Πληροφορίες για τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δίνονται παρακάτω

 

 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016

 ΘΕΜΑ: «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., κατανοώντας την ανάγκη ουσιαστικής εκπαίδευσης των συναδέλφων, ανακοινώνει ότι έχει εξασφαλίσει έκπτωση 20% για μέλη των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., για τη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)».

Με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση ενός προγράμματος της σειράς, χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ΠΟΦΕΕ, επίσης, θα επιδιώξει άμεσα την περαιτέρω και ουσιαστική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο τόσο σε θέματα εκπαίδευσης, όσο και σε θέματα επιστημονικής έρευνας και ουσιαστικής μελέτης των προβλημάτων του λογιστικού επαγγέλματος και της ελληνικής επιχείρησης.

 Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 


Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Η «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)» (Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΛΠ – ΕΕΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), έχει σαν στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον επαγγελματία, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά και με ασφάλεια στις καθημερινές επαγγελματικές του υποχρεώσεις, σε ένα μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον.

Το εκπαιδευτικό υλικό, προϊόν ομαδικής εργασίας και συνεργασίας Πανεπιστημίου και Αγοράς, έχει προετοιμαστεί από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν ταυτόχρονα εκτεταμένη ή σημαντική επαγγελματική και συμβουλευτική εμπειρία, σε λογιστικά και φορολογικά θέματα. Βασικοί συντελεστές είναι οι: Παναγιώτης Βρουστούρης, Κώστας Καραμάνης και Δημήτρης Λεβεντάκης.

H «Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΛΠ – ΕΕΕ» του ΟΠΑ, σε πλήρη ανάπτυξη, αποτελείται από τέσσερα ανεξάρτητα προγράμματα-ενότητες, τα οποία καλύπτουν με πληρότητα το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ (ν. 4308/14), αλλά και τις κύριες φορολογικές πτυχές των λογιστικών θεμάτων. Αναλυτικά:

Πρόγραμμα Α: Πεδίο εφαρμογής, λογιστικά αρχεία, τιμολόγηση

Πρόγραμμα Β: Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων (κόστος 600 ευρώ)

Πρόγραμμα Γ: Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας (κόστος 200 ευρώ)

Πρόγραμμα Δ: Εξειδικευμένα λογιστικά θέματα (ενοποίηση, αναβαλλόμενοι φόροι, ταμειακές ροές και εύλογες αξίες, κλπ.)

Επί των διδάκτρων, ισχύουν ειδικές εκπτώσεις 20%, που δεν λειτουργούν σωρευτικά, για:

α)    ανέργους,

β)    μέλη Συλλόγων της ΠΟΦΕΕ,

γ)    ομαδικές εγγραφές τριών ή περισσότερων ατόμων που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση (εταιρεία ή λογιστικό γραφείο).

Από τα τέσσερα προγράμματα, το Β «Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων» και το Γ «Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας» ξεκινούν τον Οκτώβριο 2016, ενώ το Α «Πεδίο εφαρμογής, λογιστικά αρχεία, τιμολόγηση» και το Δ «Εξειδικευμένα λογιστικά θέματα» έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο 2017.

Αναλυτικά

Η «Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΛΠ – ΕΕΕ» αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονης, απλής, κατανοητής και συστηματικής εκπαίδευσης στον λογιστή και φοροτεχνικό. Σε μια σειρά τεσσάρων προγραμμάτων, υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της λογιστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η σειρά καλύπτει το σύνολο του πλαισίου του ν. 4308/14 αλλά και τις βασικές φορολογικές πτυχές των λογιστικών θεμάτων, παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα θέματα του επαγγελματία λογιστή. Επιπλέον, απευθύνεται σε όλους τους λογιστές - φοροτεχνικούς, ανεξάρτητα επιπέδου-εμπειρίας, αντικειμένου ή κλάδου ειδίκευσης.

Κάθε ένα από τα τέσσερα προγράμματα της εκπαιδευτικής σειράς, λειτουργεί ανεξάρτητα από τα άλλα, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει, βάσει των προσωπικών του αναγκών.

Στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού του κάθε επιμέρους προγράμματος, έχουν ληφθεί υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες, αλλά και το γεγονός ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει διαφορετικές προτιμήσεις στον τρόπο μελέτης. Για το σκοπό αυτό, διατίθεται ποικιλία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει με πληρότητα και με διαφορετικούς τρόπους, το αντικείμενο του προγράμματος. Το υλικό αυτό αποτελείται από:

α)    Διαφάνειες, σε ηλεκτρονική μορφή, με θεωρία και παραδείγματα για κάθε πρόγραμμα. Το υλικό καλύπτει ολοκληρωμένα, με πληρότητα και συντομία, το σύνολο του νόμου, άρθρο προς άρθρο, και του εκδοθέντος σχετικού ερμηνευτικού υλικού. Έμφαση δίνεται σε θέματα που είτε είναι καινούργια είτε διαφέρουν σημαντικά ως προς τον χειρισμό σε σχέση με προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (ΚΒΣ- ΕΓΛΣ – ΚΝ 2190/20).

β)    Εικονοσκοπημένες διαλέξεις (βίντεο), στις οποίες παρουσιάζεται, με επεξηγηματικό και εύληπτο τρόπο, το υλικό των διαφανειών.

γ)    Περιεκτικές σημειώσεις σε έντυπη μορφή, γραμμένες ειδικά για κάθε επιμέρους πρόγραμμα:

 

Σημειώσεις προγράμματος Β: Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων

Στις σημειώσεις του προγράμματος περιγράφεται, απλά και κατανοητά, το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας κάθε βασικού λογαριασμού, εξηγούνται τα βασικά λογιστικά θέματα (αναγνώριση, επιμέτρηση) και τρόπος αντιμετώπισης αυτών, σημειώνεται η φορολογική αντιμετώπιση των ποσών όταν αποκλίνει από το λογιστικό χειρισμό, και εξηγείται η εμφάνιση του λογαριασμού στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση συνοδεύεται από σειρά αντιπροσωπευτικών ασκήσεων με επεξηγηματικές λύσεις. Διατίθενται επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή, οι σημαντικού λογιστικού ενδιαφέροντος εκδοθείσες γνωματεύσεις του Σ.Λ.Ο.Τ.

Σημειώσεις προγράμματος Γ: Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας

Στις σημειώσεις του προγράμματος αναλύονται, απλά και κατανοητά, τα θέματα της ενότητας, με αναφορές στις σχετικές ρυθμίσεις της υφιστάμενης φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας.

δ)    Ασκήσεις εξάσκησης επί πρακτικών προβλημάτων τύπου «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής», σε ηλεκτρονική μορφή, που ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να χειριστεί μετά τη μελέτη του υλικού. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει στη συνέχεια ανατροφοδότηση, με την ορθή απάντηση σε κάθε ερώτηση-πρόβλημα και τεκμηρίωση στο νόμο και τα εκδοθέντα ερμηνευτικά κείμενα.

ε)     Για το πρόγραμμα Β «Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων», δύο δημοσιευμένα βιβλία, σε έντυπη μορφή, που αναφέρονται στο αντικείμενο του προγράμματος:

Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, «Λογιστική οργάνωση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π.: Προσαρμογή σχεδίου λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π., Σύστημα παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης». Εκδόσεις Μένιππος, Αθήνα, 2015.

Π. Βρουστούρης και Κ. Καραμάνης, «Το προσάρτημα των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014): Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα ανά κατηγορία μεγέθους». Εκδόσεις Μένιππος, Αθήνα, 2016.

Λοιπές εκπαιδευτικές παροχές για κάθε επιμέρους πρόγραμμα της σειράς «Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΛΠ – ΕΕΕ»:

δυνατότητα υποβολής έγγραφης ερώτησης προς τους διδάσκοντες μέσω φόρουμ (ομάδα συζήτησης).

δυνατότητα άμεσης – προσωπικής επικοινωνίας μέσω skype / τηλεφώνου επί εγγράφου ερωτήματος, σε προκαθορισμένο χρόνο.

Με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση ενός προγράμματος της σειράς, χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ: eLearning aueb_Logistiko Plaisio Atomikwn Katastasewn ή εδώ: eLearning aueb_Syndesn Logistikns & Forologias.

Για πληροφορίες για τα προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου κάντε κλικ εδώ: eLearning aueb.courses

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.