Όπως είχε ανακοινωθεί από την ΠΟΦΕΕ, οι οικονομικές καταστάσεις ΕΠΕ ΙΚΕ και ΑΕ για την χρήση που έληξε 31/12/2015 υποβάλλονται εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιριών.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr