Προς

τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή

τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας κ. Ευθύμιο Σαΐτη

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχ. 017


Θέμα: Χρόνος κτήσης εισοδήματος προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) που τηρούν διπλογραφικά βιβλίαΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσιο το έγγραφο του Προέδρου του Συλλόγου Λογιστών Ν.Ροδόπης Σαββάκη Θεόδωρου, με το οποίο επανέρχεται στην δημοσιότητα το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σχετικά με τον χρόνο κτήσης εισοδήματος προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και παρακαλούμε για την διόρθωση του.

 

Με την ΠΟΛ.1042/26-01-2015 ορίζεται ότι στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει κάθε διανομή κερδών που προέρχεται μεταξύ άλλων και από τη συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ). Ειδικότερα για τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος ορίζεται το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, ήτοι η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Με την ΠΟΛ.1223/08-10-2015 διευκρινίστηκε ότι για τις προσωπικές εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, χρόνος απόκτησης των μερισμάτων (διανεμόμενα κέρδη) θεωρείται η τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση προσωρινών απολήψεων κερδών ή διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη ή η διανομή.

Η ΠΟΛ.1223/08-10-2015 εκδόθηκε ωστόσο μετά το πέρας των καταληκτικών προθεσμιών (30/08/2015) για την υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις, στις δηλώσεις αυτές, να έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά των μερισμάτων από συμμετοχή σε προσωπική εταιρία με διπλογραφικά βιβλία, που αφορούν στη χρήση 2014, λαμβάνοντας κατά τον τρόπο αυτό ως ημερομηνία κτήσης του εισοδήματος την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Με το ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015 έγγραφο διευκρινίστηκε ότι οι δικαιούχοι των μερισμάτων θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 τα κέρδη του ιδίου φορολογικού έτους των προσωπικών εταιριών με διπλογραφικά βιβλία που τους αναλογούσαν, όπως προέκυψαν από τις λογιστικές εγγραφές  της 31η Δεκεμβρίου 2014, εφόσον πράγματι είχαν λάβει χώρα οι απολήψεις των κερδών εντός του έτους 2014.

Για όλα τα παραπάνω, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης των φορολογουμένων και για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού κόστους τόσο των επιχειρήσεων όσο και του Δημοσίου και δεδομένου ότι οι δηλώσεις αυτές έχουν εκκαθαριστεί και έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι, τα ποσά που δηλώθηκαν από μερίσματα προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία) στο φορολογικό έτος 2014,  να θεωρηθούν ως μερίσματα του αυτού φορολογικού έτους.

 

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος Σταυρουλάκης Κων/νος
ο Α’ Αντιπρόεδρος ο Β’ Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αντώνιος Πάτσιας Χρήστος
ο Οικονομ. Επόπτης η Αν. Γεν. Γραμματέας
Καρκαντός Γεώργιος Τσιώρα Ανδρομάχη
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων τα Μέλη
Χριστόπουλος Γεώργιος Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Νικόλαος
Γρηγορίου Θωμάς
Σιδερίδης Αστέριος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.