Προς

τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα,  23 Φεβρουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 022

Θέμα:  «Παράταση προθεσμίας για εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών - Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. αποφάσεων εταίρων/μετόχων για τη θέση εταιρίας σε λύση και εκκαθάριση»

Κύριε Γενικέ,

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί το έγγραφο του Συλλόγου Λογιστών Ν. Ροδόπης που υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Σαββάκης Θεόδωρος, με το οποίο επανέρχεται αναλυτικότερα ο Σύλλογος στο θέμα του Γ.Ε.ΜΗ. που συζητήθηκε και στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με μέλη του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας την προηγούμενη Παρασκευή (Δελτίο Τύπου Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 19/02/2016) (Προτάσεις Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς Γ.Γ.Δ.Ε. 19/02/2016). Ο Σύλλογος Λογιστών Ν. Ροδόπης αρχικά ζητάει παράταση προθεσμίας για εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών και δεύτερον να γίνεται η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των αποφάσεων εταίρων/μετόχων για την θέση της εταιρίας σε λύση και εκκαθάριση. Ακολουθεί το κείμενο:

Με το από 04-08-2015 και με αρ. πρωτ. 82432/ΣΧΕΤ.81523-22/07/2015 έγγραφο του Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων & Γ.Ε.ΜΗ., της Διεύθυνσης Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ., της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. αποφάσεων των εταίρων και μετόχων εταιριών για τη θέση εταιρίας σε λύση και εκκαθάριση.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του ανωτέρου εγγράφου ορθώς ορίζεται ότι η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης των εταίρων/μετόχων για τη θέση μιας εταιρίας σε λύση και εκκαθάριση έχει συστατικό χαρακτήρα, δηλαδή το γεγονός αποκτά νομική υπόσταση μόνο με την καταχώρηση του στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο παράδειγμα δε που αναφέρει το εν λόγω έγγραφο, μια εταιρία η οποία λαμβάνει την απόφαση των εταίρων/μετόχων της την 15-12-200X για θέση σε λύση και εκκαθάριση αλλά καταχωρεί υποβάλλοντας αυτήν στο Γ.Ε.ΜΗ. την 31-05-200X+1,  ως ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης λαμβάνεται η ημερομηνία καταχώρησης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι η 31-05-200X+1.

Σύμφωνα δε με τις σχετικές αποφάσεις  του Υπουργείου Οικονομικών έχουν δοθεί παρατάσεις (τελευταία έως 29-2-2016) για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής των εταιριών.

Από τις παραπάνω –αντικρουόμενες πρακτικά- αυτές διατάξεις δημιουργούνται ζητήματα εφαρμογής για τη διακοπή εταιρειών σε πραγματικό χρόνο και για έναρξη εκκαθάρισης της εταιρίας στο χρόνο καταχώρισης της αντίστοιχης απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.  Συγκεκριμένα εταιρία η οποία δεν έχει προβεί σε δημοσίευση αποφάσεων τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, καλείται να δημοσιεύσει από το έτος πραγματικής θέσης σε εκκαθάριση μέχρι και σήμερα οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπογράφει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ωστόσο δεν υφίσταται πλέον, ούτε έχει νομίμως εκλεγεί μετά το πέρας της προβλεπόμενης θητείας του. Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση ελεγκτών, για τους οποίους ωστόσο ομοίως δεν έχει γίνει εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, ούτε και έχει δημοσιευτεί η όποια απόφαση εκλογής τους σε ΦΕΚ ή Γ.Ε.ΜΗ. Καλείται δε η εταιρία μετά από σύσταση των εποπτικών οργάνων της  να προχωρήσει  στις ανωτέρω πράξεις (εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών) οι οποίες κάθε άλλο παρά νόμιμες είναι.

Για την αντιμετώπιση όλων των διαδικαστικών αυτών προβλημάτων προτείνεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής των εταιριών, ξεπερνώντας τα όποια τυπικά εμπόδια ώστε εν τέλει να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος, ήτοι αφενός η εκκαθάριση του μητρώου  του Υπουργείου Οικονομικών από τους ανενεργούς Α.Φ.Μ. και αφετέρου η εκκαθάριση του μητρώου Ανωνύμων εταιριών.

Προτείνεται τελικώς για τις εταιρίες οι οποίες υποβάλλουν δικαιολογητικά με ημερομηνία διακοπής ή πραγματικής θέσης σε εκκαθάριση πριν την έναρξη του Γ.Ε.ΜΗ., να ακολουθείται η διαδικασία άμεσης διαγραφής αυτών και η παράταση της προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής των εταιριών.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος Σταυρουλάκης Κων/νος
ο Α’ Αντιπρόεδρος ο Β’ Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αντώνιος Πάτσιας Χρήστος
ο Οικονομ. Επόπτης η Αν. Γεν. Γραμματέας
Καρκαντός Γεώργιος Τσιώρα Ανδρομάχη
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων τα Μέλη
Χριστόπουλος Γεώργιος Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Νικόλαος
Γρηγορίου Θωμάς
Σιδερίδης Αστέριος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr