ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

για την

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

 

30/06/2009

Γενικά στοιχεία για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (τον συντάκτη της έκθεσης)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), είναι το μόνο δευτεροβάθμιο όργανο των Ελευθέρων Επαγγελματιών, που δραστηριοποιείται από το 1994. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει μέλη Ενώσεις ανά Νομό και συγκεκριμένα 41 Ενώσεις που εκπροσωπούν 5.000 Φοροτεχνικά Γραφεία Φυσικών  Προσώπων και προσωπικών εταιρειών. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Φοροτεχνικής Συνομοσπονδίας, Confederation Fiscale Committee C.F.E. συμμετέχοντας με μέλη της σ' όλα τα όργανα της μεταξύ των οποίων είναι και η Οικονομική Επιτροπή, που το επιστημονικό της ενδιαφέρον, εστιάζεται στην εκπόνηση μελετών και ερευνών για λογαριασμό της Διεύθυνσης Φορολογίας της Ε.Ε.

 

Η δράση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία:

 

 • Βελτιστοποίηση των προδιαγραφών λειτουργίας όλων των Μελών της Ομοσπονδίας (Ενώσεων ή Γραφείων Φυσικών Προσώπων και Εταιρειών) , με κυρίαρχο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Εναρμόνιση του περιβάλλοντος λειτουργίας όλων των Μελών της Ομοσπονδίας, με αυτό που επικρατεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • Διαρκή κατάρτιση των Μελών της Ομοσπονδίας, ώστε όλα τα Μέλη να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.
 • Κατοχύρωση και αναγνώριση των δικαιωμάτων των Μελών της Ομοσπονδίας, από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές.
 • Πληροφόρηση και σωστή ενημέρωση του Έλληνα φορολογούμενου, με στόχο την ανάπτυξη της φορολογικής του συνείδησης

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη του τις πολλαπλές  αποφάσεις των Γ.Σ. των Αντιπροσώπων και την απαίτηση της πλειοψηφίας των Συναδέλφων, όπως αυτή εκφράστηκε στην πανελλαδική  έρευνα που διενεργήθηκε  στις 24/09/2008 , αποφάσισε να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να αναλάβει την πρωτοβουλία δημιουργίας και σύστασης Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου και στην Ελλάδα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις αποφάσεις ή Οδηγίες της Ε.Ε.  που περιέχονται  στα ακόλουθα έγγραφα :

 

1.- Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2000 η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας ενέκρινε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, στόχος του οποίου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί μέχρι το 2010 η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία του κόσμου που στηρίζεται στη γνώση.

 

2.- Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2004 η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει:

Το 2004 η Επιτροπή ξεκίνησε ένα διαρθρωμένο διάλογο με τις Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Οργανώσεις. Μέσω αυτού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η δεκτικότητα έναντι των μεταρρυθμίσεων ποικίλλει ανάλογα με την πρόοδο που είχε ήδη επιτύχει το εκάστοτε εξεταζόμενο επάγγελμα ως προς το άνοιγμα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η μεγαλύτερη πρόοδος τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την Επιτροπή, κυρίως στις χώρες που διαθέτουν διαρθρωμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θεωρεί ενθαρρυντικό ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των κρατών μελών αναφέρουν ότι πραγματοποιούν εργασίες ανάλυσης.

 

Τον Νοέμβριο του 2004, η έκθεση Kok τόνισε την αναγκαιότητα να ανοίξουν όλες οι αγορές και να καταργηθούν οι μη απαραίτητες νομοθεσίες, ώστε να προαχθεί ο ανταγωνισμός. Κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διαπιστώθηκε ότι πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στο πρόγραμμα δράσης της Λισσαβόνας και να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη και την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο.

Τα ελεύθερα (ή ελευθέρια) επαγγέλματα πρέπει να συμπεριληφθούν στη μεταρρυθμιστική διαδικασία εξαιτίας της σημασίας τους για την οικονομία στην Ευρώπη, αυτά. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Επιτροπής «Επαγγελματικές Υπηρεσίες - Συνέχιση της Μεταρρύθμισης» της 5.9.2005 για το έτος 2001, «οι επιχειρηματικές υπηρεσίες» δημιούργησαν κύκλο εργασιών άνω των 1.281 δις. ευρώ, δηλαδή περίπου 8% του συνολικού κύκλου εργασιών στην Ε.Ε. Η σχετική προστιθέμενη αξία ανερχόταν σε πάνω από 660 δις. ευρώ το 2001, εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο μπορεί να αποδοθεί στα «ελεύθερα επαγγέλματα».

 

Η Επιτροπή ζητά επιπλέον από τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν εργασίες ανάλυσης των υφιστάμενων περιορισμών και διαβλέπει δυνατότητες για σύντομη άρση των περιορισμών ιδιαίτερα στον τομέα της διαφήμισης ή σε εκείνον του καθορισμού των τιμών. Ιδιαίτερες καινοτομίες στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η ανάλυση των αγορών και το συμπέρασμα ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν με βάση διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Έτσι, η Επιτροπή διαβλέπει πολύ περιορισμένη ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για τους δημόσιους προϋπολογισμούς και τις μεγάλες επιχειρήσεις.»

 

3.- Στην πρόσφατη έκθεση με τίτλο: «Επαγγελματικές Υπηρεσίες - Συνέχιση της Μεταρρύθμισης» στις  5.9.2005 η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει:

«..η Επιτροπή υπέβαλε ήδη το 2004 μια άλλη ανακοίνωση (Έκθεση σχετικά με τον Ανταγωνισμό στον Τομέα των Επαγγελματικών Υπηρεσιών της 9.2.2004). Η ανακοίνωση αυτή έγινε μετά από συλλογή πληροφοριών, που πραγματοποιήθηκε το 2002/2003 και αφορούσε τις ισχύουσες νομοθετικές πρακτικές για τα ελεύθερα επαγγέλματα (μελέτη του IHS). Στη νέα ανακοίνωση του έτους 2005 λαμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη κατά την ανάλυση όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή επικέντρωσε τις εργασίες της κυρίως σε έξι επαγγέλματα: τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους φαρμακοποιούς και τους λογιστές (περιλαμβανομένου και του επαγγέλματος του φοροτεχνικού) και ανέλυσε ιδίως τους πέντε κυριότερους περιορισμούς στον ανταγωνισμό (καθορισμός τιμών, συνιστώμενες τιμές, κανόνες σχετικά με τη διαφήμιση, απαιτήσεις εισόδου, τους όρους πρόσβασης και τους κανόνες σχετικά με τη διάρθρωση των επιχειρήσεων και τις πολυκλαδικές πρακτικές ).»

 

4.- Στο ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επαγγελματικές υπηρεσίες - Συνέχιση της μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει:

«Το Κοινοβούλιο έχει επίσης αναφερθεί, μέσω διαφόρων αποφάσεών του, στα ελεύθερα επαγγέλματα και τις νέες ρυθμίσεις στον τομέα αυτόν. Πρόσφατα διατυπώθηκε η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τα νομικά επαγγέλματα με το «Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα νομικά επαγγέλματα και το γενικό συμφέρον στην ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων» της 23ης Μαρτίου 2006. Με την τωρινή έκθεση πρωτοβουλίας, το Κοινοβούλιο θέλει να συνδράμει στην αντικειμενοποίηση της σημερινής διαμάχης σχετικά με τη συμβολή των ελεύθερων επαγγελμάτων ως προς τη στρατηγική της Λισαβόνας και στην προώθηση μιας εποικοδομητικής συνέχισης της μεταρρύθμισης. Θέλει κυρίως να προωθήσει την επεξεργασία των πλεονεκτημάτων των μεταρρυθμίσεων στα υπάρχοντα συστήματα για τους χρήστες, αλλά και για τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες, και να ωθήσει την ενσωμάτωσή τους στον διάλογο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει όμως να καταστήσει επίσης σαφές στο ψήφισμά του ότι αναμένεται συμβολή των ελεύθερων επαγγελμάτων στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωρίσει το δικαίωμα για συγκεκριμένες ρυθμίσεις βάσει παραδοσιακών (αυξημένη προστασία των χρηστών), γεωγραφικών και δημογραφικών ιδιαιτεροτήτων: ταυτόχρονα, η παρούσα έκθεση πρέπει να καταστήσει σαφές ότι οι ρυθμίσεις αυτές κατατάσσονται στις «ειδικές ρυθμίσεις» και πρέπει να οριοθετούνται και να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο τον ανταγωνισμό.

Ακόμα, με την έκθεση πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τις εμπειρίες από τη μεταρρύθμιση άλλων κρατών μελών στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Ο διαφορετικός ρυθμός της μεταρρύθμισης στο εσωτερικό της ΕΕ στον τομέα των ελεύθερων επαγγελμάτων και οι εμπειρίες που έχουν ήδη προκύψει από αυτήν μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση των μέχρι τώρα καθυστερήσεων. Όσον αφορά τους τομείς της διαφήμισης και της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματικών ομάδων (δυνατότητες συνεργασίας)  σε πολλά κράτη μέλη ισχύουν ακόμα αυστηροί περιορισμοί. Ως αιτιολογία για τον περιορισμό των δυνατοτήτων συνεργασίας αναφέρεται γενικότερα η διασφάλιση των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας. Ειδικά στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματικών υπηρεσιών, η αιτιολόγηση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθώς οι υπηρεσίες αυτές διέπονται όλες από κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας.»

Οι προτροπές τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την δημιουργία - κατ' εντολή της Ε.Ε. - Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, για την διαφύλαξη και προστασία του καταναλωτή αλλά και την μείωση της φοροδιαφυγής, μπορούν και πρέπει να υλοποιηθούν με την ύπαρξη Ανεξάρτητου Επιστημονικού Φορέα που θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον Κλάδο για την απόδοση στον καταναλωτή της σωστής ποιότητας των επαγγελματικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου να επιβλέπει την προστασία αυτών. Οι προαναφερόμενες εκθέσεις, καθώς και η Οδηγία 2005/36 δίνουν το δικαίωμα και την πρωτοβουλία στις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις να διαμορφώσουν το δικό τους επαγγελματικό περιβάλλον μέσα στην Ε.Ε.

 

5.- Στην ΑΠΟΦΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2007 «για τη σύσταση της ομάδας συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» με την οποία έχει αποφασισθεί η συγκρότηση ομάδας συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην οποία μέλη είναι οι συντονιστές που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 4 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Όμως ποτέ μέχρι σήμερα ο Εθνικός Συντονιστής δεν έχει έλθει σε διαβούλευση μαζί μας σχετικά με το τόσο σημαντικό θέμα και παρά του ότι από 01/01/2010 τυπικά απελευθερώνεται και το Επάγγελμά μας.

 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην λήψη απόφασης  για την αναγκαιότητα  σύστασης του Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας  (Φ.Ε.Ε.)

Τόσο το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., όσο και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Φοροτεχνικοί - Λογιστές, οδηγήθηκαν στην λήψη απόφασης για την ίδρυση Φ.Ε.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά  επιπλέον ότι :

Ø  Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εκδίδει, σήμερα, τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στους Φοροτεχνικούς - Λογιστές οι οποίοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.

Ø   το Ο.Ε.Ε., σήμερα, έχει σαν μέλη κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακού οικονομικής κατεύθυνσης που όμως ασκούν ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες όπως υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Δ.Ε.Κ.Ο. αλλά και Φοροτεχνικούς - Λογιστές υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες κ.λ.π. ανήκουν δηλαδή σε κλάδους οι οποίοι έχουν πολύ συχνά συγκρουόμενα συμφέροντα. Η υπάρχουσα  σήμερα «κοινή Διοίκηση» δεν επιτρέπει να ληφθούν  αποφάσεις οι οποίες θα  καλύπτουν σωστά τον κλάδο μας . Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα και από τα αποτελέσματα της Πανελλήνιας έρευνας της ICAP  το 2008.

Ø   Σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα «κενό» επαγγελματικής και επιστημονικής στήριξης στον κλάδο μας  διότι το  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας εγγράφει ως μέλη του, με δικαίωμα ψήφου για λήψη αποφάσεων που καθορίζουν την επαγγελματική τους πορεία, μόνο πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης  και ορισμένους κατόχους πτυχίων ΑΤΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο. Οι υπόλοιποι - πολλές χιλιάδες - πτυχιούχοι τόσο των ΑΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης , όσο και των λοιπών κλάδων της εθνικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Β΄θμια κλπ) στους οποίους όμως - το ίδιο - χορηγεί άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων για το επάγγελμά τους γεγονός αντίθετο με τις κατευθύνσεις της Ε.Κ..

Ø  Δεν υπήρξε, μέχρι τώρα, ειλικρινή διάθεση εκ μέρους των Διοικήσεων του Ο.Ε.Ε. για την  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ κατοχύρωση του Επαγγέλματος του Φοροτεχνικού - Λογιστή, και οι όποιες ενέργειες «κατοχύρωσης» αποσκοπούσαν μόνον στην δημιουργία και την είσπραξη των πόρων από την έκδοση των αδειών.

Ø  Δεν υπάρχει μέχρι τώρα Κώδικας Δεοντολογίας τόσο  σε ισχύ όσο και νομοθετικά εγκεκριμένος και ότι υπάρχει σαν «σχέδιο» και έχει δοθεί στην δημοσιότητα οφείλεται στην εργασία  των Αντιπροσώπων της  Π.Ο.Φ.Ε.Ε στο Ο.Ε.Ε. καθώς μόνον αυτοί έχουν όφελος από την θεσμοθέτηση κανόνων .

Ø  Κατά τις εργασίες του  Β' Συνεδρίου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (τον Δεκέμβριο του 2008 στην Δράμα) έγινε συζήτηση, μεταξύ ειδικών αναλυτών από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, Πανεπιστημιακών και Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., και αναδείχθηκαν τα προβλήματα του Κλάδου αλλά και η ανάγκη διασφάλισης των Επιστημονικών και Επαγγελματικών συμφερόντων μέσα από ένα «ομοιογενή» Φορέα.  Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη Οδηγία 2005/36  η οποία αναδεικνύει μάλιστα τον ρόλο του Κλάδου μέσα στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ενώ επιπλέον γίνεται σαφή αναφορά ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν είναι υπόθεση μόνο του κάθε Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. αλλά και των επαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίες εκπροσωπούν ένα όχι πλήρως οριοθετημένο και κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Ø  Σ' ολόκληρη την Ε.Ε.,  ακόμα και στα Κράτη - Μέλη που εισήλθαν πρόσφατα σ' αυτή, έχουν συσταθεί αυτοτελή Φοροτεχνικά Επιμελητήρια, με Μέλη αυτών Φοροτεχνικούς  Ελεύθερους Επαγγελματίες. Δεν αποτελούν μέλη τους, σε καμία περίπτωση, υπάλληλοι του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Γι' αυτό, και εμείς, καλούμαστε ως Μέλη αυτής της Ευρωπαϊκής Οικογένειας να διαμορφώσουμε σε Εθνικό επίπεδο το επαγγελματικό περιβάλλον των Φοροτεχνικών - Λογιστών δίχως αποκλεισμούς εφαρμόζοντας ταυτόχρονα μια σειρά κριτηρίων και όρων για την άσκηση του Επαγγέλματος.

Όλα τα ανωτέρω μας οδηγούν στις εξής προτεραιότητες - στόχους, που αναδείχθηκαν μέσα από διαβούλευση με τα Μέλη μας και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, της οποίας θεωρούμε δεδομένη την συνδρομή για την υλοποίηση των στόχων μας.

 

Ειδικότερα:

1. Ορισμός του επαγγέλματος: Η κατοχύρωση του διακριτού τίτλου του επαγγέλματος στην Ελλάδα  πρέπει να είναι «Φοροτεχνικός - Λογιστής».

2. Τίτλοι σπουδών και σχολές που αναγνωρίζονται στην Ε.Ε. Ο μηχανισμός αναγνώρισης καθορίζεται από τις οδηγίες 89/48,  92/51/ΕΟΚ και συνεχίζεται με την 2005/36. Συγκεκριμένα η παράγραφος 14, άρθρο 1  «....Κατά συνέπεια, ο κάτοχος διπλώματος που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση μεταδευτεροβάθμιου κύκλου εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, πρέπει να δικαιούται την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο η πρόσβαση εξαρτάται από την Κατοχή διπλώματος που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακή ς εκπαίδευσης διαρκείας τεσσάρων ετών, ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο ανήκει το δίπλωμα που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής. Αντιστρόφως, όπου η πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαρκείας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών, η εν λόγω πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε κατόχους διπλώματος που πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαρκείας τουλάχιστον τριών ετών.»

Καθώς, ούτως ή άλλως, από τα Α.Ε.Ι. και τα Α.Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης λαμβάνουν πτυχίο πολλές εκατοντάδες φοιτητές - οι οποίοι είναι εν δυνάμει αυριανοί μας Συνάδελφοι - πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αποκλεισμός της άσκησης του επαγγέλματος (από κακή ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων) για τους κατόχους τίτλων σπουδών που είναι ήδη - ή θα αναγνωρισθούν στα άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε.

3.  Ελάχιστα προσόντα. Αυτά πρέπει να καθορισθούν μέσα από μια διαβούλευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε γι' αυτό έγινε η σημερινή συζήτηση και θα πρέπει να έχουμε και την άποψη της C.F.E..

4. Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών. Η ποιότητα πιστεύουμε ότι διασφαλίζεται από το γνωστικό υπόβαθρο του κάθε Συναδέλφου και είναι σε σχέση με τους τίτλους σπουδών που έχει αποκτήσει ή σε συνδυασμό με την επί σειρά ετών  άσκηση του επαγγέλματος. Επίσης η ποιότητα των υπηρεσιών διασφαλίζεται εφαρμόζοντας την «δια βίου μάθηση» μέσα από συνεχή σεμινάρια πάνω στην εθνική - και όχι μόνο - νομοθεσία.

5.  Κώδικας δεοντολογίας. Όπως ξέρετε η έρευνα ανέδειξε σε πολύ μεγάλο ποσοστό την ανάγκη ύπαρξης ενός Κώδικα Δεοντολογίας δομημένο βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων, οδηγιών ή κατευθύνσεων και με πλήρη νομοθετική κάλυψη από εθνικό νόμο. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει ήδη επεξεργασθεί και υποβάλλει σε διαβούλευση με τα Μέλη της και το Ο.Ε.Ε. σχετικό κείμενο ενώ σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσει σε εφαρμογή του ανάμεσα στα Μέλη του.

6. Ασφαλιστική κάλυψη της άσκησης της δραστηριότητας. Όλοι γνωρίζουμε τους κινδύνους που διατρέχουμε κατά την άσκηση της δραστηριότητας μας, απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και τους πελάτες μας κυρίως από την υπάρχουσα - και συχνά αλληλοσυγκρουόμενη - πολυνομία.

Η παροχή συμβουλών δεν είναι πλέον ασφαλής, όχι από μόνη της - όπως αυτή παρέχεται στον φορολογούμενο - αλλά από την κακή και ανεξέλεγκτη διαχείριση από τον ενδιαφερόμενο πελάτη.

Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ/12-12-2006 στα άρθρα 98 & 99 προσδιορίζει την αναγκαιότητα, ιδίως για όσους παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο Κράτος - Μέλος και θέτει τους ακόλουθους περιορισμούς: «Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει ..... να καθορίζουν ....κατώτατα όρια για το ασφαλισμένο ποσό ή όρια για τις εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη. .......... Επιπλέον, δεν απαιτείται να προβλέπεται νομοθετικά η υποχρέωση επαρκούς ασφάλισης. Θα πρέπει να αρκεί η υποχρέωση ασφάλισης να συγκαταλέγεται μεταξύ των δεοντολογικών κανόνων των επαγγελματικών συλλόγων

 

7.  Καθορισμός Τιμών. Ο προσδιορισμός ενός ικανοποιητικού επιπέδου αμοιβών που θα δίνει την αναγκαία (και από τις Οδηγίες) ανεξαρτησία κατά την άσκηση του Επαγγέλματός μας δεν είναι απαίτηση μόνον και κυρίως των νέων Συναδέλφων (όπως παρουσιάζεται από την έρευνα) αλλά απαίτηση και του καταναλωτή όπως αυτή υποδεικνύεται από την Οδηγία.

Καθώς όμως η θέσπιση συγκεκριμένων αμοιβών συγκρούεται με την απελευθέρωση των υπηρεσιών  πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμη η σύνταξη μελέτης για την κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει ο Κλάδος και τον προσδιορισμό ωρών απασχόλησης αλλά και κόστους ανά ώρα σε συνάρτηση με την απασχόληση ή μη ειδικευμένου προσωπικού, ώστε οι Συνάδελφοι να γνωρίζουν τουλάχιστον τα κοστολόγιά τους. Αυτό βέβαια θα συνδυασθεί με την ύπαρξη ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου Κώδικα Δεοντολογίας.

8. Πιστοποίηση. Ο όρος πιστοποίηση στην πράξη είναι ένα μεγάλο εργαλείο τόσο για την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όσο και για τις Εθνικές Ομοσπονδίες. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει επεξεργασθεί τα βασικά σημεία για την ΑΝΑΓΚΑΙΑ Πιστοποίηση των Φοροτεχνικών - Λογιστικών Υπηρεσιών και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για την νομοθετική κατοχύρωση της πιστεύοντας ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα  προς την ουσιαστική κατοχύρωση του Επαγγέλματος, κυρίως ως προς το ποιοι θα το ασκούν καθορίζοντας συγχρόνως την ανάγκη για ετήσια ανανέωση και την ελεγχόμενη δια βίου εκπαίδευση - σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ιδιωτικούς Φορείς, την C.F.E., Φοροτεχνικά Επιμελητήρια άλλων Κρατών, αλλά και το Φοροτεχνικό Ινστιτούτο - που θα διασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

·        Σύμφωνα  λοιπόν με όλα τα παραπάνω :

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία σύστασης Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου των Ελευθέρων Επαγγελματιών Φοροτεχνικών - Λογιστών, σε μια περίοδο σημαντική  για την Οικονομία και τον καταναλωτή-φορολογούμενο δηλαδή αυτόν που έχει την απαίτηση να λαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αξιόπιστες και θα διασφαλίζεται από την ικανότητα των χειρισμών.

Πρώτο θέμα στη σκέψη αυτή, κυριάρχησε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οριοθέτηση του Επαγγέλματος μέσα στην Ε.Ε. .

Οι ήδη υπάρχουσες εκθέσεις είναι ο βασικός παράγοντας για το βάρος το οποίο δίνουμε στην πρόθεση μας αυτή καθώς όπως αναφέρεται στην έκθεση  « ... Οι υπηρεσίες είναι η κυριότερη κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύοντας  ποσοστό 54% του ΑΕΠ και 67% της απασχόλησης...»

Τα δικά μας στατιστικά στοιχεία στην άσκηση του επαγγέλματος από Ελεύθερους Επαγγελματίες, πηγάζουν από τα μητρώα του Ο.Ε.Ε. και είναι φυσικά πρόσωπα ή Γραφεία - Εταιρείες στα οποία έχει χορηγηθεί Άδεια ασκήσεως του Επαγγέλματος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όμως κανείς από το Ο.Ε.Ε. δεν μπόρεσε και ούτε θα μπορέσει να δώσει απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματά μας:

 • Ποιοι ασκούν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ το Επάγγελμα;
 • Ποιος διασφαλίζει τα συμφέροντα αυτών που το ασκούν νόμιμα ;
 • Ποια είναι η ποιότητα των υπηρεσιών;
 • Πως ελέγχονται;

Όλα αυτά τα ερωτήματα και πολλά άλλα μπορούν να λάβουν απάντηση μόνον από ένα φορέα που θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις συντεχνίες και τα οργανωμένα συμφέροντα που δρουν μέσα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του Ο.Ε.Ε.

 

Η ίδρυση Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες αποτελεί μονόδρομο για  την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και τους Συναδέλφους που ασκούν σήμερα το Επάγγελμα του Φοροτεχνικού - Λογιστή.

Το Φ.Ε.Ε. δεν καταργεί ούτε υποκαθιστά το Ο.Ε.Ε. και τον ρόλο του ως θεσμικού Συμβούλου του Κράτους που πηγάζει από τον Ιδρυτικό του νόμο, όμως αναπληρώνει το υπάρχον κενό στις αρμοδιότητες του και στην λειτουργία του.

Το Λειτούργημα του ασκούμε έχει μια μακραίωνη ιστορική διαδρομή. Τα τελευταία πενήντα χρόνια βγήκαν στην επιφάνεια εκρηκτικά προβλήματα  όπως η ουσιαστική έλλειψη πιστοποίησης προσόντων ή έστω μια σωστή οριοθέτηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μας και η κατάσταση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Είναι κατανοητό ότι υπάρχει μέχρι σήμερα μια  άκρως ανταγωνιστική συμπεριφορά μεταξύ των εμπλεκομένων επαγγελματικών ομάδων και η κάθε μια για δικούς της λόγους συμπεριφέρεται αντιδεοντολογικά με αποτέλεσμα την «εκμετάλλευση» του Κλάδου από την πολιτεία που βασίζεται στο δόγμα «διαίρει και βασίλευε».

Όχι αδικαιολόγητα δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι: «Δεν μπορεί να υπάρξει πάταξη της φοροδιαφυγής αν δεν υπάρξει οριοθέτηση του επαγγέλματος ως προς το ποιοι μπορούν να το ασκούν νόμιμα,  με διακριτό τίτλο του Επαγγέλματος και τον - εκ νέου - προσδιορισμό των υπηρεσιών που μπορούμε να παρέχουμε.

Ο χώρος μας βάλετε τόσο από τον δημόσιο χώρο (δημόσιους υπαλλήλους σε διάφορες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ένα δεύτερο - αφορολόγητο - εισόδημα) όσο και από τους συναδέλφους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα ή σε διάφορους φορείς ή ακόμη και από άλλες επαγγελματικές ομάδες που εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας και την ολοσχερή απουσία ελέγχου.

 

Το Φ.Ε.Ε. ως φορέας θα έχει ως βασικό σκοπό την οριοθέτηση και κατοχύρωση του επαγγέλματος ως προς το ποιοι μπορούν να το ασκούν και την διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή (φορολογούμενου - πελάτη) με

 • την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω της Πιστοποίησης της ικανότητας άσκησης της δραστηριότητας με την ταυτόχρονη τήρηση και άλλων ουσιωδών προϋποθέσεων αλλά και
 • μέσω ασφαλιστικής κάλυψης για κινδύνους κατά την άσκηση της δραστηριότητας πάντα στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας (παρ.99 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ/12-12-06) .

Η ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα που θα έχει αυτόν τον ρόλο είναι επιβεβλημένος βάσει των κατευθύνσεων της Ε.Ε., απομένει μόνον η Πολιτεία να αντιληφθεί τα οφέλη που θα αποκομίσει από την δημιουργία του Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και να προχωρήσει στην  απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση.

Οι βασικοί άξονες στην λειτουργία του Φ.Ε.Ε. θα υπαγορεύονται από το καταστατικό το οποίο θα περιλαμβάνει Κεφάλαια σχετικά με τις Φοροτεχνικές - Λογιστικές Υπηρεσίες και τα αντίστοιχα Άρθρα του καταστατικού, ειδικότερα θα περιλαμβάνει:

1.      Την συστατική πράξη και τις διατάξεις οι οποίες θα έχουν συμπεριληφθεί για την ίδρυση Επαγγελματικών Επιμελητηρίων τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και θα βασίζονται στο ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.2081/1992 όπως ισχύει με τον Ν.3419/6-12-05).

2.      Το Δεύτερο Μέρος που θα επικεντρώνεται στην δραστηριότητα του Φοροτεχνικού - Λογιστή, ποιες υπηρεσίες προσφέρει, καθώς και ποιες είναι οι  υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του.

3.      Το  Τρίτο μέρος θα αναφέρεται στην έδρα του Επιμελητήριου, τα όργανα διοίκησης και τον τρόπο εκλογής τους, το οργανόγραμμα, τους πόρους του  και τις αρμοδιότητες του

4.      Το Τέταρτο μέρος θα περιέχει τα πειθαρχικά μέτρα καθώς και  τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και τον τρόπο προσφυγής κατά των αποφάσεων.

5.      Το Πέμπτο μέρος θα περιλαμβάνει τις Μεταβατικές διατάξεις.

* * * * * * *

Η αναγκαιότητα δημιουργίας του Φ.Ε.Ε. είναι αυταπόδεικτη,  όπως αναμενόμενο ήταν και το μέχρι σήμερα συμπέρασμα που αποκόμισε το Δ.Σ. ότι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα έχει ισχυρούς συμμάχους στην προσπάθειά της για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, των Φορολογούμενων και των Συναδέλφων.

 

Ευχαριστούμε την ομάδα των Συναδέλφων που συνέταξε την παρούσα έκθεση.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.