Παρατείνεται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1151/2015 η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

  • για φυσικά πρόσωπα παρατείνεται μέχρι 26/8/2015
  • για νομικά πρόσωπα παρατείνεται μέχρι 20/8/2015ΦΕΚ B 1500/2015 - 17 Ιουλίου 2015

Αριθ. ΠΟΛ. 1151
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄
1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικο−
νομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομι−
κών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων
3 και 45 του Ν. 4172/2013.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ
Α΄ 213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού Υ57/16.02.2015
(ΦΕΚ Β΄ 256) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη» και
Υ193/12.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1148) «Τροποποίηση απόφασης
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό

Οικονομικών Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύουν και ειδικότερα
της παραγράφου 7 του άρθρου 67 και της παραγράφου
4 του άρθρου 68.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του Ν. 4174/2013
(ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες
που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις
για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
6. Την απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικο−
νομικών Όλγας − Νάντιας Βαλαβάνη ΠΟΛ. 1130/25.6.2015
(ΦΕΚ Β΄ 1257) «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δη−
λώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους
2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομι−
κών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013».
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
του ειδικού δικτύου TAXISnet.
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 1 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1130/2015 (ΦΕΚ
Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικο−
νομικών αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογί−
ας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών
προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται
μέχρι την 26η Αυγούστου 2015.».
2. Η παράγραφος 2 της ίδιας ως άνω απόφασης αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας ει−
σοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώ−
πων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013,
που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρού−
σας παρατείνεται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 14 Ιουλίου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.