Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2016

Δελτίο τύπου

Παράδειγμα επιβάρυνσης ελευθέρων επαγγελματιών σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου ασφαλιστικού:

Άρθρο 53:

Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

1.Από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα, καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα,  από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα.

2. Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 52.

(αρ. 52, παρ. 2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.)


Άρα από 1.1.2017, αφού το δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών είναι σήμερα 586,08€ * 10 = 5.860,80€, η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, δηλαδή δεν μπορεί να υπολείπεται από 5.860,80€ *20% = 1.172,16€ το μήνα ή 14.065,92€ ανά έτος.

Δηλαδή, σήμερα ένας ελεύθερος επαγγελματίας που κάνει χρήση της διάταξης που δίνει τη δυνατότητα να πληρώνει μειωμένες εισφορές κατά τρεις ασφαλιστικές κλάσεις και πληρώνει 659,98€ το δίμηνο ή 3.959,88€ ανά έτος, (αν υποθέσουμε ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν είναι λάθος) τότε με αυτά τα δεδομένα θα επιβαρυνθεί το 2017 με 14.065,92€, δηλαδή επιπλέον 10.106,04€ ανά έτος που σημαίνει αύξηση 355,21% ή 3,5 φορές περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές από ότι σήμερα. (με την προϋπόθεση ότι καλύπτει και τα εισοδηματικά κριτήρια)

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατανοώντας την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων του ασφαλιστικού θεωρεί απαράδεκτες στη παρούσα οικονομική συγκυρία τις υπερβολικές αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, όπως προκύπτουν από μια πρώτη ανάγνωση του προσχεδίου.

Το Γραφείο Τύπου

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr