Προς


τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Τρύφωνα Αλεξιάδη

τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κο Ιωάννη Μπάκα

τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Άμεσης Φορολογίας κ. Ευθύμιο Σαΐτη

Αθήνα,  18  Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 155

Θέμα:  « Φορολόγηση Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. »

Η Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρεία (Ι.Μ.Ε.) θεσπίστηκε με τον Νόμο 383/1976 (ΦΕΚ Α'182/1976)  και προέκυψε από την ανάγκη να δοθεί η δυνατό­τητα αλλά και η ευκαιρία στους μεμονωμένους αυτοκινητιστές (τους αποκαλούμενους σήμερα αυτοαπασχολούμενους μεταφορείς), να οργανωθούν σ' ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο θα συμμετέχουν ισότιμα για αυτόν τον λόγο άλλωστε ονομάσθηκε και ως «ΙΔΙΟΤΥΠΗ». Συμφώνα με τις διατάξεις του οι εταίροι-μέλη διατηρούν την ιδιότητα του επαγγελματία και εισφέρουν στην Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. την χρήση του Φ.Δ.Χ. άρα τηρούν βιβλίο εσόδων-εξόδων. Ο νόμος αυτός έχει παραταθεί με τον Ν. 3887/2010 έως 27/1/2022.

Στις διατάξεις που ίσχυαν έως 31/12/2013 αναφερόταν ότι η Ι.Μ.Ε. καταχωρεί  στα διπλογραφικά βιβλία της ως έσοδα τα κόμιστρα από τις μεταφορές και ως έξοδα τα έξοδα διαχείρισης, τα διόδια, τα ναύλα των πλοίων και τα ενοίκια.

Η διαφορά μεταξύ εσόδων και των αναφερόμενων εξόδων κάθε μήνα μοιραζόταν  στους εταίρους με εκκαθάριση επιβαρυνόταν με ΦΠΑ και θεωρούνταν ως έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με την ισχύ του 3887/2010 έως και  σήμερα οι εταίροι δηλώνουν ως κέρδη την διαφορά εκκαθαρίσεων και εξόδων, δηλαδή, επισκευές και συντηρήσεις, ανταλλακτικά, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, αποσβέσεις σκάφους και αδείας. (ΠΟΛ.1206/31-05-1993 & ΠΟΛ.147/1978)

Με την εγκύκλιο της Γενική Γραμματείας Εσόδων , η οποία εκδόθηκε δύο χρόνια περίπου από την ισχύ του νόμου, υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 2015/21.10.15 και με  έναρξη ισχύος  από 01/01/2014 η Ι.Μ.Ε. ως ιδιότυπη μορφή επιχείρησης χαρακτηρίζεται πλέον νομική οντότητα και υπόκειται σε φόρο νομικών πρόσωπων για το εισόδημα που αποκτά. Το μέρισμα δε που διανέμεται δεν θεωρείται περαιτέρω έσοδο για τον εταίρο αλλά ως διανομή κερδών.

Αυτό δημιουργεί αυτόματα μεγάλο λογιστικό θέμα για τις ήδη λειτουργούσες Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. οι οποίες για την χρήση 2014  έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις τόσο για τις Ι.Μ.Ε. όσο και για τους εταίρους διότι  έχουν ήδη αποδοθεί μεγάλα ποσά φόρων και ΦΠΑ. Τα δε έξοδα έχουν ήδη εκδοθεί στο όνομα των εταίρων καθότι διατηρούν το δικαίωμα χρήσης του ΦΔΧ σύμφωνα με την νομοθεσία.

Επειδή  η εγκύκλιος εκδόθηκε καθυστερημένα, τα πρόστιμα είναι υπέρογκα, και επίσης για το έτος 2014 έχουν υποβληθεί, δηλώσεις, καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, δηλώσεις  ΦΠΑ για τους εταίρους στα προσωπικά τους ΑΦΜ και όχι στο ΑΦΜ της Ι.Μ.Ε. και για έτος 2015 έως σήμερα συνεχίζεται η ίδια διαχείριση, και επιπλέον επειδή δεν υπάρχει ουσία φορολογική αλλά και καμιά πρόθεση φοροδιαφυγής είναι ανάγκη με νομοθετική παρέμβαση στις μεταβατικές διατάξεις του Ν4172/2013 να διορθωθεί μέχρι την ισχύ του νόμου 27/01/2022 η όλη διαδικασία για τις Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.

Μετά τιμής,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Ι. Αβραάμ

Καμπάνης Βασίλειος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr