του και την ανεξαρτησία του

(ζ) Να μην αποδέχεται πρόταση, από επιχειρήσεις στις οποίες είναι υπεύθυνος για την Λογιστική - Φοροτεχνική τους κάλυψη, για την συμμετοχή του στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο εταιριών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων καθ' οιονδήποτε τρόπο καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του και να υποπέσει σε παραβάσεις του παρόντος κώδικα

(η) Να μην αποδέχεται πελάτης του να μπει εγγυητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον ίδιο ή πρόσωπο της οικογενείας του

(θ) Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου να μην επηρεάζουν ούτε την ποιότητα των υπηρεσιών του ούτε την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του

Άρθρο 6. Εχεμύθεια.

1. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής και κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης του υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.

Καμία πληροφορία που περιέρχεται στα πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας μεμονωμένων επιχειρήσεων ή άλλου προσώπου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, σε άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των νόμων που διέπουν την άσκηση του Επαγγέλματος.

2. Απαγορεύεται στον Φοροτεχνικός - Λογιστής να κάνει χρήση καθ' οιονδήποτε τρόπο για όφελος δικό του, τρίτων, ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων των γεγονότων και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των Πειθαρχικών οργάνων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και του Φ.Ε.Ε.

3. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και μετά τη λήξη της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

4. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής οφείλει να υπενθυμίζει στους βοηθούς του και τους συνεργάτες του την υποχρέωση τηρήσεως του επαγγελματικού απορρήτου. και να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν ότι θα το τηρήσουν.

Άρθρο 7. Ποιοτική επάρκεια Λογιστικών Φοροτεχνικών υπηρεσιών.

1. Κάθε Φοροτεχνικός - Λογιστής υποχρεούται για κάθε εκτελούμενη απ' αυτόν εργασία  να ακολουθεί πιστά τόσο το προβλεπόμενο από το Π.Δ.340/1998 περιεχόμενο, που συνεπάγεται η κατηγορία αδείας που κατέχει, όσο και η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει σαν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών ή των ιδιωτών στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του. Πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του Λογιστή Φοροτεχνικού επιφέρει τις συνέπειες του Ν. 1100/80 ή νεότερου νομοθετήματος που τον συμπληρώνει ή τον τροποποιεί, που μπορεί να φθάσει μέχρι και την αφαίρεση αδείας.

2. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις Νομικές αλλαγές που αφορούν το επάγγελμά του και γενικότερα να φροντίζει για την «δια βίου» εκπαίδευσή του με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, τρόπο ώστε να διασφαλίζει τον εργοδότη του ή τους πελάτες του μέσω του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Σε περίπτωση που ζητήσει τις υπηρεσίες του, πελάτης που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζουν οι νόμοι , οφείλει είτε να τον παραπέμψει σε συνάδελφο που έχει τα νόμιμα προσόντα είτε, προκειμένου να επιλέξει κατά την κρίση από λίστα συναδέλφων που έχουν τα νόμιμα προσόντα, στο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό του όργανο είτε στο αντίστοιχο Π.Τ. του Φ.Ε.Ε.

Άρθρο 8 . Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Φοροτεχνικού - Λογιστή

1. Ο παρέχων υπηρεσίες Φοροτεχνικού - Λογιστή ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που προκάλεσε παρανόμως και υπαιτίως με πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον πελάτη ή εργοδότη του με ανώτερο το τριπλάσιο των ετήσιων αμοιβών του.

2.Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας.

3.Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης παρανομίας και υπαιτιότητας. Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδίως:

α) το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μέχρι την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας

β) η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζημιωθείς

γ) ο εύλογος απαιτούμενος χρόνος για αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας υπ' όψιν τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων

δ) η αξία της παρεχομένης υπηρεσίας

ε) η ελευθερία δράσης που δόθηκε στον Λογιστή στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας,

στ) το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και

ζ) το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος.

4. Η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δεν θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα.

5. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης - καταναλωτής δικαιούται να λάβει ό,τι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα υπηρεσία.

6. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει εγγράφως και να του δώσει από δύο (2) έως τρεις (3) μήνες προθεσμία να βρει άλλον συνεργάτη ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί  Β'   ή  Γ'  του Κ.Β.Σ.

7. Η ευθύνη του Φοροτεχνικού - Λογιστή για οικονομική αποζημίωση για βλάβη προς τον πελάτη του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2πλάσιο των  ετήσιων αμοιβών του από τον συγκεκριμένο πελάτη.

Άρθρο 9. Διαφήμιση - Αθέμιτος Ανταγωνισμός.

1.Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής δεν πρέπει να προβάλλεται με τρόπο που να δυσφημεί τις επαγγελματικές υπηρεσίες του, το όνομά του ή την επωνυμία του, ή το Λογιστικό - Φοροτεχνικό επάγγελμα, όπως αυτό έχει θεσμοθετηθεί και ασκείται στην Ελλάδα ή να θέτει σε αμφιβολία την επαγγελματική επάρκεια άλλων Λογιστών - Φοροτεχνικών.

Επιτρέπεται να γίνεται αναφορά σε έντυπα, πινακίδες και καταχωρήσεις των εξής προσωπικών του επαγγελματικών προσόντων:

 • H Τάξη της Αδείας του
 • τίτλος των Επιστημονικών ή Επαγγελματικών σπουδών του
 • Η Ιδιότητα του ως Μέλους σε Συνδικαλιστικό Σωματείο και σε Επαγγελματικό ή Επιστημονικό Φορέα (Διευκρίνιση - επιτρέπεται ή αλλιώς «επιβάλλεται» η αναφορά ότι είναι Μέλος Α΄βάθμιας Ένωσης, της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ή της C.F.E. και OXI η τυχόν θέση στα όργανα διοίκησης πρωτοβάθμιων, δευτεροβαθμίων ή τριτοβαθμίων συνδικαλιστικών ενώσεων)
 • Η χρονική διάρκεια που ασκεί το επάγγελμα,
 • Η αναλυτική αναφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια των όσων περιοριστικά ορίζουν το Π.Δ.340/1998 και μεταγενέστεροι νόμοι ή Π.Δ..
 • Απαγορεύεται κάθε σύγκριση με επαγγελματικά προσόντα συναδέλφων του και η αναφορά σε επίπεδο αμοιβών και η παραπλανητική διαφήμιση υπηρεσιών.

2. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής πριν προβεί σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών σε εργοδότη - πελάτη για την οποία είχε πρωτύτερα απασχολήσει άλλο Φοροτεχνικό - Λογιστή πρέπει:

α) Να καταβάλει προσπάθεια να πείσει τον μέλλοντα πελάτη του να μην σταματήσει την υπάρχουσα συνεργασία, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει λόγος για διακοπή της αφού προηγουμένως έχει επικοινωνήσει και με τον προηγούμενο Συνάδελφο για να πληροφορηθεί την άποψή του.

β) Αν δεν το πετύχει, να βεβαιωθεί πριν αναλάβει την εργασία, ότι ο προηγούμενος Συνάδελφός του έχει λάβει την αμοιβή και τα έξοδά του από τον εργοδότη - πελάτη

γ) Σε περίπτωση που ο προηγούμενος Λογιστής ή Φοροτεχνικός δεν έχει πληρωθεί, ν' αρνηθεί την ανάληψη της εργασίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του.

3. Δεν επιτρέπεται:

- να εισπράττει αμοιβή μικρότερη από τα κατώτατο όρια που προβλέπει ο παρόν κανονισμός ή ορίζονται με απόφαση του Συνδικαλιστικού Οργάνου που ανήκει λαμβάνοντας ως βάση τα όσα ορίζει ο παρόν κανονισμός και όσα επιβάλουν οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

- να την περιορίζει κάτω από τα όρια είτε μετά από διαπραγμάτευση είτε με την εκ των υστέρων χορήγηση έκπτωσης.

Επιτρέπεται η δωρεάν ή με μικρότερη, από τα κατώτατα όρια, αμοιβή παροχή υπηρεσιών σε άλλο συνάδελφο, ή σε συγγενή μέχρι και τρίτου βαθμού ή σε άπορους φορολογούμενους.

Άρθρο 10. Σχέσεις με συναδέλφους και Ελεγκτικούς Φορείς

1. Ο Φοροτεχνικός - Λογιστής οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίμηση έναντι όλων των άλλων μελών, είτε αυτά είναι παρόντα είτε είναι απόντα και να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Οι ασκούντες το επάγγελμα του Φοροτεχνικού - Λογιστή έχουν υποχρέωση να σέβονται τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών και των αρμόδιων Υπουργείων με τους οποίους συναλλάσσονται και τους Δημόσιους Λειτουργούς, ανεξαρτήτως βαθμίδος. Την ίδια υποχρέωση έχουν προς τους Φοροτεχνικούς - Λογιστές και οι υπάλληλοι των αντιστοίχων Υπηρεσιών και οι Δημόσιοι Λειτουργοί. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται από το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., από το Φ.Ε.Ε. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. * Και αν μεν η παράβαση έγινε από Φοροτεχνικό - Λογιστή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 11 εισηγείται την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, αν όμως έγινε από Δημόσιο Υπάλληλο ή Δημόσιο Λειτουργό, τόσο το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. όσο και η Κ.Δ. του Φ.Ε.Ε. ή το Δ.Σ. του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος ζητούν εγγράφως από τους προϊστάμενους τους την επιβολή κυρώσεων. Σε περίπτωση που οι προϊστάμενοι αρνούνται ή παραλείπουν την επιβολή κυρώσεων, το Φ.Ε.Ε. ή ο φορέας που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος σε συνεργασία με τον Συνδικαλιστικό Φορέα του Λογιστή ασκεί δημόσια κριτική για το παράπτωμα και για την μη επιβολή κυρώσεων.

Άρθρο11 . Προστασία του κύρους του Φ.Ε.Ε.

1. Δεν επιτρέπεται η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του Φ.Ε.Ε. και των Φοροτεχνικών - Λογιστών ή των Ελεγκτικών φορέων Δημόσιων και Ιδιωτικών καθώς και ο σχολιασμός της ποιότητας των προσφερόμενων από Φοροτεχνικούς Λογιστές ή ελεγκτικούς φορείς υπηρεσιών.

2. Δεν εμπίπτει στον ανωτέρω περιορισμό η εμπιστευτική αναφορά προς τον Συνδικαλιστικό του φορέα και το Φ.Ε.Ε., που υποχρεούται να κάνει κάθε Φοροτεχνικός - Λογιστής όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού από Συναδέλφους ή τρίτους.

3. Ως υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του Φ.Ε.Ε. θεωρείται ιδίως από μέρους Φοροτεχνικού - Λογιστή ή Ελεγκτικού φορέα:

α) Τήρηση ή ο ισχυρισμός τήρησης Φορολογικών ή Λογιστικών αρχών και προτύπων διαφορετικών από τις παραδεγμένες από τη εθνική νομοθεσία ρυθμίσεις.

β) Επανειλημμένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και οδηγίες του Φ.Ε.Ε

γ) Ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του Φ.Ε.Ε. , εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών

δ) Απρεπής συμπεριφορά κατά ελεγκτικού φορέα Δημόσιου ή ιδιωτικού λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12. Τήρηση του παρόντος κανονισμού - Κυρώσεις.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. , αναγνωρίζοντας την ανάγκη πιστής εφαρμογής  του παρόντος κανονισμού από όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του Μητρώου κατόχων Αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού που απασχολούνται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, αποφασίζει την  θέσπιση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

Δημιουργείται Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει είτε στην Αθήνα είτε στην Θεσσαλονίκη και το κόστος λειτουργίας του (έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης) καλύπτονται από το Φ.Ε.Ε.   στην οποία συμμετέχουν:

- τρεις (3) εν ενεργεία Φοροτεχνικοί - Λογιστές  Μέλη του Φ.Ε.Ε. που εκλέγονται από την Γ.Σ. των Αντιπροσώπων ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. οι οποίοι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για άλλη εκλόγιμη θέση στα όργανα της Ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα εκλέγονται και τρεις (3) αναπληρωματικοί, ενώ γίνεται προσπάθεια για  την χωροταξική διασπορά του τόπου άσκησης του επαγγέλματος των υποψηφίων.

- ένας (1) εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και

- ένα (1) εκπρόσωπο του της Διοίκησης του Φ.Ε.Ε που ορίζεται από το αντίστοιχο όργανο διοίκησης. Σε περίπτωση που το Φ.Ε.Ε. δεν ορίσει εκπρόσωπό του εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. το Δ.Σ. αυτής, ορίζει και το 5ο Τακτικό Μέλος από τους εκλεγέντες αναπληρωματικούς ή δυνατόν από περιοχή που δεν καλύπτεται από τους ήδη εκλεγέντες. Στην περίπτωση αυτή την θέση του 3ου αναπληρωματικού καταλαμβάνει ο 4ος αναπληρωματικός.

- Όλα τα Μέλη του Πειθαρχικού έχουν τουλάχιστον 15ετή προϋπηρεσία σαν Ελεύθεροι Επαγγελματίες η οποία αποδεικνύεται τόσο από την έναρξη πρώτη έναρξη εργασιών ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικοί όσο και τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα, σε περίπτωση ένστασης.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δέχεται τις καταγγελίες, εξετάζει την σοβαρότητα των καταγγελιών και της παράβασης του παρόντος κώδικα, μεσολαβεί όπου δεν υπάρχει σοβαρό θέμα προς επίλυση αλλά και ετοιμάζει την εισηγητική έκθεση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ..

Το Δ.Σ. του Φ.Ε.Ε επιβάλλει τις ποινές που αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Οποιοδήποτε Μέλος του Μητρώου Λογιστών - Φοροτεχνικών υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς το Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό του Σωματείο κάθε παραβίαση του παρόντος κανονισμού, που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο του Μέλους ή την επωνυμία του φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από το Δ.Σ. του Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου μόνο στον καταγγελλόμενο Φοροτεχνικό Λογιστή, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν συνέχεια σε πειθαρχική δίωξή του.

Το Δ.Σ. της Ένωσης αν συντρέχει παράβαση νόμου ή του παρόντος Κανονισμού και με αιτιολογημένη απόφασή του, παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο, παραγγέλλοντας και τις αναγκαίες ενέργειες ή θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να καλέσει τον καταγγέλλοντα να παράσχει σχετικές εξηγήσεις και αν κρίνει ότι η αναφορά ή καταγγελία είναι κακόπιστη, αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειές του.

Παραβάσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού από Λογιστές - Φοροτεχνικούς εξετάζονται από τα Δ.Σ. των Ενώσεων το οποίο παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε Μέλος που κατά την κρίση του βασιζόμενη στις υπάρχουσες καταγγελίες, μαρτυρίες ή στοιχεία, ευθύνεται ως εκ της θέσης ή των αρμοδιοτήτων του για την διαπιστούμενη ή τη καταγγελλόμενη παράβαση. Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά Φοροτεχνικό Λογιστή μη Μέλος τότε ενεργεί κατά την κρίση του ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τόσο για το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει όσο και για τις ενέργειές του το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που αποφασίζει για τις επόμενες ενέργειες.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού του ανατεθεί η υπόθεση από το Δ.Σ. του Φ.Ε.Ε., την ερευνά και αν διαπιστώσει αποδεδειγμένα την ενοχή του καταγγελλόμενου έχει την δυνατότητα να επιβάλλει τις εξής ποινές:

α) Την κατάθεση αιτήματος στο Φ.Ε.Ε. για την οριστική αφαίρεση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

β) Την κατάθεση αιτήματος στο Φ.Ε.Ε. για την προσωρινή αφαίρεση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος μέχρις ενός έτους.

* γ) Υποχρεωτική έκτακτη εισφορά προς την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μέχρι 1.500,00 € που χρησιμοποιείται κυρίως για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των Μελών του Πειθαρχικού

δ) Διαγραφή από Μέλος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της C.F.E.

δ) Επίπληξη.

Επίσης το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να κρίνει ότι ένα Μέλος έχει απωλέσει το απαιτούμενο ήθος και την αναμφισβήτητη αρετή και να το διαγράψει από το οικείο Μητρώο, εφόσον υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι το Μέλος αυτό έχει υποπέσει καθ' υποτροπή σε σκόπιμες παραβάσεις του παρόντος Κανονισμού και του έχουν επιβληθεί τουλάχιστον 3 ποινές .

Κατά  των  αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου εφόσον αυτές δεν απαγγέλλουν ποινή  επίπληξης ,  οπότε  είναι  ανέκκλητες,     επιτρέπεται   έφεση ενώπιον   του   Πειθαρχικού Συμβουλίου του Φ.Ε.Ε. κατατιθέμενη   στην   Γραμματεία   του Φ.Ε.Ε. μέσα  σε  δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την κοινοποίηση τους. Δικαίωμα έφεσης  κατά  της  απόφασης   του   Πειθαρχικού   Συμβουλίου   έχει   ο καταδικασθείς  και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφοντα από κοινού το  σχετικό έγγραφο.  Η  προθεσμία  προς  έφεση  και  η  άσκηση  της  έφεσης  έχουν ανασταλτική δύναμη. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο καταστατικό της του Φ.Ε.Ε  ή άλλου νομοθετήματος αναφορικά με την δυνατότητα επιβολής ποινής και από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Φ.Ε.Ε.

Άρθρο 12. Παραγραφή.

1. Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κανονισμού παραγράφεται μετά παρέλευση πενταετίας από τη τέλεσή της. Ως ημερομηνία τέλεσης λαμβάνεται αυτή της έγγραφης καταγγελίας προς το Φ.Ε.Ε. .

2. Καταγγελία παραβάσεως του παρόντος Κανονισμού για την οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες των αρμόδιων οργάνων μετά παρέλευση ενός (1) έτους από της ημερομηνίας καταθέσεώς της στο πρωτόκολλο, μπορεί να τεθεί στο Αρχείο, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φ.Ε.Ε. στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος ή λόγοι της μη ολοκλήρωσης των ενεργειών.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

* Άρθρο 13 . Ισχύς προηγούμενων Αποφάσεων και Οδηγιών.

Οι μέχρι τώρα εκδοθείσες αποφάσεις - Νόμοι αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ανάληψης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών, εξακολουθούν να ισχύουν ως κανονιστικές διατάξεις και να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλους τους Φοροτεχνικούς Λογιστές μέχρι να τροποποιηθούν ή καταργηθούν με νεότερο νόμο.

Άρθρο 14. Ελάχιστο Όριο Αξιοπρεπούς Διαβίωσης Μελών του Φ.Ε.Ε.

Ως ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης ορίζεται για τους Ελεύθερους επαγγελματίες οι αμοιβές όπως αυτές προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15. Έναρξη εφαρμογής - Δημοσιότητα

1. Ο παρών Κανονισμός Επαγγελματικής Δεοντολογίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία εγκρίσεώς του από την Γ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ενώ μετά την έγκρισή του θα προωθηθεί με μέριμνα και ευθύνη του Δ.Σ. στο αρμόδιο Υπουργείο για να γίνει νόμος του Κράτους.

2. O παρών κανονισμός μπορεί να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ή συναλλασσόμενο με κάτοχο Αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού.

3. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο site της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και των Ενώσεων Μελών της.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

-         περιορισμός της παραοικονομίας στον Κλάδο μας και καθορισμός στο ποιοι θα το ασκούν

-         μείωση φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ Συναδέλφων

-         έμμεσος καθορισμός αξιοπρεπών αμοιβών μέσω καθορισμού «βασικού ωρομισθίου»

-         συναδελφική αλληλεγγύη σε πολλούς τομείς

-         αναβάθμιση του «προφίλ» μας στην κοινωνία

-         έλεγχος των παραπτωμάτων από Συναδέλφους μας

-         ποινές που να αποτρέπουν παραβάσεις αλλά με έλεγχο της ορθολογικής επιβολής τους

-         καθορισμός και δικαιωμάτων (πέρα από τις υποχρεώσεις μας)

-         κατοχύρωσή μας απέναντι σε «κακούς» πελάτες

-         δημιουργία ενός κώδικα που να μπορεί να εφαρμοσθεί, μεσοπρόθεσμα, τόσο μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών όσο και μεταξύ ιδιωτικών υπαλλήλων που εργάζονται παράλληλα - νόμιμα - και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες

-         η άσκηση του ίδιου επαγγέλματος να μας ενώνει και όχι να δρα ανταγωνιστικά.

 

 

Δόθηκε στους Αντιπροσώπους στην Γενική Συνέλευση της 04/07/2009 στην Αθήνα

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.