ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34

Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446

Email: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα: www.pofee.gr

ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Προς τις Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου Ακινήτων(Ε.Φ.Α.) και ΕΝ.Φ.Ι.Α. Νομικών Οντοτήτων»

Σε απάντηση πολλών ερωτημάτων που αφορούν τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) και τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των Νομικών Οντοτήτων σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου διευκρινίσθηκαν τα ακόλουθα:

1. Οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. Νομικών Προσώπων δεν θα υποβληθούν για την 01/01/14(παράγεται από το Ε9) αλλά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ των Ε9 (Περιουσιολογίου) όπως έγινε και με τα φυσικά πρόσωπα καθώς και η υποβολή του Ε9 με τυχόν μεταβολές του 2013 ώστε να υπολογισθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την Γ.Γ.Π.Σ. , για ακίνητα που υπάρχουν στην 1/01/14.

2. Οι δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων(Ε.Φ.Α.) του Ν. 3091/2003, υποβάλλονται από φέτος ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. με καταληκτική ημερομηνία 20/5/2014.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ακόμη και αν δεν προκύπτει φόρος , έχουν οι παρακάτω νομικές οντότητες.

Άρθρο 17 του Ν. 3091/2003 όπως ισχύει σήμερα.

 

3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο (δηλ. 15% )σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού.

β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, , οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου.

'Άρθρο 15 Ν. 3091/2003

2-γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄), το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), το Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α΄) και το Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄) και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

......

2- στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για τον κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό σκοπό, για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, καθώς και για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

.........

3-δ) Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Ι. Αβραάμ Καμπάνης Βασίλειος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr