Προς

τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο

Αθήνα,  13 Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 047


Θέμα:  «Να μην αποσυρθεί το άρθρο 5 του Σχεδίου Νόμου για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ όπου ορίζονται τα χρονικά περιθώρια σύγκλησης της Γ/Σ των Α.Ε. του Ν.2190/20 και τα χρονικά περιθώρια δημοσιοποίησης τους στο Γ.Ε.Μ.Η.»


Κύριε Υπουργέ,

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί το έγγραφο του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Χανίων που υπογράφει το Δ.Σ. του Συλλόγου με το οποίο ζητάει να μην αποσυρθεί το άρθρο 5 του Σχεδίου Νόμου για την προσαρμογή  της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ όπου ορίζονται τα χρονικά περιθώρια σύγκλησης της Γ/Σ των Α.Ε. του Ν.2190/20 και τα χρονικά περιθώρια δημοσιοποίησης τους στο Γ.Ε.Μ.Η.. Ακολουθεί το κείμενο:

Ζητούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αποσυρθεί (όπως αυτό αναφέρεται σε δημοσιεύματα) το άρθρο 5 του Σχεδίου Νόμου που αναφέρεται στην προσαρμογή της  Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ τροποποιεί διατάξεις του Ν.2190/1920  και συγκεκριμένα στις Γενικές Απαιτήσεις Δημοσιότητας των Ανωνύμων Εταιρειών.

Το Σχέδιο Νόμου, όπως αυτό εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος  πρέπει να παραμείνει ως έχει καθώς συμβάλλει στην απλοποίηση και ορθολογική αντιμετώπιση της δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων των Α.Ε.  Περεταίρω σας ενημερώνουμε ότι  οι αναφερόμενες μετατοπίσεις ημερομηνιών δεν επηρεάζουν την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης των εν λόγω εταιρειών.

Ειδικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Σχεδίου Νόμου αναφέρει την  τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920  ως εξής:

«…Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε Εταιρική χρήση και εντός δέκα (10) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής» (σ.σ. βλέπε και παράγραφο 7 και 8 του άρθρου 5 του Σχεδίου Νόμου).

Περεταίρω  στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Σχεδίου Νόμου αναφέρει την τροποποίηση του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920  ως εξής:

«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται το αργότερο εντός έντεκα (11) μηνών από το κλείσιμο της χρήσης..»

Παρακαλούμε για τις ενέργειες ώστε να διατηρηθούν στο Σχέδιο Νόμου οι προαναφερόμενες διατάξεις προσαρμογής της  Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


 

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νοςο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστοςο Οικονομ. Επόπτης

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Καρκαντός Γεώργιος

Τσιώρα Ανδρομάχηο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ


Πατέλης Νικόλαος


Γρηγορίου Θωμάς


Σιδερίδης Αστέριος
εκ του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών 
Φοροτεχνικών Ν. Χανίων


 

Ο Πρόεδρος

Κελάκης Μιχαήλ

Ο Αντιπρόεδρος

Μαργιολάκης Νεκτάριος

Ο Γραμματέας

Μπαρκούρας Γεώργιος

Ο Ταμίας

Παυλιδάκης Γιώργος

Το Μέλος

Σαριδάκη Μαρίνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Σχέδιο νόμου

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις Α) της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και συγκεκριμένα των άρθρων 19, 20, 29, 30, 35, 40, 45 αυτής τα οποία δεν ενσωματώθηκαν με τους ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α') και 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') και Β) της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους»

(…)

Άρθρο 5ο

Γενική απαίτηση δημοσίευσης

(Άρθρο 30, παρ. 1 άρθρου 32 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)


1. Η παρ. 1 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 τροποποιείται ως εξής :

«Η δημοσιότητα πραγματοποιείται:

 

α) με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. και β) με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Η καταχώριση, η δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης όπου απαιτείται πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να γίνεται εντός 21 ημερών, το αργότερο, από την παραλαβή της πλήρους τεκμηρίωσης για την εκάστοτε καταχώριση.»
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε Εταιρική χρήση και εντός δέκα (10) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.»

 


3. Το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται το αργότερο εντός έντεκα (11) μηνών από το κλείσιμο της χρήσης..
Όπου βάσει της διάταξης της περ. 1 της Υποπαρ. Α1 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
Όλα τα ανωτέρω δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Οι εταιρείες μπορούν εφόσον το επιθυμούν να δημοσιεύουν τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις στην ιστοσελίδα τους, με την προϋπόθεση ότι αυτή είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Οι πολύ μικρές εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α'), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251), όπως ισχύει.
3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά την οποία ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.»

 

 


4. Το άρθρο 109 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

«1. Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 7β του παρόντος νόμου και ισχύουν οι προθεσμίες της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43β του παρόντος νόμου.
2. Όπου βάσει της διάταξης της περ. 1 της Υποπαρ. Α1 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.»

5. Το άρθρο 131 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

«1. Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του παρόντος νόμου.
2. Για την δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109 του παρόντος νόμου.
3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων υποκαταστήματα κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ τ.ΑΝ/130) είναι εγκαταστημένα στην Ελλάδα, δημοσιεύονται και στην Ελλάδα, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2.»

 


6. Το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις των επιχειρήσεων:

α. δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7β και 43β του παρόντος νόμου β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και

γ. εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Αν οι εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους Διαχειριστές της εταιρείας.»

 


7. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και εντός δέκα (10) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 11 παρ. 2 του παρόντος νόμου.»

 


8. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και μέσα σε δέκα (10) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).»

 


9. Η παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η οποία γίνεται με μέριμνα του διαχειριστή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.»

 


10. Στο άρθρο 251 του ν. 4072/2012 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

 

«Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920 και εντός των προθεσμιών του άρθρου 43β του ίδιου νόμου»

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.