Προς:

Τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
κ. Γεώργιο Σταθάκη

Τον Γεν.Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
κ. Αντώνιο Παπαδεράκη

Αθήνα,  8 Ιουνίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχ. 056

Θέμα: «Προτάσεις πάνω στο σχέδιο νόμου που αφορά τις δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων των νομικών οντοτήτων και είναι προς ψήφιση στην βουλή»

Η Ομοσπονδία μας αναφορικά με το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί προς ψήφιση θέλει να επισημάνει τα παρακάτω σημεία που χρήζουν διόρθωσης πριν την ψήφισή του:

1. Στο άρθρο 1 στο τέλος στην παράγραφο 3,  η αλλαγή της παραγράφου 2 του άρθρου 98 πρέπει να αποσυρθεί διότι έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 4 παρ. 8 όπου ορίζεται ότι η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 ΦΕΚ Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.»

Ενώ με την παρ. 3 άρθρο 1 ορίζεται:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α’ 86 αντικαθίσταται ως εξής:

« 2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ.ν. 2190/1920.»

2. Όπου στο σχέδιο νόμου  αναφέρεται ο μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ και αφορά δημοσιεύσεις να μετατραπεί σε ένατο μήνα από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, καθόσον υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες λήξης του φορολογικού έτους των νομικών οντοτήτων.

3. Στο άρθρο 4 παρ. 2 ορίζεται :

Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

Θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθούν και οι μικρές ανώνυμες εταιρείες.

4. Με το Άρθρο 27 τροποποιούνται  διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α’ 86)

Το άρθρο 267 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 267 Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ η είσοδος νέου εταίρου.»

Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να αυξηθεί στο εξάμηνο η δυνατότητα αυτή για καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών.

5. Επίσης είναι απαραίτητη η επαναφορά της δυνατότητας μετατροπής των Ο.Ε σε Ε.Ε η οποία έχει δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο των μικρομεσαίων.


το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος Σταυρουλάκης Κων/νος
ο Α’ Αντιπρόεδρος ο Β’ Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αντώνιος Πάτσιας Χρήστος
ο Οικονομ. Επόπτης η Αν. Γεν. Γραμματέας
Καρκαντός Γεώργιος Τσιώρα Ανδρομάχη
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων τα Μέλη
Χριστόπουλος Γεώργιος Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Νικόλαος
Γρηγορίου Θωμάς
Σιδερίδης Αστέριος


 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr