Αθήνα 20.07.2009


Προς τα Δ.Σ. και τους Αντιπροσώπους των Ενώσεων Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

Συνάδελφοι παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το κείμενο που ακολουθεί και να μας καταθέσετε εγγράφως τυχόν απορίες ή σχόλια:

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό το 2009 είναι χρονιά αρχαιρεσιών (εκλογή νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων μας για την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) στην Ομοσπονδία μας, οι οποίες, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. στις 03/07/09, θα διεξαχθούν στα μέσα Δεκεμβρίου στην Αθήνα  και  συγκεκριμένα η Γ.Σ. και οι εκλογές θα γίνουν στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2009 στην Αθήνα. Η διάρκεια των 2 ημερών προκύπτει από την αναγκαία διαδικασία έτσι :

 • την 1η ημέρα θα γίνει η προβλεπόμενη εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. (παρ.1 άρθρο 27 του καταστατικού) και αμέσως μετά την ίδια ημέρα η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής (παρουσία Δικαστικού) και η κατάθεση υποψηφιοτήτων και
 • την 2η ημέρα θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία.

 

Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να προσεχθούν οι εξής λεπτομέρειες από τα μέλη μας κατά την εκλογή των Αντιπροσώπων τους για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.:

Όλες οι Ενώσεις να προβούν σε αρχαιρεσίες ενώπιον Δικαστικού Αντιπροσώπου
ώστε μέχρι και 05/11/09 να έχουν εκλεγεί οι Αντιπρόσωποι (εκλέκτορες) στην
Ομοσπονδία, και τα νέα καταστατικά όργανα της κάθε Ένωσης - Συλλόγου (Δ.Σ.,
Εξελεγκτική Επιτροπή κ.λ.π.) και ξαναεπισημαίνουμε τα εξής:

(Α) Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ στο πρακτικό των εκλογών που θα συντάξει ο Δικαστικός  Αντιπρόσωπος (όχι Δικηγόρος) να περιέχονται «με ποινή ακυρότητας» τα ακόλουθα:

 • Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών
 • Το Σύνολο ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Ένωσης - Συλλόγου
 • Το Σύνολο ψηφισάντων
 • Το Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων
 • Το Σύνολο άκυρων ψηφοδελτίων

(Β) Τόσο το πρακτικό όσο και όλες οι καταστάσεις των ψηφισάντων (πρωτόκολλα ψηφοφορίας) πρέπει να έχουν την υπογραφή του Δικαστικού.

Η απουσία κάποιου στοιχείου, από τα παραπάνω, ΑΥΤΟΜΑΤΑ αποτελεί λόγω «απόρριψης» της Ένωσης από τον υπολογισμό της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για το σύνολο των αντιπροσώπων μας που λαμβάνονται υπ' όψιν στον υπολογισμό των Αντιπροσώπων μας σε αυτήν (τριτοβάθμια ένωση) ενώ ταυτόχρονα ο τυχόν εκλεγμένος αντιπρόσωπος σε αυτήν «εκπίπτει» της θέσης του (αυτό συνέβη και πριν έξη χρόνια με Ένωση Μέλος μας και χάθηκε μια θέση αντιπροσώπου μας στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) ενώ ο αριθμός των μελών της δεν λαμβάνεται υπ' όψιν για την οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουμε κάθε χρόνο από αυτή.

       (Γ) Σύμφωνα με τον νόμο 1712/1987 (όπως ισχύει σήμερα και που αφορά τις επαγγελματικές συνδικαλιστικές ενώσεις)
    πρέπει να προσεχθούν τα εξής σημεία (παραγράφους) του άρθρου 6:
            3. Η θητεία διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη από τρία έτη από την ημέρα της εκλογής του.
            7. Η γενική  συνέλευση  της  πρωτοβάθμιας  επαγγελματικής  οργάνωσης εκλέγει  τους  αντιπροσώπους  της
    για  τις  ομοσπονδίες  στις  οποίες  μετέχει.
            10.  Η  λήξη  της  θητείας  των αντιπροσώπων συμπίπτει με τη λήξη της θητείας των λοιπών οργάνων.

Οι ως άνω διατάξεις μας οδηγούν στην ΑΝΑΓΚΗ για ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ εκλογή Δ.Σ., Ελεγκτικής επιτροπής και Αντιπροσώπων καθώς η ΜΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΛΟΓΗ δημιουργεί τα εξής προβλήματα:

 • Με την λήξη της θητείας του Δ.Σ. οι αντιπρόσωποι παύουν να έχουν την ιδιότητα τους (και είναι γεγονός ότι υπήρχε «κενό» εκπροσώπησης σε Ένωση - Μέλος καθώς δεν προχώρησε σε εκλογή νέων αντιπροσώπων όταν εξέλεξε νέο Δ.Σ. μέσα στην παρελθούσα τριετία)
 • ΟΣΟΙ εξ αυτών εκλέχθηκαν σε θέσεις οργάνων της Ομοσπονδίας ή της Συνομοσπονδίας «εκπίπτουν» της ιδιότητάς τους και την θέση τους καταλαμβάνουν οι αναπληρωτές τους
 • Επίσης, σύμφωνα με το έγγραφο 12058/30-6-09 της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Μέλος σας που θα συνταξιοδοτηθεί χάνει αυτόματα την ιδιότητα του Μέλους και αυτοδίκαια χάνει το αξίωμα που κατέχει σε οποιαδήποτε βαθμίδα του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

 

Σύμφωνα και με το καταστατικό της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. όλες οι Ενώσεις πρέπει να προβλέπουν στο καταστατικό τους ότι η θητεία των οργάνων τους είναι τριετής ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.

Ξαναεπισημαίνουμε λοιπόν την ΑΝΑΓΚΗ για ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.
Επιπλέον ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, με στόχο την σωστή διοργάνωση της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ.:

 • Οι εκλογές της κάθε Ένωσης για την ανάδειξη των οργάνων της πρέπει να γίνουν μέσα στην τριετία από την εκλογή των σημερινών οργάνων και όχι πέρα αυτής. Οι εκλογές της κάθε ένωσης για την ανάδειξη των οργάνων της, να γίνουν εντός της θητείας τους αυτής (κυρίως η Γενική Συνέλευση), π.χ.  εάν μία Ένωση είχε πραγματοποιήσει εκλογές την 16-10-2006 , πρέπει οπωσδήποτε να κάνει εκλογές έως 16-10-2009.
 • H κάθε Ένωση να ενημερώσει την Ομοσπονδία γραπτώς   για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών που θα πραγματοποιήσει, καθώς και για τον τρόπο (και το χρονικό περιθώριο) υπολογισμού των «ταμειακώς εντάξει» μελών της με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι (αρκεί η κοινοποίηση της απόφασης προκήρυξης των εκλογών από το Δ.Σ.)
 • Από 5ης μέχρι και 15ης Νοεμβρίου 2009 (καταληκτική ημερομηνία), οι Ενώσεις να έχουν καταρτίσει τον φάκελο με τα νομιμοποιητικά έγγραφα και να τον αποστείλουν
  στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (οπωσδήποτε συστημένο ή με κούριερ)
 • Ο φάκελος θα περιέχει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:

α) Μητρώο των εγγεγραμμένων, των ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης με ημερομηνία 31/12/08 (υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα της Ένωσης) ανεξάρτητα με το πότε εξόφλησαν την συνδρομή τους προς την Ένωση (θεωρούμε αυταπόδεικτο ότι ο αριθμός των ταμειακά εντάξει μελών την 31/12/08 θα είναι μεγαλύτερος (ή ίσος) από τον αριθμό των μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την στιγμή των εκλογών).

β) Μητρώο - κατάσταση των μελών με δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία των εκλογών που διενεργήθηκαν (καθώς μπορεί να ψήφισαν οι ταμειακώς εντάξει και για το έτος 2006) το οποίο θα είναι δεόντως (ανά σελίδα) υπογεγραμμένο από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

γ) κατάσταση ψηφισάντων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Δικαστικό
Αντιπρόσωπο και από όλη την Εφορευτική Επιτροπή καθώς και τα πρακτικά
εκλογής
(που θα αναφέρει, πλην των άλλων, τον αριθμό των μελών με δικαίωμα ψήφου αλλά και τον αριθμό των ψηφισάντων),

δ) Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των εκλεγέντων αντιπροσώπων μαζί με αυτά των επιλαχόντων (εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε 10 μέλη που θα ψηφίσουν) καθώς και τα
νέα όργανα της Ένωσης (την σύνθεση του νέου Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους,
τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ.λ.π.). Κρίνουμε επίσης απαραίτητο να
υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο και fax εργασίας,
κινητό τηλέφωνο, αν υπάρχει, και e-mail) τόσο για τους Αντιπροσώπους  στην
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. όσο και για τα Μέλη του Δ.Σ. αλλά και τους αναπληρωματικούς τους.

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά τη συγκέντρωση όλων των φακέλων σε ειδική συνεδρίαση και αφού εξετάσει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, θα προβεί :

α) Στην ανακήρυξη των εκλεκτόρων μαζί με τους αναπληρωματικούς και θα
γνωρίσει τα ονοματεπώνυμα τους στις Ενώσεις - Μέλη,

β)  στον καθορισμό του τόπου και του χρόνου που θα λάβει χώρα η Γενική
Συνέλευση που θα έχει σκοπό, την ανάδειξη των νέων οργάνων της Ομοσπονδίας (Δ.Σ.,
Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπων για την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).


Επισημαίνεται ότι, στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας διεξάγονται με ενιαίο
ψηφοδέλτιο
, όσοι Αντιπρόσωποι (εκλέκτορες) επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα
για την εκλογή τους στα νέα όργανα (Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπων στην Συνομοσπονδία) της Ομοσπονδίας που θα προέλθουν από τις επικείμενες εκλογές πρέπει μέσα στις
προβλεπόμενες, από το Καταστατικό της, προθεσμίες (την 1η ημέρα της Γ.Σ.) να υποβάλλουν απλή αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ώστε έγκαιρα  να καταρτιστεί και
να εκτυπωθεί το ψηφοδέλτιο.

 

Για την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ισχύουν τα ακόλουθα:

Ταμειακώς εντάξει Ένωση θα θεωρηθεί αυτή που εξόφλησε τις συνδρομές της έως και το  έτος 2008.

Απαραίτητος περιορισμός:

Ο αριθμός των Ταμειακώς Εντάξει Μελών στις 31/12/2008 θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος με των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τις εκλογές για εκλογή Αντιπροσώπων στο 2009.

Δυστυχώς είναι δύσκολο (έως ακατόρθωτο) να ελεγχθεί ο αριθμός των Μελών ανά ένωση που είτε απλά είναι εγγεγραμμένα είτε είναι ταμειακά εντάξει ανά έτος . Η αυτονόητη «διαφοροποίηση» αυτών των αριθμών δημιουργεί συνεχώς τριβές και επαφίεται στην υπευθυνότητα των εκάστοτε Δ.Σ. να δίνουν σωστά στοιχεία στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καταβάλλοντας τις συνδρομές που τους αναλογούν. Επιπλέον οι ενώσεις με πολλά μέλη έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει και από έτος σε έτος.

Είναι βέβαια αναγκαίο να επισημανθεί ότι υπάρχουν Ενώσεις που «εν γνώσει τους» καταβάλλουν στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ποσά και για ανείσπραχτες δικές τους εισφορές, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στο «ξεπέρασμα» της οικονομικής «δυστοκίας» της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. .

 

Συνάδελφοι,

Η συμμετοχή, στην εκλογική διαδικασία, όσο το δυνατόν περισσότερων Ενώσεων σε μια κρίσιμη περίοδο που ο Κλάδος διεκδικεί την επίτευξη σοβαρών αιτημάτων (Φοροτεχνικό Επιμελητήριο, Πιστοποίηση Λογιστικών Γραφείων) είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ καθώς μέσω της μεγάλης συμμετοχής θα έχουμε την προς τα έξω επιθυμητή «μαρτυρία» της ενότητας και της μαζικότητας.

Ταυτόχρονα οι συνεχώς αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (για την C.F.E. και την εξυπηρέτηση του δανείου για την αγορά των γραφείων μας αλλά και οι αναγκαίες δαπάνες για νομική κάλυψη των διεκδικήσεών μας) καθιστούν επιβεβλημένο οι Ενώσεις να ενισχύσουν οικονομικά τις προσπάθειες της νυν και της νέας Διοίκησης καθώς χωρίς οικονομική αυτοτέλεια θα εξαρτώμεθα από τις οικονομικές χορηγίες από Ν.Π.Δ.Δ. και από Τράπεζες.

 

Αν κάποια Ένωση δεν έχει το ισχύον καταστατικό της Ομοσπονδίας μπορεί να το
ζητήσει από την Γραμματεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για να της αποσταλεί με e-mail (σε
όποιο e-mail της υποδειχθεί εγγράφως). Σύντομα θα ανακοινωθεί και ο χώρος στον οποίο θα διεξαχθεί η Γ.Σ και οι εκλογές (ξενοδοχείο κ.λ.π.)

Καθώς η Γραμματεία θα πάρει και άδεια μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Γενικό Γραμματέα στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 6936901213 και 2510-831667.

 

Ταυτόχρονα σας κοινοποιούμε τα κείμενα που μοιράσθηκαν στους παρόντες της Γ.Σ. στις 04/07/09 ήτοι:

1.-Σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης για την δημιουργία του Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου

2.-Σχέδιο πρότασης Κώδικα Δεοντολογίας που θα εφαρμοσθεί από 01/01/2010.

3.-Σχέδιο πρότασης για την πιστοποίηση των Λογιστικών Γραφείων.

 

Τα βήματα που αποφασίσθηκε να ακολουθηθούν είναι:

(α) Όλα τα ανωτέρω αφού συμπληρωθούν και ολοκληρωθούν με τις προτάσεις σας πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με κοινοποίηση και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (λόγω της άδειας της γραμματείας)

(β) αφού συνενωθούν σε ενιαίο κείμενο θα σας επιστραφούν για να αποτελέσουν θέμα συζήτησης και στις Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθούν λόγω των εκλογών σας.

(γ) Οι τελικές αποφάσεις των Γ.Σ.  θα μας κοινοποιηθούν μέχρι 15/11/09 ώστε να  διαμορφωθεί το κείμενο που θα κατατεθεί στην Γ.Σ. προς έγκριση κατά πλειοψηφία.

Παρατήρηση:

Ως προς το κείμενο του Καταστατικού του Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου το σχέδιο νόμου - προεδρικού διατάγματος θα διαμορφωθεί από νομικό ως εκ τούτου οι σχετικές επισημάνσεις σας θα χρησιμοποιηθούν για να διαμορφωθεί κάποιο κείμενο που όμως ΠΡΩΤΙΣΤΑ θα «υπακούει» και στα όσα ορίζει ο νόμος για τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια .

Το βασικότερο είναι τα κείμενα (2) και (3) καθώς γι' αυτά θα χρειασθούν αρχικές αποφάσεις των δικών σας Γ.Σ. καθώς αυτές θα διαμορφώσουν το τελικό κείμενο που θα δοθεί σε κάθε τρίτο αλλά και θα εγκριθεί από την Γ.Σ. και θα αποτελέσουν ένα προσωρινό Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και την επίσημη πρόταση μας για την αναγκαία πιστοποίηση μας ενώ δεν θα σταματήσουν οι προσπάθειες του Δ.Σ. για προώθηση των αιτημάτων μας μέσα από ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους των Κομμάτων.

 

Με την πεποίθηση πως όλα τα Δ.Σ. των Ενώσεων μελών, θα ενεργήσουν τα δέοντα
μέσα στις ανωτέρω ημερομηνίες, για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που
πηγάζουν από το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση.

 

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.