Προς

τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο

Αθήνα,  24 Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 051

Θέμα: «Συγχρονισμός Γενικών Συνελεύσεων με τις προθεσμίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Ζητείται η άμεση ενδεδειγμένη λύση στα πλαίσια της περσινής διάταξης»

Κύριε Υπουργέ,

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσιο το έγγραφο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής που υπογράφει το προεδρείο της Ένωσης  με το οποίο ζητάει άμεση ενδεδειγμένη λύση στα πλαίσια της περσινής διάταξης για το συγχρονισμό Γενικών Συνελεύσεων με τις προθεσμίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Ακολουθεί το κείμενο:

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα για το οποίο η Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) έχει εγκαίρως και επιμόνως απασχολήσει τις υπηρεσίες σας, παρακαλούμε σημειώσατε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 (άρθρο 25) - 3190/1955 (άρθρο 10) και 4072/2012 (άρθρο 69 παρ 2), ορίζονται οι προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, παρ. 3 του άρθρου 6), «Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή
β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ΚΦΕ-4172/2013, «Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους».

2. Ερμηνεύοντας (όχι διασταλτικά) τις παραπάνω διατάξεις και επί πλέον ως νεώτεροι νόμοι, θωρούμε ότι οι προθεσμίες κατισχύουν, αφού παρέχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα νομικά πρόσωπα (αδιακρίτως του τύπου και νομικής μορφής) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου (φορολογικού έτους).

3. Πέρσι (2015), με τη διάταξη του άρθρου 48 του ν. 4331/2015, ορίσθηκε ότι

«Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών».

4. Με την ΠΟΛ.1183/20.8.2015, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 παρατάθηκε μέχρι την 28η Αυγούστου 2015.


Με το υπ’ αρ. πρωτ.: 386/27.8.2015, έγγραφο, η Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.Μ.Η.  του Υπ. Εμπορίου, καθόρισε εκ νέου ως καταληκτική ημερομηνία σύγκλισης των ετησίων Γενικών Συνελεύσεων την 28-9-2015.
Συνεπώς η Γενική συνέλευση (πέρυσι) μπορούσε να συγκληθεί νομίμως μέχρι 30-9-2015.

5.  Για φέτος (το 2016) με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις για μεν τις εταιρείες ΕΠΕ και ΙΚΕ οι προθεσμίες έχουν ήδη λήξει, για δε τις ΑΕ, πρέπει να υποβάλουν τις οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ 20 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή στις 10 Ιουνίου 2016).

6. Εν όψει των παραπάνω, επικρατεί προ πολλού μία δοκιμασία τόσο του επιχειρηματικού

κόσμου της χώρας και γενικότερα του επιχειρείν, όσο και του κλάδου των Λογιστών –Φοροτεχνικών, ενώ θα έπρεπε η Διοίκηση να είχε σκύψει ασμένως,  στο ζήτημα (σημ. άλλες χώρες έχουν λύσει τέτοια υποστηρικτικής για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων ζητήματα).

7. Σημειώστε επίσης ότι η καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων καθώς και η  μη προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την προαιρετική εφαρμογή των ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) για το φορολογικό έτος 2015, επέτεινε τη σύγχυση και προβληματισμό στους λογιστές - φοροτεχνικούς και στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται να συντάξουν και να υποβάλουν τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π..

Κύριε Υπουργέ,

Τα παραπάνω επιβάλλουν να ερμηνευθεί το καθεστώς  υπό το πρίσμα των παραπάνω διατάξεων του ν. 4308/2014 για τα ΕΛΠ και να δοθεί η άμεση ενδεδειγμένη λύση.

Άλλως  στα πλαίσια της περσινής διάταξης να ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία η 30η Σεπτεμβρίου 2016, λόγω των γνωστών δυσκολιών από την πρώτη εφαρμογή της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με βάση τον νόμο 4308/2014 για τα Ε.Λ.Π.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

 

 

 

 

 

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

ο Οικονομ. Επόπτης

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Καρκαντός Γεώργιος

Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Γρηγορίου Θωμάς

 

Σιδερίδης Αστέριος


 

Με  εκτίμηση,

εκ της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής

 

Ο Πρόεδρος
Τσαμόπουλος Δημήτριος

 

Ο Γραμματέας
Χριστόπουλος Γεώργιος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.