Η άποψη και οι προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για

την Πιστοποίηση των Λογιστικών-Φοροτεχνικών Γραφείων

 

Άποψη του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την πιστοποίηση των Λογιστικών-Φοροτεχνικών Γραφείων για τους κάτωθι λόγους , ίσης σημασίας ανεξάρτητα από την σειρά αναφοράς, :

 • Τίθενται ελάχιστοι κανόνες για τον έλεγχο τόσο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους Λογιστές - Φοροτεχνικούς όσο και της τήρησης ενός minimum Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις τους με τους φορολογούμενους και τις Δημόσιες Υπηρεσίες που όμως είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί νομοθετικά καθώς η ύπαρξή του προβλέπεται ακόμη και από τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Κ. που αναφέρονται στην άσκηση του Επαγγέλματός μας, και η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει έτοιμη πρόταση για το περιεχόμενό του
 • Προκύπτουν ουσιαστικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο όπως:

Ø      Βελτίωση της υφιστάμενης «εικόνας» που έχουν οι φορολογούμενοι για τις Δ.Ο.Υ και τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Ø      Αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ. στα τμήματα Μητρώου ( διαγραφές-μεταβολές κλπ) καθώς οι αντίστοιχες εργασίες θα γίνονται από πιστοποιημένα γραφεία μέσω του TAXISnet

Ø      Απελευθερώνεται προσωπικό και ώρες εργασίας για επικέντρωση σε ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων με αποτέλεσμα

Ø      Ουσιαστική αύξηση των φορολογικών εσόδων αφενός μέσω της σύλληψης φορολογητέας ύλης και αφετέρου μέσω της μείωσης της παραοικονομίας στον Κλάδο μας (καθώς θα τεθούν φραγμοί στους πάρεργα απασχολούμενους που και φοροδιαφεύγουν, οι ίδιοι, αλλά και βοηθούν - εν κρυπτώ και χωρίς καμία ευθύνη - στην απόκρυψη ή ψευδή δήλωση φορολογικών εσόδων)

Ø      Το μέτρο δεν έχει πολιτικό κόστος καθώς η θέσπιση κανόνων στην άσκηση επαγγέλματος θα βελτιώσει ουσιαστικά τις σχέσεις Φορολογούμενου - Κράτους καθώς θα συμβάλλει στην βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης ακόμη και εάν - οι ίδιοι προσωπικά - προσέρχονται για συναλλαγές στις ήδη αποσυμφορημένες Δ.Ο.Υ,

 

 

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι αναφερόμενοι σε «πιστοποίηση» δεν αναφερόμαστε στην κατοχή πιστοποίησης τύπου ISO 9001 ή κάτι ανάλογου αλλά αναφερόμαστε στην θέσπιση όρων και κανόνων ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να αναγνωρίζει - και μόνον σε αυτούς - την πλήρη αντιπροσώπευση των πελατών τους και την διεκπεραίωση πάσης φύσεως συναλλαγών με τις Δ.Ο.Υ. και το TAXISnet, ακόμη και αν αυτοί έχουν απλά την προφορική εντολή από τον φορολογούμενο - πελάτη για την διενέργεια κάποιας εργασίας, κατ' αντιστοιχία με την πρόσφατο (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 11853/6.5.2009) έγγραφο της Δνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γεν. Δνσης Δ/κής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών,  «Περί της εκπροσώπησης των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους».

 

 

 

 

Για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. η πιστοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την με την κατοχύρωση του τίτλου «Φοροτεχνικός - Λογιστής» για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες ή τις Εταιρίες που θα παρέχουν κατά κύριο λόγω Υπηρεσίες Λογιστικές και  Φοροτεχνικές , όπως αυτές προσδιορίζονται ήδη στο Άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1988 ή θα προσδιορισθούν στο μέλλον καθώς υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορισμού και συμπλήρωσης του περιεχομένου σύμφωνα με τις πραγματικά προσφερόμενες υπηρεσίες.

 

Η «πιστοποίηση» θα παρέχεται:

 • σε φυσικά πρόσωπα
 • σε Προσωπικές Εταιρίες με Μέλη Φυσικά Πρόσωπα που είναι - όλα - κάτοχοι Αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού
 • σε Ανώνυμες με Ονομαστικές Μετοχές που κατέχονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν - όλα - Άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού.

Αναφερόμενοι στην άσκηση του Επαγγέλματος «κατά κύριο λόγο» εννοούμε ότι δεν θα αρκεί να είναι απλά κάτοχοι της σχετικής Άδειας Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού ή να το αναφέρουν σαν ένα από τα αντικείμενα δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. (ακόμη και αν το δηλώνουν σαν κύρια δραστηριότητα) αλλά να έχουν το κύριο κομμάτι των εσόδων τους από την δραστηριότητα αυτή, πλέον του 50% ,ενώ σίγουρα - μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας - θα προβλέπεται και το ασυμβίβαστο της παράλληλης άσκησης κάποιων δραστηριοτήτων.

Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι η κατοχή της «πιστοποίησης» και η εγγραφή κάποιου στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Φοροτεχνικών - Λογιστών» είναι ανεξάρτητη και δεν καταργεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 3 του Π.Δ.340/1998) για το «Περιεχόμενο  Επαγγελματικής Δραστηριότητας  κατά κατηγορία αδείας» ενώ επιπλέον κατοχυρώνει τις εκ του νόμου προσδιορισθείσες αρμοδιότητες κάθε Τάξης των χορηγούμενων Αδειών, κάτι που σήμερα ουσιαστικά δεν ελέγχεται από τις Δ.Ο.Υ.

Πιστεύουμε δε ότι και στο μέλλον μετά την «απελευθέρωση» και του Επαγγέλματός μας θα μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα μητρώο Φοροτεχνικών - Λογιστών  Ελευθέρων Επαγγελματιών με τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει μια «σχέση εμπιστοσύνης» ως προς την σωστή εκπροσώπηση των πελατών τους.

Βέβαια όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να μεταφερθεί ως προς την εποπτεία και σε ένα Φοροτεχνικό Επιμελητήριο, που τυχόν να ιδρυθεί στο μέλλον, σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται και σε άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη.

Η Αρχή που θα ελέγχει και θα ενημερώνει το «ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (ή όπως αλλιώς ονομασθεί αυτό) μπορεί να είναι μια Ολιγομελής (τριμελή) Επιτροπή αποτελούμενη από έναν Εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών που θα εκτελεί και χρέη Προέδρου, έναν εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε. κάτοχο Αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού και Ελεύθερο Επαγγελματία (που θα ορίζεται από την Κ.Δ.) και από έναν Εκπρόσωπο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. .

Η Λειτουργία της μπορεί και πρέπει να είναι αυτοχρηματοδούμενη - καλυπτόμενη από την θεσμοθέτηση παράβολου min 20 - max 50 € (που ουσιαστικά θα καλύπτει το τυχόν κόστος μετακίνησης, διανυκτέρευσης, υπερωριών για τον εκπρόσωπο του Υπουργείου και για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη που μπορεί να παρέχεται και από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έναντι ωρομίσθιας αμοιβής που θα καλύπτει το μικτό ωρομίσθιο απασχόλησης της υπαλλήλου).

Σαν Έδρα (αλληλογραφίας) και τόπος Συνεδριάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., στα ιδιόκτητα γραφεία της  επί την Ιουλιανού 42-44 στην Αθήνα, πολύ κοντά σε σταθμό του ΗΛΠΑΠ, η οποία και παραχωρείται δωρεάν μαζί με όλη την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή της (τηλέφωνο, fax, e-mail, Η/Υ, εκτυπωτής, scanner, φωτοτυπικό κλπ)

Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πιστοποίηση θα πρέπει να παρέχεται - κατ΄αρχάς - μετά από την διαπίστωση ύπαρξης (κατ' ελάχιστο) των εξής προϋποθέσεων:

 1. Κατοχή νόμιμης Άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού που εκδίδει το Ο.Ε.Ε. βάσει του Ν.2515/1997 και του Π.Δ.340/1998 ή Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών αναγνωρισμένου από την Ε.Κ. (σύμφωνα με την Οδηγία για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και την ελεύθερη διακίνηση εντός της Ε.Ε κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στην γλώσσα και στο Εθνικό Φορολογικό Δίκαιο.)
 2. Ύπαρξη ενεργής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. με κύριο αντικείμενο εργασιών την άσκηση του Επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού
 3. Εφόσον δεν πρόκειται για νέο Επαγγελματία  - διαπίστωση της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα βάσει των εσόδων του στο έντυπο Ε3 κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία)
 4. Καθαρό Ποινικό Μητρώο (γενικής χρήσης που να έχει σχέση με την άσκηση του Επαγγέλματος) για κάθε φυσικό πρόσωπο, εταίρο, μέτοχο ή υπάλληλο.
 5. Ύπαρξη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για μηχανογραφική τήρηση βιβλίων,  η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης με το Internet και η ύπαρξη e-mail (πιθανότατα να θεωρηθεί αναγκαίο  να δοθεί προθεσμία 1 ή 2 ετών - μέχρι την επόμενη ή την μεθεπόμενη ανανέωση - για την απόκτηση domain name ώστε να μην υπάρχει αλλαγή στο e-mail σε περίπτωση αλλαγής παρόχου)
 6. Κατοχή ηλεκτρονικής ταυτότητας χορηγούμενη από δημόσια αρχή ή αναγνωρισμένο φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο.
 7. Καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις (μαζί με βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου) για τις προσωπικές εταιρίες ή Καταστατικό και επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που να φαίνονται οι παρόντες Μέτοχοι μαζί με θεωρημένο - από την εταιρεία - αντίγραφο του Μητρώου Μετόχων που τηρείται λόγω των ονομαστικών Μετοχών.
 8. Αντίγραφο της Κατάστασης Απασχολούμενου Προσωπικού - θεωρημένου από την Επιθεώρηση Εργασίας - ώστε να είναι δυνατή η διεκπεραίωση εργασιών, και από αυτό, για λογαριασμό των πελατών του Γραφείου που εργάζονται.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση από όλους όσους θα δικαιούνται να «πιστοποιηθούν» ότι έλαβαν γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο και αποδέχονται ως ισχυρό.

Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού θα γίνεται πιστοποίηση αυτού με την προσκόμιση μόνον των ανάλογων δικαιολογητικών.

Αρχικά - και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το ισχύον σύστημα χορήγησης των Αδειών μέσω του Ο.Ε.Ε. - δεν τίθεται θέμα κατάθεσης πιστοποιητικών σπουδών ή προϋπηρεσίας κάτι που ίσως στο μέλλον να χρειασθεί.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών ταυτόχρονα με την εγγραφή στο Μητρώο και την χορήγηση του σχετικού αριθμού μητρώου (που θα πρέπει να υπάρχει στην σφραγίδα και σε κάθε έγγραφο του Λογιστικού-Φοροτεχνικού Γραφείου) θα χορηγείται και κάποιου είδους ταυτότητα που, θεωρούμε χρήσιμο, θα φέρει κατ' ελάχιστο την επωνυμία του «πιστοποιημένου» Φοροτεχνικού - Λογιστή ή της Εταιρίας, το Α.Φ.Μ., πιθανόν φωτογραφία και ίσως την Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την έδρα του. Με την ίδια ταυτότητα θα εφοδιάζονται όλοι οι εταίροι - μέτοχοι καθώς και το νομίμως απασχολούμενο προσωπικό. Βέβαια, το ακριβές περιεχόμενο και ο τύπος θα καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών που θα ασκεί και την σχετική εποπτεία. Η διαδικασία έκδοσης και χορήγησης μπορεί να ανατεθεί και στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που διαθέτει το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό.

Για την κάθε ΕΤΗΣΙΑ ανανέωση της υπάρχουσας Πιστοποίησης πρέπει, κατ' ελάχιστο , να απαιτούνται:

1.      Βεβαίωση από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (η οποία θα αναλάβει όλο το κόστος εξέτασης των δικαιολογητικών το οποίο θα καλυφθεί με την είσπραξη ποσοστού του θεσπισθέντος συμβολικού παραβόλου) ότι τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Ø      Ενεργή άσκηση του Επαγγέλματος

Ø      Παρακολούθηση σεμιναρίων στο γνωστικό μας αντικείμενο που διενεργούνται από ιδιωτικούς, δημόσιους ή συνδικαλιστικούς φορείς συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών (σε Κ.Β.Σ..- Φ.Π.Α.-Φορολογία Εισοδήματος - Φορολογία Κεφαλαίου - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - χρήση προγραμμάτων με την χρήση Η/Υ & Internet κλπ) κατ' έτος.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για όλους όσους.

3. Βεβαίωση από το Ο.Ε.Ε. για ανανέωση της Άδειας Φοροτεχνικού-Λογιστή

Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μπορούν να συμπληρωθούν ή ακόμη και να βελτιωθούν μέσα από μια γόνιμη συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να γίνει αντιληπτό ότι δεν θέλουμε να κάνουμε καμία «απόπειρα» αποποίησης των ευθυνών που έχουμε απέναντι στους Πελάτες μας αλλά και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αντίθετα όλες οι προσπάθειες μας έχουν σαν στόχο να υπάρχει αντίκρισμα στις ήδη υπάρχουσες ευθύνες μας εκ του νόμου ή της ηθικής καθώς το Λειτούργημα που ασκούμε δεν πρέπει να στηρίζεται μόνον σε υποχρεώσεις αλλά και σε δικαιώματα και το απλούστερο και το  πιο εύκολο, με μηδενικό μάλιστα  κόστος για το δημόσιο (και με όφελος επιπλέον), είναι η εφαρμογή μεθόδου για την εξάλειψη της παραοικονομίας στον Κλάδο μας.

Ένα πρώτο βήμα είναι η κατάργηση των υφιστάμενων ορίων που θέτει το άρθρο 38 για την μη υποχρέωση των πάσης φύσεως δηλώσεων επιχειρήσεων με μικρό τζίρο από Φοροτεχνικό - Λογιστή.

Σήμερα με την Φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή να κινείται σε μεγάλα ποσοστιαία επίπεδα η πιστοποίηση των Επαγγελματιών του Κλάδου μας είναι μονόδρομος. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη  συνύπαρξης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προς όφελος των Επιχειρήσεων και του Δημοσίου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε τυχόν απορίες σας και να ακούσουμε τις απόψεις σας στα θέματα που θέτουμε με την παρούσα επιστολή μας.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr